Det europeiska kompetensindexet (ESI) som utvecklas av Cedefop är en sammansatt indikator för övervakning av resultaten av EU:s kompetenssystem. Indexet mäter avståndet till de nationella kompetenssystemens bästa resultat med hjälp av en sammansatt indikatormetod. Instrumentet övervakar ländernas resultat över tid, och detta idealiska resultat väljs ut som det bästa av alla länder under en sjuårsperiod. Indexet ger insikter om möjliga förbättringsområden och ger underlag som stöder EU:s politiska ram för yrkesutbildning och kompetens.

Pelaren i instrumentet för krisstöd

Indexet bygger på tre pelare: kompetensutveckling, aktivering och matchning, som vart och ett mäter olika aspekter av ett kompetenssystem:

  • Medkompetensutveckling avses såväl ett lands utbildningsinsatser som systemets omedelbara resultat i termer av utvecklad kompetens.
  • Aktiveringen av färdigheter omfattar indikationer på övergången från utbildning till arbete samt arbetskraftsdeltagandet för olika demografiska grupper.
  • Kompetensmatchning avser i vilken utsträckning färdigheterna utnyttjas framgångsrikt och i vilken utsträckning färdigheterna verkligen matchas på arbetsmarknaden.

Cedefop använder krisstödsinstrumentet för att beskriva kompetenssystemen på ett övergripande sätt. De nationella kompetenssystemen spelar en viktig roll inte bara för att utveckla människors kompetens, utan också för att aktivera dessa färdigheter på arbetsplatsen och på ett effektivt sätt matcha dem med behoven på arbetsmarknaden och på arbetsplatsen. Denna idé återspeglas i de 3 pelarna.
 

Metod för indexet

Det europeiska färdighetsindexet bygger på de senaste tillgängliga uppgifterna och bygger på riktlinjerna i Gemensamma forskningscentrumets (JRC) handbok om hur kompositindikatorer ska konstrueras

I ESI-fondernas webbverktyg presenteras 2022 års version och resultaten för 2021 och 2020 visas, men resultaten för dessa år har återsänts med hjälp av 2022 års metod.
 

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande
Industri Personliga färdigheter och utveckling
Metod

Det europeiska färdighetsindexet bygger på de senaste tillgängliga uppgifterna och bygger på riktlinjerna i Gemensamma forskningscentrumets (JRC) handbok om hur kompositindikatorer ska konstrueras. Metodförbättringar och en oberoende metodrevision som åtföljer varje offentliggörande från GFC säkerställer att resultaten är statistiskt enhetliga och tillförlitliga.

Kompetensresurstyp Metodik