Initiativet är finansierat av programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL). Målet är att bilda ett väletablerat europeiskt nätverk av Safer Internet Centers (SICs). Med syfte att tillhandahålla säkerhet online genom att erbjuda information, utbildningsresurser, verktyg för att öka allmänhetens medvetenhet, rådgivning och rapporteringstjänster. SICs ska även erbjuda särskilda hjälplinjer och jourlinjer för barn och ungdomar, vårdnadshavare, lärare och andra yrkesverksamma som arbetar med barn. I syfte att bidra till att bygga förtroende för det digitala transformation genom att stödja implementeringen av bättre Internet för barn, (BIK+).

Aktiviteterna som utförs av SICs kommer att hjälpa minderåriga att ta itu med onlinerisker och att bli mediekunniga, motståndskraftiga, digitala medborgare. Det kommer även att tillåta medborgare att anonymt rapportera online material för sexuella övergrepp mot barn (CSAM). Denna utlysning kommer att stödja implementeringen av Better Internet for Kids (BIK+) strategi och den bredare EU-rättsliga ramen för skydd av barn online.

Vad som förväntas:

  • Nationella SICs som kontaktpunkt för tillförlitlig och åldersanpassad information.
  • Digital läskunnighet i medlemsstaterna och associerade länder i formella och informella utbildningsmiljöer (t.ex. aktiviteter för ungdomars deltagande, workshops, klassrumsbesök, tävlingar, peer-to-peer-aktiviteter).
  • Stöd till föräldrar, vårdare, lärare, pedagoger och andra yrkesverksamma som arbetar med barn för att bättre förstå riskerna och möjligheterna för barn att få tillgång till digitalt innehåll och tjänster (t.ex. informationssessioner, utbilda utbildarprogrammen och material online och offline).
  • Aktuell information till lokala, nationella och europeiska aktörer om nya risker genom hjälplinjen.
  • Tillgång till resurser och tjänster för offentliga myndigheter, inklusive brottsbekämpande myndigheter, och utbyte med hotline-analytiker för att utveckla bättre förebyggande åtgärder och för att ta bort material för sexuella övergrepp mot barn (CSAM).
  • Ökat samarbete mellan den privata sektorn med SICs.

SICs kan bestå av en eller flera icke-statliga organisationer, statliga organ/byråer, privata organisationer, inklusive SMEs, och internationella organisationer. Projektet pågår i 18 månader.

Finansieringen kommer att säkerställa fortsättningen av det väletablerade europeiska nätverket av
nationella SICs, genom att göra det möjligt för de tilldelade konsortierna att tillhandahålla minst:

  • Ett centrum för att öka medvetenheten
  • En hjälplinje
  • En direktlinje
  • En ungdomspanel

Deadline för ansökan är 23 september 2023. För mer detaljerad information om ansökan, läs här.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare