Barn och ungdomar med syn- och hörselnedsättning har låg förmåga att känna till och hävda sina rättigheter och har svårt att integreras i samhället och komma in på arbetsmarknaden. I projektet föreslås en rad utbildningstillfällen, informationskampanjer, gatuevenemang och möten med lokala myndigheter som ska bidra till att öka medvetenheten om funktionshindrades rättigheter och deras integrering i samhället.

”Vår röst är viktig!” genomförs mellan augusti 1, 2021 – september 30, 2022 i Bukarest och Buzau, i 7 specialskolor och 7 skolor inom den vanliga utbildningen, och riktar sig främst till barn och ungdomar med hörsel- och synnedsättning, mellan 11 och 26 år.

Detta projekt bygger på ett partnerskap mellan sammanslutningen för bistånd och program för hållbar utveckling – Agenda 21, den nationella sammanslutningen för offentliga bibliotek och bibliotek i Rumänien, Petra Startlight Association och Norsensus Mediaforum Norge, med ekonomiskt stöd från Active Citizens Fund Romania, ett program som finansieras av Island, Liechtenstein och Norge genom EES-bidragen 2014–2021. 

Syften och mål

Syftet med projektet är att ändra mentaliteten och attityden hos medborgarna i Bukarest, Buzau och Ramnicu Sarat genom information och opinionsbildning som främjar mänskliga rättigheter och barns rättigheter och som syftar till att bekämpa stereotyper, fördomar och metoder för utestängning och marginalisering som påverkar barn och ungdomar med hörsel- och synnedsättning och deras familjer.

Enligt projektscenariot ska deltagare med syn- och hörselnedsättning dra nytta av ANBPR:s sakkunskap på området digital storytelling för att förvärva digitala och kreativa färdigheter med hjälp av teknik. Dessa nya färdigheter kommer att leda till en bättre motivation hos personer med syn- och hörselnedsättning att investera i personlig utbildning och karriärutbildning, förbättra den sociala situationen och en korrekt förståelse av de mänskliga rättigheterna ur utsatta gruppers perspektiv och nytta.

Varför är detta en god praxis?

Den verksamhet som föreslås i projektet syftar till att öka kunskaperna om rättigheterna för barn och ungdomar med syn- och hörselnedsättning, öka deras förmåga att hävda sina rättigheter, den sociointellektuella integrationen av dessa utsatta grupper genom att 7 partnerskolor från den allmänna offentliga utbildningen deltar i opinionsbildning och offentliga evenemang som visar medborgarna kapaciteten och färdigheterna hos de stödmottagare som riskerar utestängning.

En viktig roll i projektets ekonomi kommer att spelas av de digitala berättelser som deltagarna skapat med deltagande och vägledning av kvalificerade digitala berättare. I slutet av projektet kommer ett urval av de 50 digitala berättelser som gjorts under genomförandefasen att användas som spridningsmaterial och som ett exempel på god praxis i framtida kampanjer för att främja mänskliga rättigheter och inkludering av utsatta personer. Alla produkter som skapas inom ramen för projektet kommer att vara tillgängliga för alla berörda parter (privatpersoner, organisationer, institutioner) för användning och efter genomförandet.
Projektet
har potential att reproduceras av andra berörda enheter, och de centrala och lokala myndigheterna kommer att kunna ta över delar av projektet inom ramen för de centrala och lokala strategierna för icke-formell utbildning om mänskliga rättigheter för syn- och hörselskadade.
Med
tanke på att ANBPR, i egenskap av konsortiepartner, har status som allmännyttig förening, som erkänns av den rumänska regeringen för sitt betydande bidrag till den sociala och digitala integrationen av missgynnade grupper, avser det att mobilisera de offentliga biblioteken i det nationella nätverket för att sprida resultaten av projektet och öka medvetenheten om detta i stor utsträckning, genom det nätverk av internationella biblioteksföreningar som ANBPR är knutet till, såsom IFLA och Eblida. På lång sikt har partnerna för avsikt att göra detta initiativ permanent, både genom egna insatser och genom att locka till sig källor och genom att identifiera inkomstgenererande mekanismer, vilket kommer att göra det möjligt för denna interventionsmodell att vara ekonomiskt självförsörjande till förmån för personer med synnedsättning och hörsel.

INFORMATION
Geografiskt område Rumänien
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Typ av finanisering Privat
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare