Cluster 3: Civil säkerhet för samhället är en del av Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation som sträcker sig mellan 2021 och 2027.

Stöttar EU:s politiska prioriteringar

Detta arbetsprogram för Cluster 3 kommer att stödja genomförandet av EU:s politiska prioriteringar inom säkerhet, inklusive cybersäkerhet, samt katastrofreducering och motståndskraft. Dessutom kommer det att bygga på lärdomar från COVID-19-pandemin för att stärka förebyggande, begränsning, beredskap och kapacitetsuppbyggnad för kriser (inklusive hälsokriser) och förbättra tvärsektoriella aspekter av sådana kriser. I detta avseende kommer detta arbetsprogram därför också att säkerställa synergier och samordning av åtgärder med andra delar av pelare 2.

Arbetsprogrammet kommer att stödja Europeiska kommissionens politiska prioritet “Främja den europeiska livsstilen” samt “Europeiska gröna given” och “Europa redo för den digitala eran”. Det kommer särskilt att stödja genomförandet av strategin för säkerhetsunionen, motterrorismagendan, EU:s strategi för att bekämpa organiserad brottslighet, EU:s strategi för att bekämpa människohandel, EU:s strategi för en effektivare kamp mot sexuellt övergrepp på barn, EU:s handlingsplan för vapenhandel, gränsförvaltning och säkerhetsdimensioner av pakten om migration och asyl, EU:s katastrofriskreduceringspolitik, EU:s klimatanpassningsstrategi, EU:s strategi för maritim säkerhet och EU:s strategi för cybersäkerhet.

Inom ramen för Horisont Europas strategiska plan 2021-2024 kommer Cluster 3:s förväntade effekter att bidra särskilt till effektområdena “Ett motståndskraftigt EU förberett för framväxande hot” och “Ett säkert, öppet och demokratiskt EU-samhälle” inom nyckelstrategisk inriktning D “Skapa ett mer motståndskraftigt, inkluderande och demokratiskt europeiskt samhälle” samt till effektområdet “Säker och cybersäker digital teknik” inom nyckelstrategisk inriktning A “Främja en öppen strategisk autonomi genom att leda utvecklingen av nyckeldigitala, möjliggörande och framväxande teknologier, sektorer och värdekedjor”.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 8)
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Financial Instrument
Finansieringsförmedlare -
Finansieringsvillkor

För att söka finansiering från Cluster 3 bör man följa följande steg:

 1. Identifiera utlysningar: Först och främst bör du undersöka vilka utlysningar som är aktuella inom Cluster 3: Civil säkerhet för samhället. Du kan hitta aktuella utlysningar och mer information på Europeiska kommissionens webbplats för finansierings- och utlysningar inom Horisont Europa: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
 2. Läs om kraven: När du har hittat en lämplig utlysning, läs noggrant igenom beskrivningen och kraven för att säkerställa att ditt projekt är relevant och uppfyller kriterierna.
 3. Skapa ett konsortium: De flesta projekt som finansieras av Horisont Europa kräver att du bildar ett konsortium med partners från olika länder. Sök efter lämpliga partners och diskutera deras roller och ansvarsområden inom projektet.
 4. Registrera dig och din organisation: Innan du kan ansöka om finansiering måste du och din organisation vara registrerade i Europeiska kommissionens deltagarportal: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
 5. Förbered och skicka in din ansökan: När du har registrerat dig och din organisation, logga in på deltagarportalen och följ instruktionerna för att förbereda och skicka in din ansökan. Använd den angivna mallen för ansökningsformuläret och se till att du inkluderar all nödvändig information och dokumentation.
 6. Utvärdering: Efter att du har skickat in din ansökan kommer den att granskas av oberoende experter som utvärderar den enligt fastställda kriterier. Om din ansökan bedöms som framgångsrik kommer du att få finansiering och kunna starta ditt projekt.
 7. Underteckna avtal: Om din ansökan godkänns kommer du att behöva underteckna ett bidragsavtal med Europeiska kommissionen. Detta avtal anger de rättsliga och finansiella villkor som gäller för ditt projekt.
 8. Genomför projektet: När avtalet är undertecknat kan du påbörja ditt projekt och rapportera dina framsteg enligt avtalets villkor.

Kom ihåg att ansökningsprocessen kan vara konkurrenskraftig, och det är viktigt att noggrant följa alla riktlinjer och krav för att öka dina chanser att få finansiering.

Förmånstagare

Policyinformation

EU:s civila säkerhetsforskning är en av byggstenarna i säkerhetsunionen. Forskning i detta kluster stöder följande politik:

 • bekämpning av brottslighet och terrorism (inklusive organiserad brottslighet och cyberbrott)
 • gränsförvaltning (inklusive tullsäkerhet och maritim säkerhet)
 • motståndskraftig infrastruktur
 • cybersäkerhet (inklusive säkerhet för nätverk och informationssystem samt certifiering)
 • katastroftåliga samhällen (inklusive skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära (KBRN) händelser; klimatrelaterade risker och extrema händelser; geologiska katastrofer, såsom jordbävningar, vulkanutbrott och tsunamier; pandemier)
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare