Fokus på Klimatförändring och Behovet av Kompetens

Bakgrund: Denna annonsering belyser EU:s ansträngningar att sänka sina växthusgasutsläpp med 55% fram till 2030 jämfört med nivåerna från 1990. Annonseringen stödjer preliminära studier som ämnar avslöja vilken typ av kunskap och färdigheter som är nödvändiga, vilka som ska vidareutvecklas och vilka specialister som behöver rekryteras för att effektivt minska växthusgasutsläppen.

Målsättning: Dessa förstudier tänker kartlägga hur anställda kan tillägna sig de kompetenser som krävs för att svara mot arbetsmarknadens krav och hur involverade företag kan accelerera sin anpassning och stärka sin konkurrensposition. Europeiska socialfonden+ (ESF+) siktar på att under alla sina finansieringsaktiviteter uppmuntra till jämställdhet, tillgänglighet och rättvisa.

Regionens Framtidsvy: Stockholmregionens handlingsplan inom ramen för ESF+ mellan 2021 och 2027 siktar mot att framhäva möjligheterna för ett mer inkluderande och uthålligt arbetsliv. Denna plan härstammar från Stockholmsregionens RUFS 2050, som representerar regionens ambitioner för framtiden. Dess centrala vision är att genom 2050 bli en av Europas mest önskvärda storstadsregioner. Betydelsen av att minska vår klimatpåverkan betonas i RUFS 2050 och står som en av huvudpunkterna i regionens engagemang för Agenda 2030.

Nödvändig Kompetens för Klimatförändring: Det råder ett akut behov av klimatförändring, och alla organisationer och aktörer kommer att påverkas. Därav intensifieras förväntningarna på organisationerna att snabbt anpassa sig och tydligt demonstrera sina ansträngningar att minska klimatpåverkan för kunder, medarbetare och allmänheten. Denna anpassningsprocess kräver både förståelse för dess nödvändighet och adekvat kunskap för dess genomförande. Detta framhäver behovet av att klarlägga nödvändig kompetens.

 

Till 2045 siktar Sverige på att nå netto noll koldioxidutsläpp och efter detta sträva efter att vara klimatpositivt. Till 2030 är ambitionen att sänka växthusgasutsläppen med 55% jämfört med 1990 års nivåer. Denna nödvändiga klimatanpassning tjänar både miljöns och Sveriges och EU:s konkurrenskraftiga intressen. Det är essentiellt att klargöra vilka kompetenshöjningar och rekryteringskrav som behövs för att hantera klimatförändringen och minska växthusgaserna. Dessa behov finns över hela spektrat – från industriorganisationer till företag och från offentliga enheter till civilsamhällets organisationer. Annonseringen är avsedd för de organisationer som är i processen att klarlägga dessa kompetensbehov och rekryteringskrav.

 

Finansierad Summa: 15 000 000 kr
Startdatum för Utlysning: 2023-07-04
Sista Ansökningsdag: 2023-09-25 (Observera att sista tiden för inlämning är kl. 16.00)
Efter denna tid kan Svenska ESF-rådet bara be om ytterligare information som krävs för beslutsfattande.

Plats:

 • Region: Stockholm
 • Geografiskt Fokus: Projekten bör genomföras i Stockholms län.

Programkategori:
Utlysningen tillhör kategorin A1, som syftar till att främja ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla. Inom denna kategori stödjer man:

 • Insatser som uppmuntrar till livslångt lärande.
 • Åtgärder som stöttar yrkes- och geografisk mobilitet av arbetskraften.
 • Initiativ som främjar förvärv eller stärkande av kompetenser, till exempel entreprenörskap och digital kompetens.
 • Åtgärder som tar vara på digitaliseringens potential för att förbättra jämlikhet, effektivitet, kvalitet och tillgänglighet.

Målet är att direkt stödja individer, men även organisatorisk och strukturell utveckling är inkluderat i detta programområde.

Se hela utlysningen

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Finansieringsförmedlare 15,000,000
Finansieringsvillkor

GENOMFÖRANDEPLAN

Det är viktigt att ansökan klart och tydligt beskriver processen för förstudien. En genomtänkt koppling bör finnas mellan analys av problem och behov, mål med förstudien, planerade åtgärder och de resurser som används.

Förstudien får ha en varaktighet på upp till 12 månader. I undantagsfall kan en förlängning beviljas, men detta kräver speciella omständigheter. En sådan förlängning kan endast övervägas om stödmottagaren ansöker om det. För att en förlängning ska beviljas, måste stödmottagaren kunna visa att oförutsedda händelser har hindrat projektets framsteg och att dessa händelser inte kunde ha förutsetts.

 

INFORMATION SOM BÖR FINNAS I ANSÖKAN:

 1. Beskriv varför er organisation behöver en förstudie för att uppnå klimatmål och sikta på en minskning av växthusgaser med minst 55% fram till 2030.
 2. Redogör för de specifika problemen som ni avser att undersöka.
 3. Skissera er plan för att utföra förstudien, inklusive tidsram och aktiviteter.
 4. Specificera de resurser, inklusive budget, som krävs för att slutföra förstudien.
 5. Beskriv eventuella samarbetsinitiativ eller partnerskap med andra organisationer.
 6. Förtydliga förväntade resultat av förstudien: A. Utvecklingsstrategi för kompetens och rekrytering eller B. Förslag till genomförandeprojekt.

VILKA ÄR BEHÖRIGA ATT ANSÖKA?
Denna utlysning vänder sig till alla typer av organisationer – offentliga, privata, eller ideella – som är baserade i Stockholmsområdet och har över 25 anställda. Dock finns undantag för vissa organisationer, som t.ex. bransch- eller arbetsgivarorganisationer. De behöver inte nödvändigtvis ha 25 anställda om syftet med förstudien är att gagna en större grupp av företag eller organisationer.Utlysning_23-058

Förmånstagare

ESF+ URVALSKRITERIER

Inom ramen för ESF+ implementering finns fem avgörande kriterier för bedömning av projektansökningar av Svenska ESF-rådet. Ansökans kvalitet avgörs utifrån svaren som lämnas i ansökningsformuläret. Kriterierna inkluderar:

 1. Problemförståelse:
  • Projektets koncept bör grundas på en omfattande och relevant analys av ett klart identifierat problem.
  • Ansökan bör skildra att projektets utgångspunkt är behov från berörda parter och intressenter.
  • Analysen bör inkludera problemets ursprung och effekter samt fokusera på utmaningar kring jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
  • En lista över nödvändiga aktörer som bidrar till att adressera problemet bör inkluderas.
 2. Målsättning och Uppföljning:
  • Målen för projektet bör vara i enighet med de specificerade målen i utlysningen och vara kopplade till det ovan beskrivna problemet.
  • Alla mål bör vara mätbara och, där det är nödvändigt, kunna utvärderas.
  • Målen bör även beakta utmaningarna som identifierats inom områdena jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
 3. Metodval:
  • Valda metoder och tillvägagångssätt bör vara relevanta för problemet och målen.
  • En motiverad förklaring för valet av metoder, baserat på tidigare forskning eller erfarenheter, bör presenteras.
  • Relationen mellan valda metoder och aspekterna av jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering bör tydliggöras.
 4. Organisationskapacitet:
  • Projektorganisationen bör visa att den har nödvändig kapacitet och expertis för att framgångsrikt genomföra projektet.
  • En översikt över de kompetenser och resurser som krävs för projektets genomförande bör presenteras.
  • Budgetens relevans och kostnadseffektivitet i relation till projektets mål bör redogöras för.
  • Organisationens ekonomiska och administrativa förmåga att hantera projektet bör bevisas.
 5. Förankring och Resultathantering:
  • Det bör finnas en fast förankring av projektet både hos projektägaren och eventuella samarbetspartners.
  • Ett klart ägarskap och strategi för att dra nytta av projektets resultat under och efter dess slutförande bör presenteras.
  • Projektet bör ha en relevant styrgrupp och en förståelse för vilka aktörer som är nödvändiga för projektets framgång.
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare