Hur väcks nyfikenhet och vad lockar människor till lärande genom hela livet? Det undersöks i det tre år långa forskningsprojektet Läran att lära – en verktygslåda, som finansieras av Vinnova och drivs av bland andra Luleå Tekniska Universitet och RISE.

Om projektet

Att lära sig nya saker är en viktig del av livet. Inte minst i dagens digitaliserade värld, när det kan bli avgörande att utveckla sina färdigheter och kunskaper för att få en mer meningsfull vardag både privat och i arbetslivet.

För att undersöka mekanismerna bakom livslångt lärande och i förlängningen motivera människor till lärande, ska projektet Läran att lära – en verktygslåda kartlägga attityder till lärandet genom hela livet.

Forskningsgruppen leds av Luleå Tekniska Universitet. I projektet samarbetar det statliga forskningsinstitutet RISE, välfärdsorganisationen Omställningsfonden, investeringsföretaget Sprout Park, det globala teknikbolaget ABB samt konsultförmedlaren inom IT och management Nox Consulting. Samtliga representanter deltog i en av de åtta nationellt inrättade arbetsgrupperna som fick i uppdrag av regeringen att arbeta med det livslånga lärandet.

Bakgrund och mål

Arbetsgruppens diskussioner mynnade ut i forskningsprojektet Läran att lära – en verktygslåda. Syftet är att kartlägga människors attityder till det egna lärandet och att skapa verktyg för att hjälpa och motivera människor att lära sig genom hela livet. I kartläggandet ingår det att ta fram en enkät baserad på kunskap från relevant litteratur. Enkäten ska ge indikationer på människors inställning till lärande. Arbetsgruppen kommer sedan att testa med olika metoder vad som stimulerar viljan till lärande med hjälp av en digital verktygslåda som företaget Sprout park tar fram.

Den digitala verktygslådan kommer att skapas med hjälp av effektiva pedagogiska grepp som gruppen finner relevanta. De som kommer att ingå i testet är vårdpersonal, lärare och studenter vid Luleå Tekniska Universitet. Bland annat kommer studenterna att jämföras mellan en grupp som använder och en som inte använder verktygslådan. Hos sjukvårdspersonal och lärare ska använda verktygslådan i syfte att undersöka skillnaden i attityd till lärande före och efter användningen.

Ett av målen med forskningsprojektet är att se om människors inställning och vilja till lärande kan förändras. Ett annat är att utveckla ett digitalt verktyg som hjälper människor att lära sig nya saker genom livets gång.

Läran att Lära: En Verktygslåda för Livslångt Lärande

RISE, i samarbete med Luleå Tekniska Universitet, har initierat ett projekt som syftar till att främja livslångt lärande genom att kartlägga individers attityder och motivation till kontinuerlig kunskapsutveckling.

Livslångt Lärande: Kartläggning av Attityder

Projektet fokuserar på att undersöka hur människor förhåller sig till sitt eget livslånga lärande. Genom forskning och enkäter, strävar projektet efter att få en djupare insikt i vad som motiverar individer att engagera sig i kontinuerligt lärande och kunskapsförvärv.

Digital Verktygslåda: Innovativt Lärandestöd

En central del av projektet är utvecklingen av en digital verktygslåda. Denna verktygslåda är designad för att vara ett stöd och en resurs för alla som önskar att utveckla sina kunskaper och färdigheter. Verktygslådan kommer att innehålla en rad pedagogiska resurser och verktyg som främjar ett engagerande och effektivt lärande.

Forskning och Utveckling: Framtidens Lärande

Genom en kombination av litteraturstudier, enkäter och praktiska tester, syftar projektet till att utforska och utveckla metoder som kan stimulera och motivera till ett livslångt lärande. Målet är att identifiera strategier och verktyg som kan bidra till att förbättra individers attityder och engagemang i sitt kontinuerliga lärande.

Varför är detta ett gott exempel?

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet och lärandet är en grundsten i ett välfungerande arbets- och samhällsliv. Att bygga upp nya kunskaper gör det möjligt att bidra till ett hållbart samhälle. Lärande sker inte bara under skolgången utan genom hela livet. Forskningsprojektet hjälper till att bidra med kunskap om människors drivkrafter bakom lärande genom livets alla perioder. Det kan leda till verktyg som hjälper människor att vilja lära sig mer. Projektet bidrar till FN:s hållbarhetsmål nummer 4, God utbildning för alla, där målet är att alla ska ha lika möjlighet till livslångt lärande.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för alla, Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av finanisering Offentlig-privat
Hemsida https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/laran-att-lara-en-verktygslada-for-livslangt-larande
Organisation RISE
Organisation Rise
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare