Sammanfattning ICEedge är ett treårigt projekt som syftar till att bygga en experimentplattform och utveckla spetskompetens inom edge computing, en teknik som innebär distribuerad beräkningskraft nära datakällan. Projektet fokuserar på att utveckla och sprida kunskap om edge-teknologier och etablera edge-kapacitet i olika innovationsmiljöer, inklusive 5G-testbäddar.

Energimyndigheten har gett RISE i uppdrag att kontinuerligt övervaka energiförbrukningen för digital infrastruktur och system, särskilt inriktat på datacenter och anläggningar för kryptovalutagruvdrift, samt deras påverkan på energisystemet. Myndigheten har nyligen publicerat sin slutrapport tillsammans med två bakgrundsrapporter som utarbetats av RISE.

Bakgrund

Med växande behov av distribuerad beräkningskraft framträder edge computing som en nyckelfaktor för digital innovation. Drivkrafterna bakom denna teknik inkluderar krav på datasuveränitet, extremt låg fördröjning och ökad användning av AI. Edge computing är tätt förknippat med 5G-teknologi och dess potential för nya tjänster, samt konceptet datagravitation – en tendens där applikationer och data dras mot varandra i nätverken.

Syfte och Mål Projektet ICEedge har som mål att stärka den svenska ICT-branschen genom att tillhandahålla spetskompetens och infrastruktur inom edge computing. Genom att göra denna teknik tillgänglig i olika innovationsmiljöer, som svenska 5G-testbäddar, syftar projektet till att öka innovationskraften och påskynda användningen av AI och 5G i Sverige. ICEedge siktar på att stödja minst fem demonstratorer eller utvecklingsprojekt och bygga minst ett större projekt inom Horizon Europe som fokuserar på edge computing.

Lösning ICEedge bygger en plattform för edge computing som kompletterar ICE datacenter. Plattformen möjliggör experiment och utveckling av applikationer med datacenterliknande beräkningskraft på mycket kort avstånd, exempelvis för edge AI eller innehållsrendering för högkvalitativ AR/VR. Erbjudandet inkluderar ett hård- och mjukvarupaket med utvecklingsmiljö och nödvändig kompetens för att komma igång. Projektet utvidgar edge-kapaciteten i innovativa testbäddar och utvecklar test- och democase tillsammans med partners, samtidigt som man bygger ledande kunskap kring plattformen och dess teknologier.

En viktig del av ICEedge är att engagera företag inom svensk ICT för att skapa ett gemensamt ekosystem. Detta uppnås genom en serie öppna seminarier och evenemang, vilket bidrar till att sprida kunskap och främja samarbete inom branschen.

Resultat

Datacenter: Energiförbrukning och bidrag till digitalisering Den första rapporten undersöker energiförbrukningen i datacenter och deras roll i den digitala och gröna omvandlingen av industrin. Trots populära mediepåståenden står datacenter endast för 1-2% av den globala elanvändningen. Rapporten granskar olika typer av datacenterinfrastrukturer, från små interna anläggningar till stora molnanläggningar.

En viktig rekommendation från rapporten är införandet av en rapporteringsskyldighet för datacenteroperatörer baserat på statlig policy. Detta syftar till att förbättra transparensen och noggrannheten i energiutvärderingar. Rapporten belyser också hur datacenter kan ha en positiv inverkan på energisystem genom toppskärning och energiarbitrage, samt genom att återanvända överskottsvärme för uppvärmningsändamål. Den svenska datacenterindustrin är känd för sina hållbarhetsinsatser och leder med flera innovationer och produkter.

Den svenska datacentermarknaden har upplevt en betydande tillväxt de senaste åren, drivet av en ökad närvaro av stora molnföretag. RISE uppskattar att den nuvarande energianvändningen i svenska datacenter ligger mellan 2,8-3,2 TWh under 2022. Trots en förväntad ökning av energianvändningen förväntas tillväxttakten minska på grund av nya skatteregler och ekonomisk nedgång. Fram till 2025 förutspås energianvändningen i svenska datacenter nå 4,0-4,4 TWh, med en mer försiktig uppskattning på 4,4-5,2 TWh till 2030.

Kryptovalutagruvdrift: Energiförbrukning och systempåverkan Den andra rapporten bedömer energianvändningen för kryptovalutagruvdrift i Sverige och dess inverkan på energisystemet. Uppkomsten av blockkedjeteknik, som möjliggör användningen av kryptovalutor, har ökat efterfrågan på infrastruktur och energianvändning. Vissa kryptovalutor, särskilt de som kräver omfattande proof-of-work-processer, har väckt miljöoro på grund av deras höga elförbrukning. Rapporten fokuserar på infrastrukturer för kryptovalutagruvdrift, inklusive datacenter utrustade med grafikprocessorer, ASIC-gruvriggar och kylsystem.

Sedan 2021 har energianvändningen för kryptovalutagruvdrift i Sverige stabiliserats, uppskattad till 1-1,5 TWh per år. Den förväntas minska till under 1 TWh till 2025 på grund av olika faktorer. Rapporten undersöker också potentialen för kryptovalutagruvdriftsdatacenter att integreras med kraft- och värmegridar. Slutligen belyser rapporten framväxten av nya konsensusmekanismer, som proof-of-stake, som kan minska energianvändningen avsevärt.

Varför var det här ett gott exempel?

ICEedge-projektet är ett gott exempel av flera anledningar:

  1. Innovation inom Edge Computing: Projektet fokuserar på att utveckla och implementera edge computing, en teknik som är avgörande för framtida digital innovation. Genom att placera beräkningskraft nära datakällan, möjliggör edge computing snabbare och effektivare databehandling, vilket är särskilt viktigt för applikationer som kräver låg latens eller hanterar stora datamängder.
  2. Stöd till 5G-utveckling: ICEedge är direkt kopplat till utvecklingen av 5G-teknologi, vilket är en central del av den moderna digitala infrastrukturen. Genom att integrera edge computing med 5G, bidrar projektet till att skapa nya möjligheter och tjänster som kan förändra hur vi använder teknik i vardagen.
  3. Samarbete mellan Industri och Forskning: Projektet innebär ett samarbete mellan olika aktörer, inklusive forskningsinstitutioner och företag inom ICT-branschen. Denna typ av samarbete är avgörande för att driva innovation och översätta forskning till praktiska tillämpningar.
  4. Fokus på Kunskapsspridning: ICEedge lägger stor vikt vid att sprida kunskap om edge computing genom seminarier och evenemang. Detta bidrar till att öka medvetenheten och förståelsen för teknologin, vilket är viktigt för dess bredare acceptans och användning.
  5. Bidrag till Svensk ICT-sektor: Genom att tillhandahålla infrastruktur och kompetens inom edge computing, stödjer ICEedge den svenska ICT-sektorn. Detta stöd är avgörande för att Sverige ska kunna behålla och stärka sin position som en ledande nation inom teknik och innovation.

Sammanfattningsvis är ICEedge ett utmärkt exempel på hur riktad forskning och utveckling, i kombination med branschsamverkan och kunskapsspridning, kan leda till betydande framsteg inom viktiga teknikområden som edge computing och 5G.

 

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Högpresterande datorsystem
Svårighetsgrad Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Hemsida https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/iceedge
Organisation RISE
Organisation Rise
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare