ALL DIGITAL-veckorna 2024 kommer att pågå i tre veckor från den 13 maj till den 31 maj 2024. Kampanjen kommer att stödjas av Europeiska kommissionen, involvera internationella och nationella partners samt deltagande organisationer i olika europeiska länder.

Kampanjen bygger vidare på vad som uppnåddes 2023 och dess bidrag till framgången för det Europeiska året för färdigheter, främjat av Europeiska kommissionen. ALL DIGITAL-veckorna 2024, med anledning av de europeiska valen i juni, kommer att fokusera på aspekter av digital demokrati, medborgardeltagande och socialt ansvar. Utmaningar som uppstår från desinformation online och brist på informationskompetens för en stor del av Europas medborgare står i rampljuset, liksom initiativ, lösningar och verktyg som främjar deltagande, jämlikhet och inkludering. Teknologier inom artificiell intelligens lovar samtidigt och hotar att förändra sättet vi arbetar, lär, skapar innehåll, fattar beslut och interagerar i digitala miljöer. Under 2024 kommer veckorna att belysa hur vi kan främja möjligheter och begränsa risker som uppstår med framväxten av AI.

Kampanjens insatser kommer att stärkas under mottot “Förbättra dina digitala färdigheter” vilket är en uppmaning till alla européer och varje individ som bor i Europa att lära sig nya färdigheter, både grundläggande och avancerade, för att kunna möta den digitala omvandlingen med förtroende.

Kampanjen kommer också att stödja genomförandet av specifika åtgärder i handlingsplanen för digital utbildning 2021-27 från Europeiska kommissionen, med det huvudsakliga målet att förbättra digitala färdigheter och kompetenser för den digitala omvandlingen. Många EU-projekt där ALL DIGITAL är involverad kommer att presenteras under kampanjperioden för att öka deras synlighet i Europa.

Tema

Den internationella lanseringen av ALL DIGITAL-veckorna 2024 med titeln “Vad är nästa steg för digitala färdigheter? Bortom det Europeiska året för färdigheter och de europeiska valen” äger rum den 14 maj (14:30 till 17:30) på Microsoft Technology Center, Rue Montoyer 51, Bryssel.

I år fokuserar kampanjen på digital demokrati, medborgardeltagande och socialt ansvar, påverkan av artificiell intelligens, samt digitala färdigheter för sysselsättning, entreprenörskap och innovation. Digitala kompetenser fortsätter att öka i betydelse för alla europeiska medborgare och personer som bor i Europa, särskilt när det gäller digital medie- och informationsläskunnighet, cybersäkerhet och välbefinnande.

Allt fler jobb kräver digitala färdigheter, och de som gynnas måste vara utrustade med nödvändiga digitala färdigheter för att få tillgång till grundläggande tjänster – från hälsovård och bostäder till utbildning och social välfärd – om dessa ska kunna tillhandahållas hållbart och effektivt.

Preliminärt program:

14:00 – Öppning av evenemanget – Altheo Valentini och Peter Palvolgyi (ALL DIGITAL)

14:10 – Huvudtalare: Representant från Europeiska kommissionen (TBC)

14:30 – Huvudtalare: Jeremy Rollinson, Microsoft

14:45 – Huvudtalare: Elisa Gambardella – Ordförande, Lifelong Learning Platform

15:00 – Paneldiskussion: “Digitala färdigheter: Jämlikhet, Medborgarskap, Entreprenörskap, Cybersäkerhet”

Anna Carrero, biträdande chef för enheten ansvarig för yrkesutbildning, DG EMPL, Europeiska kommissionen
Nina Olesen, sektorchef – Färdigheter & Mänskliga faktorer, Europeiska cybersäkerhetsorganisationen & COO vid Women4Cyber Foundation
Stefano Kluzer, forskningskonsult och medförfattare till DigComp 2.2-uppdateringen, ALL DIGITAL
Guillem Porres, projektledare, Fundacio Esplai
Elin McCallum, verkställande direktör, Bantani Education (EntreComp-ramverket)
Stella Meyer, forskarassistent & projektledare, Lisbon Council (Digital Citizenship Map)
16:00 – Avslutning av evenemanget

16:00 – 18:00 Nätverkande och World Café

Mål
Genom att organisera specifika online- och offline-evenemang och utbildningar som stödjer alla befolkningsgrupper i den digitala omvandlingen, syftar kampanjen till att visa behovet av att ge alla europeiska medborgare de digitala verktyg och färdigheter de behöver i sina studier, jobb och för social inkludering.

Målen med denna medvetenhetsfrämjande kampanj är att maximera påverkan och synligheten av deltagande organisationers evenemang om digitala färdigheter, utbildning och träning;
skapa dialog mellan beslutsfattare, intressenter och experter om digital utbildning;
främja spridningen av EU-projekt och aktiviteter inriktade på att förbättra digitala färdigheter och kompetenser för den digitala omvandlingen.

Kärnteman
De tre veckorna av kampanjen kommer att fokusera på följande specifika kärnteman, under vilka all träning och alla evenemang kommer att organiseras på internationell och nationell nivå i Europa:

  • Digitala färdigheter för sysselsättning, entreprenörskap och innovation (omskolning och vidareutbildning för alla från grundläggande till avancerade färdigheter)
  • Digitala färdigheter inom “Jämlikhet, mångfald och inkludering” – från grundläggande till avancerade (migration, demokratisering, könsskillnader, etnicitet)
  • DigComp, DigCompEdu och certifieringar av digitala färdigheter
  • (MyDigiSkills, Europeiska certifikatet för digitala färdigheter, DigComp Hub)
  • Digital medieläskunnighet och desinformation
  • Cybersäkerhet och säkrare internet
  • Digitala färdigheter för miljö och hållbarhet (hänvisning till Tvillingomvandlingen, GreenComp, SDG:erna)
  • Digitala färdigheter för specifika sektorer (utbildning, kulturella och kreativa industrier, transport, hälsa…).
  • Tillämpningen av AI (Artificiell Intelligens) inom utbildning och träning

Nationella koordinatorer
Kampanjen kommer att stödjas och främjas med hjälp av utvalda nationella koordinatorer i hela Europa. De nationella koordinatorerna är nuvarande eller framtida medlemmar i ALL DIGITAL som kommer att samarbeta med organisationer som är involverade i digitala färdigheter, främja kampanjen över sina nätverk och övervaka prestationerna på nationell nivå.

De kommer att ha rollen att främja synligheten av ALL DIGITAL-veckorna i sitt land och stödja och koordinera de lokala parterna i organiseringen av lokala evenemang, utbildningar och kurser som tillhandahåller olika befolkningsgrupper med digitala färdigheter och utbildning.

Registrera dig här

Bild: Pexels ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Digital Expert, Avancerad, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för alla, Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Svenska
Evenemangsmiljö Blandade
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Tidszon Europe/Stockholm
Organisation TechSverige
Organisation ALL DIGITAL Weeks
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare