Målet med Funk-IT Lyftet är att öka den digitala kompetensen i samhället – särskilt för personer som på ett eller annat sätt har har svårt att ta till dig den moderna tekniken. Det kan handla om funktionsnedsättningar av olika slag eller brist på kunskap, tillgång eller vana vid att använda digitala tjänster av andra anledningar. Mycket i samhället kräver idag att vi kan använda dator, surfplatta eller mobil – till exempel att maila och göra videosamtal, söka information på myndighetssidor, använda betaltjänster och boka läkarbesök eller resor. Funk-IT Lyftet innehåller ett antal kurser som hjälper användarna att komma igång med modern teknik i vardagen.

Bakgrund och mål

Funk-IT Lyftet är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala kommun och Post- och telestyrelsen (PTS). Målgruppen var i första hand personer med funktionsnedsättningar som har stödinsatser i olika former genom kommunen. Denna breddades sedan till de flesta som behöver lära sig använda modern teknik i sin vardag, till exempel äldre och personer med synnedsättning.

I samband med uppstart gjordes en behovsinventering där det framkom att stora delar av målgruppen hade svårigheter i kontakten med myndigheter, att använda mobiltelefon och dator och att sköta sin vardagsekonomi eller betala räkningar.

Utvecklingen av kursmaterialet

Kursmaterialet utvecklades under 5 etapper under perioden 2019-2021.

 • Etapp 1: Här utformade kursledare materialet i mindre arbetsgrupper med synpunkter från brukarrepresentanter, varefter provkurser genomfördes med efterföljande feedback.
 • Etapp 2-3: I dessa etapper genomfördes vidareutvecklades kursmaterialet och användes praktiskt, med feedback från webbenkäter.
 • Etapp 4: Under denna period påverkade pandemin arbetet med fysiska kurser, och därför lades arbetet om till digitala möten där filmer skapades för ett flertal av kurserna.
 • Etapp 5: Fokus i den sista etappen låg på syntolkning av det filmade materialet, då även målgruppen och kursinnehållet breddades till de flesta med behov av att lära sig modern teknik, till exmpel äldre och personer med synnedsättning.

Viktiga delar i arbetet har varit: behovsinventering, feedback från brukare och brukarföreningar i alla faser, tillgängliggörande, tydliga effektmål och uppföljning efter avslutat projekt.

Kursinnehåll

Alla kurser finns tillgänglig som Powerpoint, PDF, film på Youtube och syntolkad version. Innehållet avspeglar målgruppernas behov och täcker en mängd vardagsbehov:

 • Använd e-post
 • Bra i vardagen (bland annat att handla mat online)
 • Resa (som att boka färdtjänst och köpa bussbiljetter)
 • E-leg, internetbank och Swish
 • Hitta information på myndigheters hemsidor
 • Kommunikationsstöd (bland annat videosamtal med olika appar)
 • Ladda ner en app
 • Söka nyheter och kultur
 • Söka information och riskmedvetenhet (inklusive sociala medier och källkritik)

Därför är detta ett gott exempel

I samband med att samhället blir allt mer digitaliserat riskerar stora grupper hamna utanför – både i vardagen och yrkesmässigt. Det kan öka risken för utebliven vård, begränsar delaktigheten i samhället, ge svårigheter att sköta ekonomin, och försvårar möjligheten att ge nå och ge feedback i kontakten med det offentliga (som vård och stödinsatser).

Funk-IT Lyftet är ett exempel på hur projekt kan genomföras för målgrupper med utmaningar i att använda digitala verktyg, och hur det kan göras med förankring hos brukare och brukarföreningar.

”Jag hade inte fattat hur jag skulle kunna få en mejladress. Nu har jag skapat ett e-postkonto, och kan skriva till mina vänner!”

Kursdeltagare citerad i slutrapporten *

Totalt har cirka 10 000 användanden av Funk-IT Lyftets kursmaterial registrerats (deltagare i kurser/info och sidvisningar på intern och extern webb), och 85% av kursdeltagare inom målgrupperna och 92% av personal som deltagit var mycket nöjda/nöjda med kursernas innehåll.*

Kurserna har inte bara utvecklat målgruppernas färdigheter när det gäller att använda modern teknik. Det har även hjälpt kursledarna att bli bättre på sitt jobb.

“Det är så många som behöver Funk-IT som inte är i den digitala världen. Vi har fått rikta in oss, tydliggöra. Behovet är jättestort, inte bara för våra målgrupper, utan för många i hela Sverige.”

Kursledare citerad i slutrapporten *

Läs mer om för Funk-IT Lyftet och kursinnehållet här

* Ur Slutrapport projektgenomförande: Funk-IT Lyftet – ökad delaktighet genom kurser som ger vardaglig digital kompetens.

Ladda ner slutrapporten för projektet (på svenska)

 

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Typ av initiativ Regionalt initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Hemsida https://digidel.se/kunskapsbank/digital-kompetens/funkit/
Organisation Digidel
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare