Salesforce, det globala ledande företaget inom molnbaserade datortjänster, genomförde en omfattande forskning som undersökte över 23,000 av arbetskraften och den potentiella arbetskraften i åldern 18–65 år i 19 länder för att mäta den globala beredskapen kring den framtida digitala kompetensen, oron över arbetsberedskapen och betydelsen av kontinuerligt lärande.

Undersökningsresultaten användes för att skapa ett globalt index för digitala färdigheter som mäter beredskapen utifrån respondenternas perspektiv på följande nyckelfaktorer:

 • Beredskap
  för digitala färdigheter Känner du dig förberedd på de färdigheter som behövs nu/under de kommande 5 åren?]
 • De digitala färdigheternas roll för att lyckas
  på arbetsplatsen Hur viktiga är dessa 14 digitala färdigheter på arbetsplatsen för att lyckas nu och/eller under de kommande 5 åren?]
 • Uppfattad slaktnivå Hur skulle du betygsätta din kompetensnivå för 14 digitala färdigheter på arbetsplatsen? Hur skulle du betygsätta din kompetensnivå inom 6 dagliga digitala färdigheter?]
 • Tillgång till läranderesurser för att skaffa
  sig färdigheter Hur väl utrustad har du de resurser som krävs för att lära dig de digitala färdigheter på arbetsplatsen som behövs nu/under de kommande 5 åren?]
 • Aktivt deltagande [
  fråga: Har du aktivt lärande eller kompetenshöjning för att få de digitala färdigheter som behövs på arbetsplatsen nu och/eller under de kommande 5 åren?]

På grundval av denna studie gav Salesforce forskare varje land en poäng av 100 för att indikera låg, måttlig och hög digital kompetens som rapporterats vara redo. Målet med att beräkna ett globalt index för digital dödlighet var att identifiera den globala befolkningens personliga ställning kring de digitala färdigheter som behövs för att lyckas på arbetsplatsen.

INFORMATION
Geografiskt område Slovakien
Ämne Artificiell intelligens, Internet of Things, Big Data, Molnbaserad databehandling, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare
Metod

Kartindex

Kompetensresurstyp Annat utbildningsmaterial