Bakgrund

Tech etablerar sig som grundpelare i svensk ekonomi: en nyckelroll för BNP, sysselsättning och export. Den svenska techsektorn har vuxit fram som en central del av landets ekonomi, med ett ökande inflytande på BNP, sysselsättning och export. Denna utveckling innebär att Sveriges ekonomiska framtid blir alltmer sammanlänkad med techsektorns framgångar. Detta ökar i sin tur behovet av en politik som stärker Sveriges digitala ledarskap och säkerställer att techsektorn kan fortsätta att bidra till landets tillväxt, klimatomställning och välfärd.

 

Rapporten

I en ny rapport från TechSverige presenteras 37 policyförslag inom tio områden, vilka syftar till att stärka Sveriges ställning som en global technation som drar fördelar av digitaliseringens möjligheter. Förslagen tar hänsyn till olika perspektiv och intressenter och lägger grunden för en svensk ekonomi som bygger på teknik, innovation och konkurrenskraft.

Rapporten jämför Sverige med andra länder och belyser viktiga insikter om den svenska techsektorn:

• Den svenska techsektorn är stark och stod 2019 för 6,5 procent av BNP, vilket placerar Sverige på en tredjeplats i rapportens europeiska urval. Per capita är den svenska techsektorn näst mest värdeskapande i jämförelsen.

• År 2019 sysselsatte den svenska techsektorn nästan 250 000 personer, vilket motsvarade 4,9 procent av det totala antalet sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden – den högsta andelen i jämförelsen.

• Trots att den svenska techsektorn är stark växer flera konkurrerande länder snabbare. Om Sveriges techsektor hade vuxit i samma takt som urvalets genomsnitt, hade BNP-bidraget kunnat vara en halv procentenhet högre, det vill säga 7,1 procent. Om sektorn istället hade vuxit som Estlands techsektor, hade BNP-bidraget kunnat vara 2,5 procentenheter högre, det vill säga 9,0 procent. Det motsvarar mer än vad hela transportsektorn bidrog med till svensk BNP under 2020 (2,0 procent).

• Både USA och Sydkorea uppvisar betydligt högre BNP-bidrag från techsektorn, och deras politiska ledarskap inom digitalisering är inspirerande. USA:s starka siffror är starkt kopplade till landets dominans i världshandeln, med en marknadsandel på nästan 35 procent år 2021, jämfört med EU:s andel på 15 procent.

• Digitalt ledarskap är en nyckelfaktor för att öka techsektorns konkurrenskraft. I intervjuer med representanter från Estland och Finland, två länder där techsektorn växer kraftigt, framgår det att dessa länder prioriterar digitalt ledarskap på högsta politiska nivå. Sverige behöver nu ta inspiration från dessa och andra länder som leder vägen med reformer för att säkerställa en världsklassig technation.

Sammanfattningsvis är den svenska techsektorn stark, men det finns utrymme för att öka tillväxten och konkurrenskraften genom att ta inspiration från länder som visar framgångsrikt politiskt ledarskap inom digitalisering. Genom att implementera policyförslag som stärker Sveriges digitala ledarskap och infrastruktur kan landet fortsätta att vara en framstående aktör inom den globala techsektorn.

 

37 förslag för Sverige som världsledande technation

För att Sverige ska vara en ledande technation krävs en kraftfull och ambitiös digitaliserings- och techpolitik som berör alla samhällsområden. Det är dags för en Techagenda för Sverige. Här presenteras 37 policyförslag inom 10 olika områden som syftar till att stärka Sverige som en världsledande technation.

Dessa förslag bör genomföras under den kommande mandatperioden:

  • Höj ambitionerna – en politik för Sverige som världsledande technation

För att skapa ett starkt och framgångsrikt Sverige inför framtiden är det avgörande att stärka landets konkurrenskraft och tillväxt. Sveriges förmåga att attrahera långsiktiga investeringar och bibehålla konkurrenskraften är beroende av hur väl vi utnyttjar möjligheterna som digitaliseringen erbjuder. Genom att omfamna den tekniska utvecklingen kan hela samhället dra nytta av digitaliseringens fördelar, vilket resulterar i ökad delaktighet, sammanhållning, förbättrad välfärd och mer effektiva institutioner. För att uppnå detta krävs en ny, ambitiös och resultatinriktad politik som gynnar hela samhället.

  • Attrahera talanger och säkra behovet av techkompetens

Kompetensbristen inom tekniksektorn har varit ett växande problem under en längre tid, och nu har situationen blivit akut. Redan år 2024 kommer det att saknas 70 000 IT-specialister, och regeringen måste snarast vidta riktade åtgärder för att minska bristen både på kort och lång sikt. Strukturomvandlingen, som driver den digitala omställningen i samhället, förändrar hur vi arbetar och bedriver affärsverksamhet. Detta kommer att öka behovet av kompetensutveckling inom en rad yrken, bland annat inom vård- och omsorgssektorn.

För att möjliggöra innovationer inom viktiga utvecklingsområden, som klimatomställningen, är det nödvändigt att investera i kompetenshöjande insatser. Genom att öka tillgången på IT-specialister och andra teknikkompetenser kan samhället dra full nytta av den digitala omställningen och snabbare anpassa sig till framtidens behov.

  • Ett fullt uppkopplat Sverige

Snabbt och stabilt bredband, inklusive tillgång till 5G och framtida tekniklösningar, är en grundläggande förutsättning för att människor ska kunna arbeta, studera, kommunicera och umgås över hela landet. Både näringslivet och den offentliga sektorn är i behov av säkra och snabba internetuppkopplingar för att effektivt kunna bedriva sina verksamheter.

  • Satsa på digital spjutspetsteknik

För att främja tillväxt och konkurrenskraft är det viktigt att uppmuntra framväxten av ny forskning, innovation och företag inom spjutspetsteknik, samt att underlätta användningen av dessa tekniker. Detta omfattar områden som artificiell intelligens (AI), internet of things (IoT), 5G och nästa generations trådlösa nätverk, bioteknik, mikroelektronik, blockkedjeteknik och kvantdatorer.

  • Stärk informations- och cybersäkerheten

Företag, offentlig sektor och medborgare behöver känna trygghet i den digitala verkligheten. Hög informations- och cybersäkerhet är en grundförutsättning för att skapa denna trygghet och för att vi ska kunna utnyttja digitaliseringens fulla potential. Om säkerhetsbrister och cyberattacker inte hanteras på ett adekvat sätt riskerar tilliten och förtroendet för den digitala utvecklingen att skadas. Detta gäller både för den dagliga driften, för att skydda mot hot från kriminella och i situationer där Sveriges säkerhetsläge är försämrat.

För att stärka säkerheten krävs en ökad medvetenhet om hoten, mer samverkan mellan olika aktörer, förbättrad kompetens och en större kapacitet att bekämpa it-brottslighet.

  • Techpolicy utan onödiga hinder

Techbranschen utvecklas i en rasande takt och digitaliseringens framfart innebär att ny lagstiftning måste utarbetas kontinuerligt. Denna lagstiftning är både nationell och europeisk, och eftersom tjänster och aktörer är gränsöverskridande måste de anpassa sig till nya lagar och regler i olika länder. För att skapa en mer harmoniserad och tydlig ram bör lagstiftningen i Sverige och EU anpassas för att möta digitaliseringens utmaningar.

Det är viktigt att Sverige stärker sin röst när det gäller digitaliseringspolitik och att aktivt delta i diskussioner och förhandlingar i Bryssel. Genom att arbeta tillsammans med andra europeiska länder kan Sverige bidra till att utforma en gemensam strategi för att hantera de utmaningar och möjligheter som den digitala transformationen medför.

  • Techindustrin som möjliggörare för svensk konkurrenskraft

Den digitala strukturomvandlingen som pågår i näringslivet är avgörande för att upprätthålla och stärka Sveriges konkurrenskraft på den globala marknaden. Techindustrin utgör en grundläggande basindustri och bidrar betydligt till Sveriges export och BNP. Genom att förbättra och främja digitaliseringen inom andra branscher och sektorer bidrar techindustrin ytterligare till att skapa konkurrenskraft och välstånd för landet.

  • Framtidssäkra välfärden och offentlig sektor med tech

För att säkra den svenska välfärden inför framtiden, hantera demografiska utmaningar och öka både effektivitet och kvalitet är det nödvändigt med investeringar i den digitala transformationen inom offentlig sektor, särskilt inom välfärdsområdet. Genom att använda tekniken för att sätta den enskilda medborgaren i fokus kan vi skapa mer individanpassade lösningar som bidrar till ökad livskvalitet. Offentlig sektor behöver förstärka sitt samspel med marknaden för att lyckas med detta.

  • Tech för hållbar utveckling

Klimatomställningen är en av vår tids mest angelägna frågor och techsektorn har en unik möjlighet att bidra med produkter, tjänster och innovationer som främjar hållbarhet i hela samhället. Det krävs insatser för att frigöra möjligheterna med digitaliseringen för en hållbar utveckling och stödja branschens egna hållbarhetsarbete.

  • Avsätt resurser och skapa partnerskap medtechbranschen

Det är viktigt med höga ambitioner och mål, men det krävs också att resurser avsätts för att långsiktigt investera i samhällets och näringslivets digitala omställning. En avgörande framgångsfaktor för att Sverige ska vara en världsledande technation är en nära och tät samverkan med techbranschen.

För att uppnå detta bör det offentliga och privata sektorn arbeta tillsammans för att utveckla gemensamma strategier, skapa incitament för innovation och stödja forskning och utbildning inom teknikområdet.

 

I rapporten beskrivs punkter kopplade varje respektive område.

Läs hela rapporten

Läs mer om rapporten på TechSveriges hemsida

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Digital Expert, Avancerad, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Språk Svenska
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation TechSverige
Budget

Strategiläge -
Intressenternas engagemang -