Vad är europeiska digitala innovationsnavet (EDIH)? Europeiska digitala innovationsnav (EDIH) är enkelkontaktscentrum som inrättats för att hjälpa företag att möta digitala utmaningar och bli mer konkurrenskraftiga.

Även om EDIH har en regional närvaro, drar de också nytta av att vara en del av ett paneuropeiskt nätverk. På grund av deras regionalitet har EDIH förstahandskunskap om lokala företags behov och kan erbjuda tjänster på deras eget språk, anpassade till deras innovationsekosystem. Det europeiska täckningsområdet för nätverket av EDIH underlättar också utbytet av bästa praxis mellan nav i olika länder samt tillhandahållandet av specialiserade tjänster mellan regioner inom samma land.

Vilka typer av tjänster erbjuder europeiska digitala innovationsnav (EDIH) till små och medelstora företag (SMF)? Med stöd från EDIH kan företag förbättra sina affärs- och produktionsprocesser, produkter eller tjänster med digitala teknologier. SMF får tillgång till teknisk expertis och kan följa modellen “testa innan du investerar”. EDIH erbjuder också innovationstjänster, såsom finansieringsrådgivning, utbildning och kompetensutveckling som är avgörande för en framgångsrik digital omvandling. EDIH antar en miljömedveten strategi när det gäller användningen av digitala teknologier för hållbarhet och cirkularitet i synnerhet.

Hur kommer effektiviteten i samarbetet mellan EDIH och SMF att utvärderas? Varje samarbete mellan EDIH och SMF kommer att bedömas med hjälp av verktyget för digital mognadsbedömning (DMA) som finns tillgängligt på vår officiella webbplats. Innan någon betydande insats från en EDIH kommer den digitala mognaden hos SMF att mätas utifrån de kriterier som anges i DMA-frågeformuläret.

De huvudsakliga målen med verktyget för digital mognadsbedömning (DMA) är att undersöka den grundläggande nivån av digital mognad hos varje stödmottagande organisation innan de samarbetar med en EDIH, att observera dess utveckling över tid och ge insikt i tillväxtkurvan för deras digitala mognad.

Var finns mitt närmaste europeiska digitala innovationsnav? Du kan hitta den fullständiga listan över EDIH genom att följa länken.

INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Förmånstagare

Syfte: EDIH Stöttar digital transformation av processer, produkter och tjänster.

Målgrupp: Små- och medelstora företag samt offentlig sektor

Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare