Ingress
Sveriges energilandskap står inför en omvälvande förändring. Med den snabba elektrifieringen av transportsektorn och nya industriinvesteringar, som batterifabriker och produktion av fossilfritt stål, förutspås ett dramatiskt ökat behov av el. Denna utveckling kräver en djupgående förståelse och omställning av det svenska elsystemet för att möta framtidens utmaningar.

Bakgrund
Den traditionellt stabila svenska elkonsumtionen är på väg att genomgå en historisk förändring. Den teknologiska utvecklingen och strävan efter ett hållbart samhälle driver på en snabb elektrifiering, vilket i sin tur leder till en exponentiell ökning av elbehovet. Denna utveckling ställer nya krav på Sveriges energisystem, som måste anpassas och utvecklas för att kunna hantera den ökande belastningen.

Syfte
Projektet, understött av Vinnova och Västra Götalandsregionen, syftar till att samla och synliggöra kunskap om det svenska elsystemet. Genom att integrera data från olika aktörer och använda artificiell intelligens för att skapa modeller och prognoser, är målet att skapa en överblick över dagens och morgondagens effektbehov. Detta ska ligga till grund för beslut om investeringar i ny teknik och infrastruktur som är hållbar och framtidssäker.

Resultat
Behovskartan har redan börjat visa på nya insikter om det svenska energisystemet, vilket möjliggör en djupare förståelse för effektbehov och potentialen för olika energikällor. Plattformen har potential att bli ett viktigt verktyg för beslutsfattare, industrin och allmänheten för att navigera i omställningen till ett mer hållbart och resilient energisystem.

Varför är det ett gott exempel?
Behovskartan står ut som ett gott exempel på projekt av flera skäl. För det första främjar det samarbete och kunskapsdelning mellan olika sektorer och aktörer, vilket är avgörande för att hantera komplexiteten i energisystemets omställning. För det andra kombinerar projektet teknisk innovation med praktisk tillämpning, vilket gör det möjligt att visualisera och förstå komplexa system på ett tillgängligt sätt. Slutligen bidrar Behovskartan till en mer informerad och nyanserad debatt om Sveriges energiframtid, vilket är grundläggande för att uppnå en hållbar och säker energiförsörjning. Genom att engagera en bred grupp av aktörer och göra användningen av data och AI central, visar Behovskartan vägen för hur framtidens utmaningar kan mötas med innovativa lösningar.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av finanisering Offentlig-privat
Hemsida https://www.ai.se/sv/nyheter/delad-data-beskriver-det-svenska-elsystemet-pa-helt-nytt-satt
Organisation TechSverige
Organisation AI Sweden
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare