Linköping Science Park erbjuder, i samarbete med LEAD, nu testbäddsbiljetter inom ramen för projektet Linköping Klimatneutralt 2030. Små och medelstora företag i Östergötland har möjlighet att få ekonomiskt stöd för sina hållbarhetsinnovationer genom dessa biljetter. Totalt finns tio biljetter tillgängliga, som delas ut enligt principen först till kvarn.

Syfte med testbäddsbiljetter

Vinnova definierar en testbädd som en plats där företag, akademi och andra organisationer kan samarbeta för att testa och införa nya produkter, tjänster eller processer. Testbäddsbiljetterna syftar till att stödja små och medelstora företag i klimat- och energisektorn, genom att möjliggöra tester av deras innovationer i områden som Ebbepark, Vallastaden samt andra delar av Linköpings kommun.

Godkända pilotprojekt måste rapporteras som en del av projektet Linköping Klimatneutralt 2030. Kommunala företag och förvaltningar kan inte själva ansöka om bidrag, men de kan vara partners i projekten.

Fördelar med testbäddsbiljetter

Testbäddar erbjuder omfattande möjligheter. Exempel på tidigare projekt inkluderar Space-Showers, som återanvänder 90% av vattnet, och en HVO-station som gör det möjligt för entreprenörer att använda fossilfri gas. Varje testbäddsbiljett är värd 20 000 kronor och företag kan ansöka om upp till två biljetter per år. Ansökan är löpande tills alla biljetter har delats ut, enligt principen först till kvarn.

 

Vad är en testbädd?

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, definierar en testbädd som en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi eller andra organisationer kan arbeta för förändring genom att testa och implementera nya produkter, tjänster eller processer inom utvalda områden. Som en del av projektet Klimatneutral stad 2030 erbjuder Linköpings kommun små och medelstora företag möjligheten att ansöka om testbäddsbiljetter. Målet med dessa biljetter är att möjliggöra för företag inom klimat- och energisektorn att testa sina lösningar i en verklig miljö, exempelvis i den levande testbädden i stadsdelen Ebbepark tillsammans med lokala fastighetsägare eller i andra delar av Linköpings kommun. Möjligheterna är obegränsade med staden som testbädd.

Framgångshistorier

Delsanering istället för totalrenovering med InviSense InviSense var det första företaget som beviljades testbäddsbiljetter. De siktade på att se hur små läckage i badrum kunde upptäckas med deras sensorer. Resultatet visade att tidig upptäckt av läckage möjliggör delsaneringar istället för att behöva byta ut hela badrumsenheter. Genom att identifiera och lokalisera läckage tidigt sparar dessa sensorer tid, pengar och resurser, vilket erbjuder en mer hållbar lösning. Testet visade att mer än 1000 kg koldioxidekvivalenter kan sparas. Detta hjälper inte bara fastighetsägare att spara pengar på renoveringar utan bidrar även till att skydda miljön genom att minska avfallet.

Frisk luft med Devair: Smart ventilationslösningar testade i Ebbepark Devair’s smarta ventilationslösningar har testats i Ebbepark för att främja frisk luftcirkulation. Systemet är designat för att förbättra inomhusluftens kvalitet samtidigt som det optimerar energieffektiviteten. Under testningen kunde de utforska fler funktioner i linje med den samtidiga utvecklingen av deras produkt och programvara. Devair har nu samlat in en betydande mängd data som kommer att utvärderas för att ge ytterligare värde för produkten och dess kunder, vilket visar att testning av produkter i verkliga miljöer är avgörande för att förstå dess prestanda.

SeaPattern och Tekniska verken testar nya vattenkraftturbiner SeaPattern och Tekniska verken samarbetade för att testa installationen av nya vattenkraftturbiner vid Svartåfors vattenkraftverk. Turbinerna, som är designade för att utvinna energi från strömmande vatten, genomgick prestandatester med lovande resultat. Samarbetet visar på framsteg inom förnybar energiteknik och understryker potentialen för vattenkraftturbiner att bidra till hållbar energiproduktion.

Linköpings draknäste – där modiga idéer lyfter! 2023 premiärvisades Linköpings draknäste, där entreprenörer pitchar innovativa idéer för en panel, även kallad “drakarna”. Linköpings draknäste kopplar samman entreprenöriella innovationer med kommunala företag för potentiellt samarbete, och utvalda företag kan därefter ansöka om testbäddsbiljetter. Under evenemanget kan entreprenörer visa upp sina koncept för representanter från kommunala fastighetsbolag som Sankt Kors, Stångåstaden och Lejonfastigheter, samt experter från Tekniska verken och RISE. Evenemanget kommer att hållas årligen framöver.

Viable Cities: Klimatneutrala städer till 2030 Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med stöd från Energimyndigheten, Vinnova och Formas, som syftar till att skapa klimatneutrala städer till 2030. Linköping är en av 23 svenska städer som arbetar mot detta mål. Genom att underteckna klimatkontraktet har Linköping åtagit sig att minska växthusgasutsläppen, underlätta innovation och få medborgarna att bidra till förändringen, där testbäddsbiljetten är ett av flera verktyg. Målet med projektet är att främja och underlätta omställningen till en hållbar stad.

Innan du ansöker

Innan du ansöker, se till att:

 • Läsa igenom instruktionsdokumentet.
 • Ditt företag har maximalt 249 heltidsanställda.
 • Testet startar senast tre månader efter godkänd ansökan.
 • Du har säkrat partnerskap med antingen kommunala företag, Linköpings universitet, RISE eller Campushallen.

Kommunen godkänner endast företag som:

 • Är godkända för F-skatt.
 • Redovisar och betalar skatter och avgifter.
 • Inte har några skulder hos Kronofogden.

För mer information och ansökan, besök Linköping Science Parks webbplats.

 

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Finansieringsförmedlare 20.000
Finansieringsvillkor

Villkor för bidrag inom Klimatneutrala Linköping 2030

Fastställda den 2022-11-10 av Näringslivsdirektör, Linköpings kommun.

Här är kriterierna för att kunna få bidrag inom ramen för Klimatneutrala Linköping 2030.

Testbäddscheckar

Testbäddscheckar ska möjliggöra för små och medelstora företag att testa sina lösningar inom klimat och energi i de utpekade stadsutvecklingsområdena Ebbepark, Vallastaden och/eller andra delar av Linköpings kommun. Pilottesterna ska ingå i och redovisas som en del av projektet Klimatneutrala Linköping 2030. Kommunala bolag och förvaltningar kan inte vara sökande eller mottagare av bidrag, men de kan vara samarbetspartners. Den sökande ansvarar för att all nödvändig information inkluderas i ansökan.

 1. A) Typ av test som kan få bidrag:
 • Test och utveckling av nya lösningar, teknik, produkter eller tjänster som förväntas minska växthusgasutsläpp.
 • Testerna ska genomföras i Ebbepark, Vallastaden och/eller andra delar av Linköpings kommun och vara förankrade med relevanta partners (kommunala bolag, förvaltningar eller partners i Klimatneutrala Linköping 2030).
 • Sökanden ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns så att testet kan påbörjas inom tre månader och genomföras enligt lag.
 1. B) Krav på sökande:
 • Sökande företag får ha högst 249 helårsanställda.
 • Testet ska påbörjas senast tre månader efter godkänd ansökan.
 • Kommunen godkänner endast sökande som:
  • Har F-skatt.
  • Redovisar och betalar skatter och avgifter.
  • Inte har skulder hos Kronofogden.

Kontroll sker via Skatteverket och andra berörda myndigheter för att säkerställa att sökanden uppfyller lagstadgade krav i Sverige eller i sitt hemland.

 1. C) Belopp att ansöka om:
 • Bidraget uppgår till 20 000 kronor per testbäddscheck.
 • Varje företag kan ansöka om högst två testbäddscheckar per år, med en separat ansökan för varje check.
 • Totalt finns 200 000 kronor per år avsatt för denna satsning, vilket innebär tio (10) testbäddscheckar per år.
 • Ansökan sker löpande och beviljas enligt principen först-till-kvarn för dem som uppfyller kraven.
 1. D) Beslut om bidrag:
 • Beslut om bidrag fattas av näringslivsdirektören utifrån de uppställda kraven och kriterierna.
 • Om ansökan uppfyller kraven och det finns medel kvar i budgeten, ska ansökan beviljas.
 1. E) Utbetalning av bidrag:
 • Bidraget betalas ut i samband med godkänd ansökan.
 1. F) Uppföljning:
 • Den som får bidrag förbinder sig att efter genomfört test rapportera resultat och erfarenheter till projektledningen för Klimatneutrala Linköping 2030.
 • Rapporten ska skickas in senast två månader efter testets avslut.
 • Alla tester ska slutföras och rapporteras inom projektperioden för Klimatneutrala Linköping 2030.
 1. G) Återbetalning och krav:
 • Om det visar sig att sökanden inte uppfyllt sina åtaganden enligt ansökan, har Linköpings kommun rätt att kräva återbetalning av utbetalt bidrag.

För mer information, besök Linköping Science Parks webbplats.

 

Förmånstagare

Vinnova

Linköping Climate Neutral 2030

Linköping Science Park

Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare