EU-medlemsländerna har enats om en ambitiös strategi för det digitala decenniet 2030 med målet att stärka den digitala omställningen inom europa. Strategin, innehåller en uppsättning gemensamma mål som delas in i fyra huvudområden: digitala färdigheter, digitala infrastrukturer, digital omställning av företag och digitalisering av offentliga tjänster.

För att uppnå dessa mål ska alla medlemsstater senast den 9 oktober 2023 lämna in en nationell strategisk färdplan till kommissionen. Denna färdplan ska innehålla en nulägesbeskrivning och beräknad progression för att nå målen på nationell nivå. I Sverige har regeringen gett Digg, Myndigheten för digital förvaltning, i uppdrag att ta fram förslag till en nationell strategisk redovisning för det digitala decenniet: Nationell färdplan för det digitala decenniet (digg.se).

För att uppnå målen i strategin har dessa konkretiserats på nationell nivå. Det finns två mål kopplade till digital kompetens: det ena syftar till att höja den grundläggande digitala kompetensen i befolkningen och det andra handlar om att öka tillgången till digital spetskompetens.

När det gäller det första målet har 67 % av Sveriges befolkning i åldrarna 16-74 år grundläggande digitala färdigheter. Även om detta överstiger EU-genomsnittet, ligger det klart under målet på 80 % och betydligt lägre än i andra jämförbara länder som Nederländerna och Finland, som nästan redan har uppnått målet.

För att uppnå det andra målet måste Sverige öka andelen IKT-specialister i arbetskraften från nuvarande 8 % till 10 % fram till år 2030, vilket innebär ett tillskott på cirka 40 000 IKT-specialister. Samtidigt är behovet av digital spetskompetens betydligt större än detta mål. Enligt TechSveriges senaste rapport kommer det att behövas 18 000 techspecialister årligen fram till och med 2028. Därför är det rimligt att sätta ett mål att utbilda och utveckla 100 000 tech-specialister till 2030.

DIGG presenterar i sin färdplan flera förslag på insatser som kan förstärkas för att nå målen kopplade till digital kompetens. Dessa insatser inkluderar åtgärder för att öka allmänhetens digitala kompetens, förbättra strukturerad samverkan och ha en sammanhållande aktör. Dessutom föreslås specifika åtgärder för att öka antalet IKT-specialister och andelen tjejer inom IKT-området.

Genom dessa åtgärder hoppas Sverige kunna möta de växande behoven av digital kompetens och spetskompetens, samt säkerställa att landet förblir konkurrenskraftigt på den globala marknaden.

Läs mer om Sveriges mål och Diggs förslag till färdplan här: Nationell färdplan för det digitala decenniet (digg.se)

 

 

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår, Grundläggande, Digital Expert, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för alla, Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för arbetskraften.
Språk Svenska
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation TechSverige
Organisation Digg - Myndigheten för digital förvaltning
Senaste uppdateringen av strategi 31/05/2024
Budget

Strategiläge -
Intressenternas engagemang -