Alliansen för branschsamverkan kring kompetens (ett Erasmusprogram) syftar till att stärka innovationskapaciteten i Europa genom att effektivisera kommunikationen och underlätta samarbetet mellan institutioner för högre utbildning och yrkesutbildning å ena sidan och det bredare socioekonomiska systemet, inklusive forskning, å andra sidan.
Som en del av detta initiativ har programmet Lot2 följande: Allianser för sektoriellt samarbete om digitala färdigheter (genomförande av projektet) syftar till att mobilisera och motivera stödberättigade institutioner att vidareutbilda och omskola arbetskraften genom att upprätta partnerskap som svarar mot arbetsmarknadens behov, främjar miljöskyddet och ger möjligheter att förbättra den digitala kompetensen.
Utöver högre utbildningsanstalter (Erasmusstadgan för högre utbildning) kan turism, transport, flyg- och rymdverksamhet, byggverksamhet, fossila bränslen, textilindustrin, kultur- och mediemarknader, IT, förnybara motorer, handel, elektronik, social omsorg och hälso- och sjukvård delta i denna allians mellan minst åtta EU-medlemsstater.
Allianserna för branschsamverkan kring kompetens syftar till att utforma nya strategiska metoder och inleda samarbete för konkreta lösningar när det gäller kompetensutveckling – både på kort och på medellång sikt – inom vissa ekonomiska sektorer eller på områden där kompetenspakten, som är en viktig del av den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft, genomförs. Paktens främsta mål är att mobilisera och skapa incitament för alla berörda aktörer att vidta konkreta åtgärder för kompetensutveckling och omskolning av arbetskraften genom att göra gemensamma insatser och inrätta partnerskap, även på EU-nivå, för att tillgodose arbetsmarknadens behov och stödja den gröna och digitala omställningen samt kompetens- och tillväxtstrategier på nationell, regional och lokal nivå. De resultat som uppnås genom allianserna för branschsamverkan kring kompetens – dvs. kompetensinventering, kompetensstrategier, yrkesprofiler, utbildningsprogram och långsiktig planering – kommer att utgöra ett viktigt bidrag till arbetet i de branschvisa partnerskap som har anslutit sig till kompetenspakten.
Allianserna för branschsamverkan kring kompetens syftar till att åtgärda sådana kompetensbrister på arbetsmarknaden som hämmar tillväxt, innovation och konkurrenskraft inom specifika sektorer eller områden, både med hjälp av kortsiktiga insatser och långsiktiga strategier. Dessa allianser kommer att genomföras i de 14 industriella ekosystem som fastställs i den nya industristrategin för Europa 3 (se kriterierna för stödberättigande).
Kompetenspakten bygger på och integrerar strategin för branschsamverkan kring kompetens. Allianser enligt del 2 ska därför stödja genomförandet av pakten genom att utveckla en branschspecifik kompetensstrategi. Denna strategi måste få ett systematiskt och strukturellt genomslag när det gäller att minska kompetensbrist och kompetensglapp, samt säkerställa lämplig kvalitet och lämpliga kompetensnivåer. Den branschspecifika kunskapsstrategin ska innehålla en tydlig uppsättning verksamheter, delmål och väldefinierade mål med målet att matcha utbud och efterfrågan på kompetens för att stödja den övergripande branschspecifika tillväxtstrategin. Allianserna ska bygga upp grunden för kompetenspakten och fastställa de fortsatta åtgärderna efter det att projektet har avslutats.
Med utgångspunkt i uppgifter om kompetensbehov när det gäller yrkesprofiler stöder strategiallianser utformningen och tillhandahållandet av gränsöverskridande utbildningsinnehåll, liksom undervisnings- och utbildningsmetoder, för ett snabbt införande på regional och lokal nivå och för nya yrken som håller på att växa fram.
Förslagen bör omfatta åtgärder för att utforma yrkesinriktad fortbildning för att hantera brådskande kompetensbehov hos personer i arbetsför ålder. Förslagen bör även omfatta utveckling av framväxande yrkesprofiler och relaterade kvalifikationer, vilket bör täcka gymnasial och eftergymnasial yrkesutbildning (EQF-nivåerna 3–5) och högre utbildning (EQF-nivåerna 6–8). Förslagen bör dessutom omfatta åtgärder för att utforma grundläggande kursplaner för utbildningsprogram som leder till sådana kvalifikationer.
Varje projekt måste ha både yrkesskolor, högskolor och arbetsmarknadsaktörer bland sina partner. Myndigheter, certifieringsorgan och europeiska branschorganisationer och företrädare bör helst också delta i projektet.
Projektets längd: Tidsfrist på 4
år: 15 september 2022 18:00 mer
information här

INFORMATION
Geografiskt område Rumänien
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår, Grundläggande, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Evenemangsmiljö Personer som behöver omskolning för anställning
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Finansieringsförmedlare Erasmus ± programmet (Erasmus)
Finansieringsvillkor

Finansieringsvillkor för Erasmus +, närmare uppgifter om https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-c

Förmånstagare

Anställda inom den högre utbildningen och 14 nämnde ekonomiska ekosystem

Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare