Länk: Linnéuniversitetet – Masterprogram i Informationssystem

Utbildningens huvudsakliga innehåll:
Detta masterprogram vid Linnéuniversitetet ger dig kunskaper i att planera, leda och använda informationssystem i verksamheter och organisationer. Programmet behandlar teman som IS/IT för organisering, kommunikation och samordning; ontologier och epistemologier; metodologier, metoder och teorier; samt Big Data i organisationer, företag och samhället.

Informationssystem erbjuder möjligheter för företag och individer att kommunicera, lära, organisera och förnya sig.

Programbeskrivning

Programmet ger dig kunskaper i att planera, leda och använda informationssystem inom olika verksamheter och organisationer. Några av de teman som tas upp i programmet inkluderar:

 • IS/IT för Organisering, Kommunikation och Koordination
 • Ontologier och Epistemologier: Metodologier, Metoder och Teorier
 • Big Data i Organisationer, Företag och Samhälle

För att kunna arbeta inom dessa områden är det viktigt att ha förmågan att kritiskt och systematiskt införliva kunskap, samt att analysera och hantera komplexa frågeställningar och problem. Det är även viktigt att utveckla sin förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågor.

Undervisningsstrategier

Studierna baseras på allmänna undervisningsstrategier som:

 • Grupparbeten
 • Inlämningsuppgifter
 • Muntliga presentationer
 • Gruppdiskussioner

Antagningsurval

Det alternativa urvalet baseras på dina tidigare studier. Informatik är ett brett område som täcker många bakgrunder, vilket öppnar upp för studenter med olika ämnesbakgrunder, såsom informatik, datavetenskap och företagsekonomi.

Mål med Programmet

Programmet syftar till att ge breda möjligheter till fördjupning inom informatikområdet, med inriktning mot både arbetsliv och forskarstudier. Målet är att ge fördjupande kunskaper för arbete i processer som syftar till design, implementering, integration, användning och utvärdering av informationssystem i alla typer av privata och offentliga verksamheter. Programmet är forskarförberedande inom ämnesområdet data- och informationsvetenskap med fokus på informatik.

Examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och Förståelse

För masterexamen ska studenten kunna:

 • Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
 • Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inklusive både brett kunnande och fördjupade kunskaper inom vissa delar av området, samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

Färdighet och Förmåga

För masterexamen ska studenten kunna:

 • Integrera kunskap kritiskt och systematiskt, samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och situationer även med begränsad information.
 • Identifiera och formulera frågeställningar kritiskt, självständigt och kreativt, samt planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar.
 • Muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser i både nationella och internationella sammanhang.
 • Delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta självständigt i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och Förhållningssätt

För masterexamen ska studenten kunna:

 • Göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom huvudområdet för utbildningen.
 • Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess användning.
 • Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programspecifika Mål

Kunskap och Förståelse

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:

 • Beskriva och analysera informations- och kunskapsflöden i privata och offentliga verksamheter.
 • Förstå relationen mellan informations- och kommunikationsteknologier (IKT) och hur dessa kan utveckla verksamheter på ett innovativt sätt.

Färdighet och Förmåga

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:

 • Precisa informationsbehov, designa och utvärdera tjänster och systemlösningar samt hantera förändringar i arbetslivet.

Värderingsförmåga och Förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:

 • Värdera kunskap inom informatik på vetenskaplig nivå.
 • Ha en helhetssyn på utveckling och användning av IKT i olika verksamheter.
 • Göra bedömningar av IKT-användningens konsekvenser ur individ-, organisations- och samhällsperspektiv.

 

Mer om programmet:
Programmet är utformat för att ge flexibilitet och passar de som vill ha stor frihet att bestämma när och var de vill studera. En stor del av studierna sker digitalt, med kommunikation via en lärplattform.

Studieform:
Programmet erbjuds på heltid och som distansutbildning. Det bygger på interaktiva föreläsningar, seminarier och uppgifter. Studierna baseras på allmänna undervisningsstrategier som grupparbeten, inlämningsuppgifter, muntliga presentationer och gruppdiskussioner.

Karriärmöjligheter:
Efter utbildningen kan du arbeta med projekt för att planera, utforma och införa informationssystem med syftet att utveckla verksamheter.

Examen:
Filosofie Magisterexamen med inriktning mot informationssystem.

Huvudområde:
Informatik

Antagningsurval:
Urvalet baseras på tidigare studier. Informatik är ett brett område som täcker in många bakgrunder som kan införlivas i ämnet.

Behörighet:
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet i Engelska 6 eller motsvarande.

Studieavgift:
Kostnadsfritt för studenter inom EU/EES. Totalt 292 000 SEK för studenter utanför EU/EES.

Studietakt:
Heltid

Studieort:
Distans

Språk:
Undervisningen ges på engelska.

Ansökningsperiod:
Ansökningsperioden för höstterminen 2024 öppnar den 15 mars och sista ansökningsdag är den 15 april.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 7), Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Personer med över 10 års arbetslivserfarenhet
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation Linnéuniversitet
Organisation Linnéuniversitetet
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet Kursarbete för internetbaserat lärande
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till 1 vecka
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Utbildningstakt Heltid
Behörighet som erbjuds Kvalifikationsutmärkelse
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare
Utbildningsplats Online
Utbildningsleverantör Linnéuniversitetet
Kostnad för utbildning Utbildningen är kostnadsfri för studenter med medborgarskap inom EU/EES och Schweiz. Information för brittiska medborgare kopplat till Brexit finns på universitets webbplats .