För att kunna konkurrera effektivt på en global marknad har Sveriges processindustri tagit initiativ till innovationsprogrammet PiiA – Processindustriell IT och Automation som driver omställningen till en smartare och mer konkurrenskraftig industri.

Målet: att öka processindustrins konkurrenskraft

Digitaliseringen förändrar industrin i grunden och leder både till utmaningar och möjligheter. Det gäller inte minst processindustrin som utvinner råvaror och förädlar dem till produkter, till exempel papper och trämassa, gruvbrytning, stålplåtar, koppartråd, läkemedel, olja och gas.

Tillsammans står Sveriges processindustri för nästan 50 procent av den svenska nettoexporten och sysselsätter cirka 400 000 personer. För att stå sig i den globala konkurrensen, lyckas rekrytera och utveckla rätt kompetens och minska klimatavtrycket har Sveriges processindustri tagit initiativ till PiiA – Processindustriell IT och Automation.

PiiA är ett strategiskt innovationsprogram med målet att processindustrin ska ha de IT- och automationslösningar som behövs för att kunna dra nytta av digitaliseringen mer effektivt än konkurrenterna på världsmarknaden.

Finansierat av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas drivs PiiA av en egen styrelse, ledningsgrupp samt stödgrupperingar med RISE som värdorganisation.

Brett uppdrag att vägleda industrin i digitaliseringen

PiiA har ett brett uppdrag att vägleda industribolag, teknikbolag och forskningspartners till att utforska, testa och implementera nya tekniker, arbetssätt och verktyg.

I dagsläget finns en mängd teknologier som används för att göra industrin smartare – så kallad IndTech. Det handlar om till exempel cloud computing, AR/VR/XR, artificiell intelligens, 5G, internet of things, big data, block chain, user experience och digitala tvillingar. Här spelar PiiA en viktig roll i att skynda på utvecklingen där ny teknologi möjliggör smartare, säkrare och mer klimateffektiva lösningar för industrin.

PiiA arbetar inom en mängd olika områden, bland annat:

  • PiiA Insight – lättillgänglig information om de viktigaste trenderna för processindustrin inom IT och automation.
  • PiiA Research – stärker, samordnar och underlättar nätverkandet mellan svenska forskargrupper som arbetar inom processindustriell IT och automation samt bygger upp ett industriellt PostDoc-program.
  • PiiA International – underlättar för svenska företag och organisationer att ingå i internationella samarbeten för utveckling och affärer.
  • PiiA Network – nätverksgrupper med industriledare och specialister för att dela resultat utbyta kunskap och erfarenhet.
  • PiiA Projects – utlysningar och strategiska projekt för att främja innovation i svensk processindustri.
  • PiiA Summit – årlig konferens och samlingspunkten för intressenter inom svensk processindustri.

Därför är PiiA ett gott exempel

Både Sverige och Europa står inför stora utmaningarna i en globaliserad omvärld med hård konkurrens, men samtidigt möjligheter för processindustrin och dess leverantörer.

Genom att skapa nya typer av ordnad samverkan mellan processindustri, dess leverantörsföretag och forskningsorganisationer bidrar PiiA bland annat till att utrusta medarbetare för digitalisering med nya arbetssätt och verktyg, attrahera framtidens talanger och skapa långsiktig och uthållig konkurrenskraft hos industrin.

Fördjupning

Till grund för hela PiiA ligger “Nationell kraftsamling för Processindustriell Automation – en agenda för ledning, innovation och kompetensutveckling”. Det finns även en engelsk version av agendan. Till agendan finns en bilaga som ger en översiktsbild av ett antal svenska FUI-miljöer, företagskluster och initiativ. Det finns även en programplan för 2020-2022 som bland annat beskriver organisation och planen för genomförande av agendan. Tillsammans är dessa tre dokument en bra start för att sätta sig in i projektet, dra lärdomar och hitta inspiration för liknande samverkansprojekt.

PiiA publicerar flertalet rapporter som behandlar trender, drivkrafter och digitalisering av industrin ur ett bredare perspektiv, samt mer specifika branschstudier för de industrier PiiA fokuserar på. Ett urval av rapporterna finns även som engelska versioner.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, Molnbaserad databehandling, Big Data, Blockkedja, Mjukvara, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Hemsida https://sip-piia.se/
Organisation RISE
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare