Tillgängliga medel i Sverige

15 Juni 2023, 10:02

Bakgrundsinformation

Det finns finansieringsmöjligheter för kompetenshöjning och omskolning för att stödja enskilda personers och organisationers digitala kompetens i form av lån, bidrag och finansieringsinstrument. För perioden 2021–2026 finansieras verksamhet inom digital omställning genom faciliteten för återhämtning och resiliens, Horisont, Erasmus +, Europeiska flyktingfonden och EES. Mer information finns på den svenska nationella koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen.

Återhämtnings- och resiliensplan

Sveriges återhämtnings- och resiliensplan har ett totalt anslag på 3.3 miljarder euro i bidrag och är inriktad på att ta itu med utmaningar i samband med den gröna och digitala omställningen och humankapitalet. Sveriges digitala utmaningar är inriktade på behovet av att förverkliga digitaliseringens omvandlingspotential. För att göra detta syftar de till att öka antalet studieplatser inom högre yrkesutbildning och utöka utbildningen vid universitet och andra högskolor. Detta är nödvändigt för att åtgärda den nuvarande bristen på experter inom informations- och kommunikationstekniksektorn. För att stödja denna omställning innehåller Sveriges återhämtnings- och resiliensplan en rad investeringar och reformer. De planerar till exempel att investera 464 miljoner euro i att påskynda utbyggnaden av bredbandsnät i landsbygdsområden och glesbefolkade områden. Återhämtnings- och resiliensplanen kommer att fortsätta att främja bredbandsutbyggnad genom att koppla samman fler hushåll under 2023–2025.  Dessutom kommer 21 miljoner euro att investeras i uppgradering av digitala tjänster inom den offentliga förvaltningen, medan 42 miljoner euro kommer att användas för att öka den digitala kompetensen vid högskolorna. Syftet med denna plan är att främja ekonomisk verksamhet och territoriell sammanhållning och samtidigt se till att alla medborgare kan utnyttja de möjligheter som den digitala omställningen erbjuder, oavsett var de befinner sig. Åtgärden kommer att finansiera stöd till utbyggnad av bredbandskonnektivitet i områden där kommersiella operatörer inte kan expandera. Stödet kommer att vara teknikneutralt, så länge de begärda hastigheterna uppfylls.

Mer än 68,000 nya platser har skapats inom den regionala yrkesutbildningen för vuxna. Denna investering syftar till att hjälpa människor att få ett jobb genom att få fler människor i yrkesutbildning på gymnasienivå. Denna åtgärd förväntas förbättra matchningen på arbetsmarknaden och öka sysselsättningen på lång sikt. Företräde ska ges till personer med störst utbildningsbehov, såsom arbetslösa eller personer med lägre utbildningsnivå. De nya platserna skapades 2020–2022 och kommer att fortsätta under 2023.

Målet är att finansiera stöd till utbyggnad av bredbandskonnektivitet där marknadsaktörerna inte kan expandera kommersiellt. Stödet från regeringen förvaltas av Post- och telestyrelsen, som testar stödberättigande, beslutar om bidrag, gör utbetalningar samt övervakar och övervakar genomförandet. Den bredbandsutbyggnad som avslutades 2021 kommer att fortsätta med nya byggnader som ansluts varje år fram till 2025.

Nationell finansiering

Linköping kommun erbjuder små och medelstora företag som arbetar med hållbarhetslösningar möjlighet att testa sina innovationer inom klimat- och energisektorn genom att ansöka om vouchrar. Lösningarna bör syfta till att minska CO2-utsläppen och göra Linköping till en smartare och grönare kommun. Dessa möjligheter ingår i Linköping Climate Neutral and Viable Cities. Finansieringen för varje kupong är 20 000/voucher kronor och kan delas ut två gånger till samma företag.  Det finns totalt tio kuponger som ska delas ut per år, vilket är i linje med direktiven inom projektet. Ansökan är öppen hela tiden, vilket innebär att den tillämpas enligt principen ”först till kvarn”.

Olika finansieringsalternativ finns också på plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen. Du hittar en lista för Sverige på den här länken.

 

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ