På uppdrag av Europeiska kommissionen håller Digital Skills and Jobs Platform ett nytt informationsdagswebbinarium den 12 mars 2024 kl. 10:30 (CET), tillägnat de nya utlysningarna om avancerade digitala färdigheter: “Digital Skills and Jobs Platform” och “Girls and Women in Digital”. Delta i evenemanget för att upptäcka de nya utlysningarna, lära dig mer om ansöknings- och utvärderingsförfarandena och ställa dina frågor direkt till Europeiska kommissionen!

Agenda:

10:30 – 10:45 Välkommen och introduktion

10:45 – 11:00 Digital Skills and Jobs Platform med Faure Tilgaard Vitis (DG CNECT)

11:00 – 11:10 Frågestund

11:10 – 11:25 Girls and Women in Digital med Pretti Monica (DG CNECT)

11:25 – 11:35 Frågestund

11:35 – 12:10 Allmän presentation om ansöknings- och utvärderingssteg med Maria Saarela och organisationsregistrering PIC-nummer för ansökan med Henk Coppein (REA) och Puiu Florin (REA)

12:10 – 12:20 Frågestund och avslutning av informationsdagen

 

Förväntade Resultat och Leveranser:

Ett initiativ från Europeiska kommissionen syftar till att minska könsgapet inom ICT-yrken genom att identifiera hinder och främja effektiva åtgärder för att öka antalet kvinnor inom ICT. Förväntade resultat inkluderar en rapport som belyser huvudhindren för kvinnor och flickor att välja en karriär som ICT-specialister, samt en översikt över nationella och regionala strategier för att implementera “Women in Digital Declaration”. Ett forum för att rapportera om framsteg och diskutera initiativ relaterade till deklarationen planeras också.

Mål:

Denna åtgärd bidrar till målet om könskonvergens som nämns i Digital Decade Policy-programmet, med ett delmål om 20 miljoner ICT-specialister i EU senast 2030. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade inom ICT-yrken, trots att flickor presterar bättre än pojkar i digital läskunnighet. Denna paradox och åtgärder för att öka kvinnors deltagande inom ICT är i fokus.

Resultat och Leveranser

Projektet syftar till att ta fram en rapport som identifierar huvudhindren för flickor och kvinnor att välja en karriär som ICT-specialister och visa på praktiska, effektiva och genomförbara åtgärder för att öka antalet kvinnor inom ICT. Rapporten bör även presentera EU i en global jämförelse och dokumentera bästa praxis och framgångsfaktorer från EU- och icke-EU-länder med högre antal kvinnor i ICT-karriärer.

En översikt över nationella och regionala strategier och åtgärder för att implementera “Women in Digital Declaration” ingår också. Dessutom planeras ett forum för att rapportera om framsteg och diskutera initiativ i relation till “Women in Digital Declaration”, exempelvis i form av en konferens och dess handlingar.

Mål:

Denna åtgärd bidrar till könskonvergens som nämnts i Digital Decade Policy-programmet och är en del av dess mål att ha 20 miljoner ICT-specialister i EU senast 2030. Kvinnor är betydligt underrepresenterade i ICT-yrken, en av de snabbast växande sektorerna för anställning. Enligt Eurostat ökade antalet ICT-specialister i EU med 57,8 % från 2012 till 2022, nästan sju gånger ökningen för total anställning. Kvinnor representerar dock endast 21 % av ICT-examinanderna och mindre än 19 % av ICT-specialisterna i EU, trots att flickor presterar bättre än pojkar i digital läskunnighet. Detta paradox behandlas i Digital Education Action Plan och genom ministerförklaringen “Commitment on women in digital” från 2019, hädanefter kallad “Women in Digital Declaration”. Hittills har dock små framsteg gjorts. Enligt data från 2022 var 81,1 % av de anställda som ICT-specialister i EU män, jämfört med 18,9 % kvinnor. Rumänien (25,2 %) och Bulgarien (28,9 %) var de enda medlemsstaterna där andelen kvinnor var högre än 25 %.

Omfattning:

Denna åtgärd kommer att:

 • Följa upp utvecklingen i medlemsstaterna med avseende på “Women in Digital Declaration” och särskilt identifiera bästa praxis och lovande initiativ.
 • Skapa ett nätverk av expertis och en gemenskap av intressenter, så att kommissionen hålls informerad om effektiv bästa praxis för att uppmuntra och stödja kvinnors deltagande i ICT över hela Europa. Denna investering kommer att stödja en ökning av antalet flickor och kvinnor som studerar och arbetar inom ICT.
 • Ge insikter i könsgapet inom ICT-yrken i EU, samla information om könsgapet inom ICT-yrken i medlemsstaterna, identifiera och analysera bästa praxis för att ta itu med det.
 • Ge en jämförelse av könsgapet inom ICT-yrken i EU med situationen i icke-EU-länder med ekonomisk relevans eller med höga andelar kvinnliga ICT-specialister.
 • Tillhandahålla en uppsättning rekommendationer om åtgärder som behövs för att bekämpa könsgapet inom ICT-yrken i EU.
INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Finansieringsförmedlare 2.000.000 €
Finansieringsvillkor

Villkor och Dokument för Utlysningen: Avancerade Digitala Färdigheter

Villkor:

 1. Tillämplighetsvillkor: Detaljerade i avsnitt 5 i utlysningens dokument. Det inkluderar förslagets sidbegränsningar och layout, som beskrivs i del B av ansökningsformuläret tillgängligt i inlämningssystemet.
 2. Berättigade länder: Specificerade i avsnitt 6 i utlysningens dokument. Det omfattar alla EU-medlemsstater samt associerade länder enligt programmet Digital Europa.
 3. Övriga berättigandevillkor: Beskrivna i avsnitt 6 i utlysningens dokument, inklusive specifika krav för projekttypen och deltagande organisationer.
 4. Finansiell och operativ kapacitet samt uteslutning: Detaljerade i avsnitt 7 i utlysningens dokument. Detta avsnitt täcker kraven på sökandes finansiella och operativa förmåga samt uteslutningskriterier.
 5. Utvärdering och tilldelning:
  • Utvärderingskriterier, poängsättning och tröskelvärden: Beskrivna i avsnitt 9 i utlysningens dokument.
  • Inlämnings- och utvärderingsprocesser: Beskrivna i avsnitt 8 i utlysningens dokument och i den online manualen.
  • Indikativ tidslinje för utvärdering och bidragsavtal: Specificerade i avsnitt 4 i utlysningens dokument.
 6. Juridisk och finansiell struktur för bidragen: Detaljerade i avsnitt 10 i utlysningens dokument.

Dokument:

 • Utlysningens dokument: Tillgängligt här.
 • Standardansökningsformulär: Specifikt ansökningsformulär för denna utlysning finns tillgängligt i inlämningssystemet.
 • Detaljerad budgettabell: Tillgänglig i inlämningssystemet.
 • DIGITAL EUROPE PROGRAMME General MGA v1.0
 • Riktlinjer för klassificering av information i DIGITAL-projekt
 • Riktlinjer för hur du genomför din etiksjälvbedömning
 • Digital Europe Work Programme 2023-2024
 • Digital Europe Programme Regulation 2021/694
 • EU:s finansförordning 2018/1046

Partner Sökmeddelanden:

 • Åtta sökningar efter partners för samarbete kring detta ämne finns listade. Läs mer och redigera efter inloggning på portalen.

Behöver du hjälp?

 • För tillgång till elektronisk inlämningstjänst, klicka på inlämningsknappen bredvid den åtgärdstyp och modell för bidragsavtal som motsvarar ditt förslag. Du kommer att omdirigeras till rätt ingångspunkt i inlämningssystemet.
 • För att komma åt befintliga utkast till förslag för detta ämne, logga in på Funding & Tenders Portal och välj sidan Mina Förslag i avsnittet Mitt Område.
Förmånstagare

På uppdrag av Europeiska kommissionen anordnar Digital Skills and Jobs Platform ett nytt webbinarium för informationsdag den 12 mars 2024 kl. 10:30 (CET). Delta i evenemanget för att upptäcka de nya utlysningarna om avancerade digitala färdigheter, lära dig mer om ansöknings- och utvärderingsförfarandena och ställa dina frågor direkt till Europeiska kommissionen!

Om utlysningarna

Digital Skills and Jobs Platform: Denna utlysning syftar till att ta itu med bristen på digitala färdigheter i Europa genom att etablera nya nationella koalitioner och webbplatser i medlemsstater som ännu inte har några, samt vidareutveckla befintliga nationella koalitioner och webbplatser. Dessa plattformar kommer att underlätta utbytet av information relaterad till digitala färdigheter och jobb mellan nationell och EU-nivå, hjälpa individer att få tillgång till utbildningsmöjligheter och möjliggöra för företag att identifiera kompetensbehov. Denna insats är i linje med målen för Digital Decade Policy Programme för 2030, som stöder digitaliseringen av viktiga ekonomiska sektorer för att bidra till Europas bredare digitala omvandling.

Girls and Women in Digital: Denna utlysning riktar sig mot kvinnors underrepresentation i ICT-yrken. Med Europa långt ifrån målet i Digital Decade-policy för att ha 80% av européerna med grundläggande digitala färdigheter, syftar denna åtgärd till att öka flickors och kvinnors deltagande i ICT. Det bidrar också till ett annat mål i Digital Decade Policy Programme: att ha 20 miljoner ICT-specialister i unionen senast 2030. Genom att erkänna flickors och kvinnors avgörande roll i Europas digitala framtid, understryker denna åtgärd vikten av att öka kvinnors deltagande i ICT-sektorn.

Utlysningarna för Digital Skills and Jobs Platform och Girls and Women in Digital kommer att publiceras på den officiella portalen för finansiering och upphandlingar, och inlämning av ansökningar kommer att stängas den 29 maj 2024 kl. 17:00 Brysseltid.

Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare