Internet och Things (IoT) är fenomenet som förväntas växa sig allt starkare och påverka ännu fler branscher i framtiden. På Linnéuniversitetet pågår sedan 2021 ett projekt med målet att öka kunskapen om möjligheterna med IoT bland små och medelstora företag. 

Bakgrund

Internet of Things (IoT) innebär att flera enheter är uppkopplade mot Internet. Det är redan idag ett väletablerat begrepp och förekomsten syns överallt i samhället. I praktiken innebär det att fysiska produkter är uppkopplade mot Internet och delar data med varandra i realtid. IoT förväntas bli en av framtidens teknologier som kommer växa sig allt starkare och sprida sig till fler branscher. Det är med bakgrund till detta som projektet på Linnéuniversitet drog igång. Projektet har som målsättning att öka kunskapen om möjligheterna med IoT bland små och medelstora företag (small and medium-sized enterprises/ SME).

 

Projektets tillvägagångssätt

Inom ramen för projektet så har små och medelstora företag i regionen runt universitetet getts möjlighet att delta. De deltagande företagen har erbjudits en rad olika aktiviteter:

1. Inspiration

Projektet har anordnat olika aktiviteter med syfte att inspirera och informera företag om möjligheterna med IoT. Dessutom har goda exempel presenterats på vad som redan har gjorts inom området.

2. Kompetenshöjande aktiviteter

Projektet har gett en rad olika kompetenshöjande aktiviteter:

  • Fördjupade föreläsningar och seminarier

Intresset för att vilja veta mer och få fördjupad kunskap utan att behöva gå en hel kurs har framkommit i dialog med små och medelstora företag. Projektet har därför erbjudit föreläsningar och seminarium som exempelvis handlat om IoT-hårdvara, kommersialisering, ekosystem och affärsmodeller samt hur man bäst kan nyttja insamlad data.

  • Workshopar

Att lära sig ny teknik handlar ofta om att testa sig fram samt pröva olika verktyg och utrustning. Projektet har därför löpande erbjudit halvdagar där företag givits möjlighet att lära sig grunderna och själva testa sig fram. Syftet är att öka förståelsen och låta deltagarna få en fördjupad kunskap om möjligheterna med IoT.

  • Open Lab Days

Att sitta och labba och testa idéer tillsammans är både lärorikt och spännande för alla inblandade. Därför har projektetet prövat konceptet “Open Lab Days”. Det innebär att labbetpå Linnéuniversitetet i Kalmar öppnats upp för små och medelstora företag. Deltagarna har kommit till labbet, tagit med med sina idéer eller problemformuleringar och tillsammans med forskare och studenter laborerat vidare med dessa. Jämför man “Open Lab Days” med ovan nämnda workshops så är de workshop sen mer informella och företagen arbetar mer sida vid sida med forskare och lärare.

3. Tester och utveckling av små och medelstora företags idéer

Företagen och projektmedlemmarna har tillsammans utforskat potentiella IoT-lösningar och konkret arbetat fram olika förslag.

 

Projektets IoT Lab

Projektet har matchat ihop små och medelstora företag med studenter, forskare eller IoT-injenjörer. Tillsammans har man därefter undersökt företagens möjliga IoT-lösningar för att utveckla företagets verksamhet framåt. Man har gemensamt utforskat potentiella idéer och arbetat fram konkreta förslag. På projektets hemsida finns information om samtliga pilotcase som projektet arbetat med.

Resultat

Projektet har pågått sedan hösten 2019 på Linnéuniversitet i samarbete med Kalmar Energi och Wexnet. I slutet av april 2023 är projektperioden slut. Företag i regionen runtom universitetet har erbjudits möjlighet att delta för att öka och fördjupa sina kunskaper om IoT. Ännu är projektet igång, men det går redan att ta del av pilotcase på projektets hemsida. Det finns även dokument med utförliga beskrivningar.

Projektet har arbetat med följande pilotcase:

Stens Chark AB, Åseda

Företag som producerar charketuriprodukter. Projektet har rört hur man med hjälp av IoT-sensorer kan mäta temperaturer och luftfuktighet i produktionen, för att på så vis optimera och få underlag för att kunna fatta fördelaktiga beslut.

Honestbox AB, Ljungby

Obemannade butiker. Projektet har rört utveckling av hårdvara, tester av olika lösningar för uppdateringar av inbyggd programvara samt möjlighet att ha motståndskraftiga uppkopplingar som fungerar över olika kommunikationprotokoll.

Flowbic AB, Kalmar

Företag som arbetar med webutveckling. Under projektet har företaget stöttats i utvecklingen av hårdvara, val av sensorer och nätverksteknik. Det har också innefattat ett samarbete med biologer på Linnéuniversitetet som har behov av mätning av ett naturområde utanför Kalmar, Kalmar Dämme.

Svenska Våg AB, Växjö

Företag verksamt inom vägning och mätning. Projektet har dels handlat om att stötta företaget att utvecklas, dels att internetuppkolla befintliga vågsystem.

Aquateq AB, Kalmar

Företag som tillverkar spolmunstycken. Projektet har handlat om att utforska möjligheterna att tillverka en uppkopplad dysa, det vill säga munstycke. Dysan ska kunna skicka samlad data på tryck och flöde.

Varför är detta ett gott exempel? 

Att låta företag tillsammans med forskare och studenter utforska verkliga utmaningar och arbeta fram problemlösningar tillsammans bidrar till att resultat blir mer förankrade i företagens faktiska behov. Projekt inom olika industrier kan dra lärdomar från projektets arbetssätt och skulle kunna applicera samma process . I det här projektet har teamet inte uteslutit de deltagande företagen, utan har tvärtom låtit  företagen delta och på så vis få fram mer önskvärda resultat som i förlägningen kommer att gynna projektet som helhet. När projektet är helt avslutat senare under våren 2023 kommer man kunna dra fler lärdomar.

Fakta om projektet

Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Kalmar Energi, Wexnet
Finansiär
Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF), Region Kronoberg, Region Kalmar län
Tidsplan
1 juli 2021–30 april 2023
Ämne
Datavetenskap (institutionen för datavetenskap och medieteknik, fakulteten för teknik)

Mer information

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen The Engineering Resilient Systems (EReS) samt i Kunskapsmiljö Linné: Digitala transformationer.

Vill du söka dig till projektet? Håll utkik efter evenemang på projekets hemsida eller kontakta David Mozart för mer information.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Internet of Things
Svårighetsgrad Digital Expert, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av finanisering Offentlig-privat
Hemsida https://lnu.se/iotlabforsmf
Organisation Linnéuniversitet
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare