Det övergripande målet för uppdraget om cancer och Europas plan mot cancer omfattar bättre livskvalitet för patienter och deras familjer som lever med och efter cancer.

Projektresultaten kommer att stödja inrättandet av ett virtuellt europeiskt digitalt centrum för cancerpatienter (ECPDC), som är ett federerat nätverk av patientkontrollerade (nationella) infrastrukturer för hälsodata som möjliggör frivilligt utbyte av patienters och överlevandes hälsodata i en standardiserad strategi, för primär och sekundär användning.

Patientkontrollerade hälsodatanät i Europa uppvisar en hög grad av heterogenitet när det gäller EU-medlemsstaternas deltagande, liksom typerna av insamlade data och deras interoperabilitet, organisation och styrning av datalagring, åtkomst och säkerhet samt möjligheten att vidareutnyttja data för forskningsändamål.

Förslagen bör ta itu med de befintliga utmaningarna och utarbeta en färdplan för inrättandet av ECPDC som ett virtuellt, federerat nätverk av nationella infrastrukturer för patientkontrollerade hälsodata (nedan kallade nationella eller regionala kontaktpunkter), med beaktande av synergier med den framtida plattformen UNCAN.eu, integrerad i ett större europeiskt infrastrukturnätverk, till vilken varje medlemsstat bör ha en gemensam åtkomstportal.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Internet of Things, Big Data, Blockkedja, Mjukvara
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande
Industri Hälsa som inte klassificerats någon annanstans