Sverige står inför ett gigantiskt behov av kompetenshöjning inom tillverkningsindustrin. Men utbildningsalternativen är få. Därför leder forskningsinstitutet Rise förstudien ”Digital pedagogik – kompetensförsörjning för industrin”. 

Sammanfattning

Hur ska de anställda inom tillverkningsindustrin hinna med när industrin förändras i en rasande takt? Traditionella branscher måste hinna med i den globala vågen av digitalisering, elektrifiering och annan utveckling. Vi ser också helt nya branscher växa fram, exempelvis batteriutveckling. Den svenska tillverkningsindustrin står för ett massivt behov av kompetensutveckling. Men i dag saknas det relevanta utbildningar som inte är akademiska, och utbildningsinsatser för de behov som finns. Rise har startat en förstudie som fokuserar på metodutveckling, pedagogik för bästa lärande, samt möjligheter till skalbart och digitalt lärande. Målgruppen är personer som jobbar i produktion.

Bakgrund

Projektet “Digital pedagogik – kompetensförsörjning för industrin” har genomfört en förstudie med fokus på metodutveckling och pedagogik för effektivt lärande, särskilt anpassat för vuxna inom produktionssektorn. Studien har även utforskat skalbart och digitalt stärkt lärande. Detta är särskilt relevant nu när samhället, inklusive Sveriges industri, genomgår stora förändringar drivna av digitalisering, elektrifiering och behovet av en grön omställning.

Projektet har identifierat ett akut behov av att utveckla lärandemetoder och utbildningsinnehåll som är anpassade efter vuxnas lärande, särskilt för produktionspersonal som ofta står utanför den traditionella akademiska utbildningsvägen. Förändringsbehovet inom industrin är stort, och det finns en ökad efterfrågan på att inkludera anställda i kompetensutvecklande processer, vilket kräver nya tillvägagångssätt för att effektivt integrera lärande på arbetsplatsen.

Syftet med projektet har varit att kartlägga vilka förutsättningar och möjligheter som krävs för att inkludera alla arbetstagare i det pågående paradigmskiftet. Det handlar om att utnyttja mänskliga resurser och öka organisationers förmåga att hantera framtida utmaningar genom ett mer inkluderande förhållningssätt till lärande.

Förstudien, som avslutades i början av 2023, har involverat en rad aktörer såsom Produktionslyftet, IF Metall, Teknikföretagen, och andra, och inkluderat aktiviteter som expertintervjuer, workshops och prototypande samarbeten. Slutresultaten från studien kommer att vara tillgängliga på en digital plattform där intressenter kan ladda ner en guidebok och andra resurser som sammanfattar de insamlade kunskaperna och rekommendationerna.

Denna forskning är avgörande för att stärka industrins anpassningsförmåga och säkerställa att alla anställda är väl förberedda för framtiden, med särskilt fokus på de som arbetar inom produktion. Projektet visar på behovet av kontinuerlig dialog och samverkan mellan olika sektorer för att skapa ett resilient och inkluderande samhälle.

 

Digital Pedagogik: Framtiden för Kompetensförsörjning inom Industrin

RISE, tillsammans med sina partners, har lanserat ett projekt som syftar till att revolutionera kompetensutvecklingen inom industrin genom digital pedagogik. Projektet, som är en förstudie, fokuserar på att utveckla metoder och strategier som främjar livslångt lärande och kontinuerlig kompetensutveckling, särskilt bland produktionspersonal.

Digital Pedagogik: En ny era av lärande

Projektet ämnar att utforska och utveckla digitala pedagogiska metoder som kan anpassas efter de unika behoven och förutsättningarna hos personal som arbetar inom produktion. Genom att anamma en innovativ tillvägagångssätt, strävar projektet efter att göra lärandet mer tillgängligt, flexibelt och anpassningsbart till de snabbt föränderliga kraven i arbetslivet.

Kompetensförsörjning: Mötet mellan behov och möjligheter

Projektet undersöker de rådande utmaningarna och möjligheterna inom kompetensförsörjning, med en särskild inriktning på att identifiera och adressera de faktorer som hindrar effektiv kompetensutveckling. Detta inkluderar att överväga olika aspekter såsom arbetsmiljö, tillgänglighet av utbildningsresurser och individens motivation och engagemang för lärande.

Industrin: En Föränderlig Landskap

Industrin genomgår en period av betydande transformation, drivet av digitalisering och globala utmaningar. Projektet syftar till att stödja denna omvandling genom att säkerställa att personalen har de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att anpassa sig till och trivas i denna dynamiska miljö.

Tillverkningsindustrin står inför specifika utmaningar

Syftet med projektet är ta reda på vad som behöver finnas på plats för att kompetensutvecklingen ska kunna realiseras. För att genomföra förändringsarbete i stor skala behöver medarbetare på alla nivåer involveras. Tillverkningsindustrin ställs inför specifika utmaningar i form av skiftarbete, utbildningslokaler och varierande möjligheter till fortbildning. Det är just dessa målgrupper studien initialt syftar till att nå.

Förstudien kommer dels att bestå av en utforskande del med inhämtad kunskap, pedagogik, empiri och forskning kring fältet professionslärande. Det genomförs också piloter i samverkan med branschaktörer som Produktionslyftet, IF Metall, Teknikföretagen, Skärteknikcentrum Sverige, Göteborgs Tekniska College samt Encell (Centrum för livslångt lärande vid Högskolan i Jönköping).

Tanken är att förstudien ska sammanställa en forskningsöversikt med rekommendationer, och erbjuda underlag för att kunna genomföra större piloter framöver.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Hemsida https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/digital-pedagogik-kompetensforsorjning-for-industrin#:~:text=Projektet%20%C3%A4r%20en%20f%C3%B6rstudie%20som,personal%20som%20jobbar%20i%20produktion.
Organisation RISE
Organisation Rise
Industri Arbetsfärdigheter