Bakgrund till projektet

Projektet, som leddes av Linköpings Science Park i samarbete med RISE och Region Östergötland, syftade till att vidareutveckla den befintliga IoT-hubben och att accelerera användandet av IoT-lösningar. Målet var att bidra till en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar samhällsutveckling i Östergötland. Projektperioden har sträckt sig från 2021-06-01 och avslutades 2023-03-31.

Visionen för projektet var att skapa viktiga synergier och kunskapsöverföring mellan medlemmar samt att öka användandet av IoT-lösningar. Projektet är i linje med Region Östergötlands Smart Specialiseringsstrategi, som omfattar både Effektiv logistik och Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system. Dessutom kopplade projektet till viss del an till regionala prioriteringar för Life Science, Välfärd och E-hälsa samt Morgondagens energilösningar.

Genom att sammanföra aktörer från olika sektorer och områden, kunde projektet skapa synergier som främjar innovation och tillväxt. Detta har bidragit till att Östergötland kan fortsätta utvecklas som en ledande region inom IoT och därmed bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Mål med projektet

Det övergripande målet för IoT World är att påskynda användningen av IoT-lösningar för att bidra till ekonomisk, ekologisk och social hållbar samhällsutveckling. Genom att uppnå detta mål bidrar projektet långsiktigt till följande effekter:

 • Accelererad och breddad användning av IoT-lösningar, vilket ökar effektiviteten och hållbarheten inom olika sektorer.
 • Fler och växande regionala företag inom IoT, vilket gör företagen konkurrenskraftiga både nationellt och internationellt.
 • Snabbare omställning till ett fossilfritt och mer jämställt samhälle, genom att främja miljövänliga och inkluderande tekniklösningar.
 • Hållbar digitalisering av offentlig sektor och privata bolag i Östergötland, vilket bidrar till en mer effektiv och resurseffektiv förvaltning av samhällstjänster och företagsverksamhet.
 • Ökad regional attraktivitet, genom att skapa en dynamisk och innovativ miljö som lockar talanger, investeringar och samarbeten.
 • Bidrar till att stärka Region Östergötlands strategier för smart specialisering och regional utveckling, genom att stödja områden med hög tillväxtpotential och innovation.

Genom att arbeta mot dessa mål strävar IoT World efter att skapa en mer hållbar och konkurrenskraftig framtid för regionen och för Sverige som helhet.

Genomförande

När IoT World etablerades i ett tidigare projekt med syfte att bygga en IoT-hubb saknades arbetsgrupper. I samband med övergången till ny finansiering av IoT World ville man erbjuda ett forum för de medlemmar som ville engagera sig extra i olika arbetsgrupper. Därför har man arbetat med en agil modell som bygger på Special Interest Group (SIG).

IoT World har organiserat sitt arbete utifrån fyra områden:

 1. Showroom: Här arrangeras event, föreläsningar, workshops, SIG-träffar, mässor och möten för att visa upp och diskutera IoT-lösningar, teknik och idéer. Dessa aktiviteter bidrar till att öka samverkan, kunskap och engagemang bland medlemmar och intressenter.
 2. Processer: IoT World anordnar workshops och processer för att fånga upp projektidéer och matcha behov och kompetens. Genom att sammanföra olika aktörer och deras expertis kan man skapa nya samarbeten och innovationer inom IoT.
 3. IoT-labb: IoT World erbjuder ett öppet laboratorium där medlemmar och samarbetspartners kan testa och experimentera med IoT-lösningar. Labbet fungerar som en testmiljö där man kan dela utrustning och resurser för att utveckla och förbättra IoT-produkter och tjänster.
 4. Marknadsföring och kommunikation: IoT World arbetar aktivt med att marknadsföra och kommunicera sitt arbete och sina resultat, både internt och externt. Genom att synliggöra IoT World och dess aktiviteter kan man attrahera nya medlemmar, partners och intressenter samt sprida kunskap om IoT och dess möjligheter.

Genom att kombinera dessa fyra områden skapar IoT World en dynamisk och engagerande plattform där medlemmar och intressenter kan samarbeta, dela kunskap och utveckla innovativa IoT-lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

Slutsatsen

Under projektperioden har IoT World anordnat 39 evenemang, antingen i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. Special Interest Group-träffar, workshops, nätverksträffar och Open Lab Days har arrangerats. Dessa evenemang har bidragit till ökad samverkan mellan parterna, lärande och samarbeten som kan leda till framtida affärsmöjligheter. Många medlemmar har varit aktiva vid evenemangen, till exempel genom att presentera sina idéer, generera nya idéer eller sprida kunskap om pågående projekt.

Några av de positiva effekter som noterats från dessa genomförda aktiviteter inkluderar:

 • Nya samarbeten och nya idéer
 • Ökad kunskap om behovsägarnas utmaningar, företagens tjänster och lösningar samt IoT-teknologier
 • Förbättrad samverkan med akademin
 • Ökad förmåga att bidra till den gröna omställningen

Genom att arrangera dessa evenemang har IoT World skapat en plattform för utbyte av kunskap och erfarenheter, vilket i sin tur bidrar till att främja innovation och samarbete inom IoT-området.

Lärdomar

För att få en bättre förståelse för IoT Worlds medlemmars behov och önskemål genomfördes en intern utvärdering i enlighet med Tillväxtverkets rekommendationer. Utvärderingen syftade till att identifiera medlemmarnas förväntningar på klustret och att kartlägga hur dessa kan mötas för att skapa en mer effektiv och givande samarbetsmiljö.

Olika medlemmar fick olika frågor beroende på vilken typ av organisation de är:

 • Offentlig verksamhet
 • Forskningsinstitut/akademi
 • Bolag

Sammanfattning av vad medlemmarna önskar:

Medlemmarna i IoT World har uttryckt sina önskemål och förväntningar på klustrets fortsatta arbete. Här är en summering av vad medlemmarna vill se framöver:

 1. Fortsatt möjlighet till nätverkande och samverkan: Medlemmarna värderar möjligheterna att nätverka och samarbeta med andra aktörer inom IoT och vill att dessa möjligheter fortsätter att finnas.
 2. Fler gemensamma projekt: Medlemmarna önskar att fler gemensamma projekt initieras och genomförs inom IoT World. Dessa projekt kan bidra till ökad innovation, kunskapsspridning och samverkan mellan medlemmarna.
 3. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling: Medlemmarna vill ha tillgång till omvärldsbevakning och informationsutbyte om aktuella händelser och trender inom IoT. Detta kan ske genom event och workshops, där medlemmarna kan arbeta tillsammans för att sprida kompetens och öka lärandet.
 4. Ökat engagemang: IoT World vill tillvarata medlemmarnas önskemål och öka engagemanget i klustret. Många medlemmar vill också öka sitt engagemang inom IoT World – 24 stycken vill öka sitt engagemang, medan 31 stycken önskar bibehålla sitt nuvarande engagemang.

Genom att lyssna på medlemmarnas önskemål och arbeta för att möta dessa behov kan IoT World fortsätta att utvecklas som en stark och dynamisk plattform för innovation och samarbete inom IoT. Detta bidrar i sin tur till en hållbar samhällsutveckling och stärker klustrets position som en ledande aktör inom området.

 

Varför är detta ett gott exempel?

Detta projekt är ett gott exempel eftersom det:

 1. Främjar samarbete och nätverkande: Genom att samla företag, offentliga sektorer, akademiska institutioner och utvecklingsmiljöer skapas en plattform för samarbete, kunskapsutbyte och gemensam innovation inom IoT-området.
 2. Accelererar användandet av IoT-lösningar: Projektet syftar till att öka användningen av IoT-teknik för att främja ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, vilket leder till snabbare omställning till ett fossilfritt och mer jämställt samhälle.
 3. Stöder regional utveckling och attraktivitet: Genom att bidra till Region Östergötlands strategier för smart specialisering och regional utveckling ökar projektet regionens attraktivitet och konkurrenskraft på nationell och internationell nivå.
 4. Stimulerar innovation och kompetensutveckling: Projektet erbjuder medlemmarna möjligheter att delta i workshops, nätverksträffar och praktiska erfarenheter i IoT-labbet, vilket ökar deras kompetens inom IoT-teknologier.
 5. Ökar medvetenheten om IoT-lösningar: Genom att arrangera event och presentationer av IoT-produkter och tjänster, ökar projektet medvetenheten om möjligheterna som IoT erbjuder för hållbar samhällsutveckling.
 6. Skapar nya affärsmöjligheter och samarbeten: Genom att sammanföra olika aktörer och erbjuda möjligheter för nätverkande och samarbete, ökar projektet chansen för nya affärsmöjligheter och samarbeten mellan medlemmarna.
INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Internet of Things
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för arbetskraften.
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av finanisering Offentlig-privat
Hemsida https://linkopingsciencepark.se/wp-content/uploads/2023/03/iot-rapport-2023-digital.pdf
Organisation RISE
Linköping Science Park
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare