Projektet LOFT är ett samarbete mellan RISE, Mälardalens universitet och flera kommuner i Sverige. Syftet är att genom ett nätverk öka kommuners kompetens att leda och organisera förnyelse och transformation. Genom projektet sker utvecklingen snabbare och initierar förbättrade förutsättningar.

Bakgrund och mål

Kommuners förmåga att följa med i en föränderlig värld är grundläggande för att kunna erbjuda sina medborgare hållbara offentliga tjänster. Stora krav ställs därför på kommuner och regioner att kunna leda och driva innovations- och transformationsarbete, samt att ha förmåga till vidareutveckling eller att identifiera nya initiativ med inspiration från andra aktörer.

LOFT är ett partnerskap drivet av Mälardalens universitet och forskare på RISE, där kommunledningar runt om i Sverige gått samman för att bilda ett kompetensnätverk. De tre delarna som partnerskapet bygger på är omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte, forsknings- och innovationsprojekt och särskilda insatser riktade mot en enskild partner. Genom LOFT får kommunerna tillgång till de kunskaper som RISE och Mälardalens universitet besitter, i syfte att utveckla sina kompetenser som offentlig sektor och stärka sitt erbjudande till sina medborgare.

Några av de kompetenser som utvecklar förmågan att leda och organisera förnyelse och transformation är inom områden som transformation och innovation, processer, teknologier, deltagarcentrerad design, interaktion, framtidsanalys, öppna lösningar som bygger på standarder och dataanalys.

LOFT: Leda och Organisera Förnyelse och Transformation

LOFT är ett initiativ som syftar till att stärka kommuners förmåga att erbjuda väl utformade och hållbara offentliga tjänster i en snabbt föränderlig värld. Detta partnerskap mellan olika kommunledningar och forskare från RISE och Mälardalens Universitet fokuserar på att utveckla ny kunskap, testa processer och system, samt att utforska och dela globala innovationer och bästa praxis.

Förnyelse och Transformation: Nyckeln till Framtida Tjänster

LOFT-programmet är centrerat kring idén om förnyelse och transformation som en grundläggande aspekt för att möta samhällets ökande behov och förväntningar. Genom att leda och organisera innovation och förändring, strävar LOFT efter att utveckla offentliga tjänster som är anpassningsbara och framtidssäkra.

Partnerskap: Samarbete för Innovation

Partnerskapet inom LOFT inkluderar kommunledningar från olika delar av Sverige. Tillsammans skapar de ett kompetensnätverk, där erfarenheter och kunskaper delas, och där gemensamma forsknings- och innovationsprojekt drivs framåt. Samarbetet möjliggör en rik utbyte av idéer och strategier, och bidrar till en snabbare och mer effektiv utvecklingsprocess.

En Plattform för Kunskapsdelning och Utveckling

LOFT erbjuder en plattform där deltagarna kan dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper, samt få tillgång till den senaste forskningen och de bästa globala innovationerna inom området. Genom detta nätverk av kunskap och samarbete, stärks kommunernas förmåga att navigera genom de komplexa utmaningarna i den digitala transformationen.

Varför är detta ett gott exempel?

När kommunerna i LOFT ingår i ett partnerskap, skapas ett forum där de med liknande förutsättningar och utmaningar har mycket att lära av varandra, vilket ökar tempot i kompetensutvecklingen. Med stöd från experter och specialister från de forskningsinstitut och lärosäten som RISE och Mälardalens universitet utgör, finns möjligheter att både genomföra småskaliga tester till nationell forskning och särskilt utformad utbildning.

Liknande projekt kan med fördel implementeras i varierande skala, där flera parter med mycket att lära av varandra får en gemensam plattform med stöd och drift av expertis. Genom nätverket sker utvecklingen snabbare och leder i skärningen mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv till nya initiativ.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter, Mjukvara
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Digital Expert, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för arbetskraften.
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Hemsida https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/loft-leda-och-organisera-fornyelse-och-transformation
Organisation Mälardalens universitet
RISE
Organisation Rise
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare