Leda digitalisering är ett processtödet som vänder sig till rektorer, skolchefer och huvudmän i förskola, skola och vuxenutbildning. Syftet är att ge ökad kunskap och vägledning i att leda digitaliseringsarbetet.

Genom Leda digitalisering kan huvudmannen eller skolchefen och rektorer nå samsyn i att organisera och leda digitaliseringsarbetet, och som resultat mynnar detta sedan ut i en utvecklingsplan.

Processtödet ger:

  • ökad kunskap kring vad digitalisering innebär
  • ökad förståelse för hur det kan påverka skolans verksamhet
  • möjlighet att förankra förändringsarbetet med digitalisering i organisationen
  • ökad färdighet att leda digitaliseringen i organisationen

Leda digitalisering har tagits fram av Skolverket och bygger på den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.

INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU, Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Svenska
Evenemangsmiljö Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6), Personer med över 10 års arbetslivserfarenhet
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation Skolverket
Organisation Skolverket
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare
Utbildningsleverantör Skolverket
Metod

Leda Digitalisering: Organisera och Planera för Framgång

Skolverket introducerar en modul som är utformad för att vägleda huvudmän och rektorer i att organisera och planera arbetet med digitalisering inom utbildningssektorn. Modulen är flexibel och kan anpassas efter lokala förutsättningar och behov, vilket möjliggör en effektiv implementering av digitaliseringsstrategier.

Organisera för Effektiv Digitalisering

Modulen betonar vikten av att organisera deltagande och arbetsgrupper på ett sätt som främjar effektiviteten i digitaliseringsprocessen. Detta inkluderar att identifiera och engagera relevanta medarbetare, samt att bilda arbetsgrupper som kan driva och stödja genomförandet av digitaliseringsinitiativ.

Arbetsgrupper: Katalysatorer för Framgång

Arbetsgrupperna, både på central och lokal nivå, är kärnan i genomförandet av modulen. Dessa grupper fungerar som plattformar för diskussion, planering och erfarenhetsutbyte, och spelar en kritisk roll i att driva och förankra digitaliseringsprocessen inom olika delar av organisationen.

Leda Digitalisering: En Resurs för Framtidens Utbildning

“Leda digitalisering” är inte bara en modul; det är en resurs som stödjer utbildningssektorns strävan mot en digitalt innovativ och förbättrad framtid. Genom att erbjuda en strukturerad och genomtänkt ram, syftar modulen till att utrusta huvudmän och rektorer med de verktyg och resurser som krävs för att framgångsrikt navigera i digitaliseringslandskapet.

Kompetensresurstyp Läroplaner för utbildning