Ungerska IKT-företag har allvarlig brist på kvalificerad/utbildad/utexaminerad it-personal. Omkring 50 % av IT-studenterna lämnar universitetet före examen på grund av att de accepterar välbetalda yrkesmässiga erbjudanden. Samtidigt har universitetsstudenter ofta inte kunskaper om den senaste tekniken eller andra färdigheter som it-marknaden kräver.

För att hantera detta fenomen lanserades projektet Code your future! och som en del av det så kallade praktikprogrammet och det tillhörande mentorsprogrammet. 

Projektet ”Code your future!” – bakgrund: bakgrund

Det storskaliga nationella projektet ”Code your future!” syftar till att öka antalet studenter på IT-området under de kommande åren och därigenom bidra till att åtgärda den nuvarande bristen på it-personal, som blir allt viktigare ur den nationella ekonomins synvinkel. Huvudsyftet med projektet är att stödja utvecklingen av utbildning i it-kompetens inom högre utbildning, så att utbildningssystemet ger marknadsmässiga kunskaper som tillgodoser de ekonomiska aktörernas behov. Projektet hjälper universitetsstudenter att lära sig mer om den teknik som IKT-företag använder. Projektet finansieras genom det operativa programmet med hjälp av ESF och genomförs av KIFÜ, den statliga byrån för utveckling av informationsteknik och den ungerska IKT-föreningen, som bland annat tog en ledande roll i genomförandet av det så kallade praktikprogrammet och verksamheten inom mentorsprogrammet. 

Inom ramen för praktikprogrammet fick studenter och företag som deltar i praktikprogrammet stöd och bidrag i samband med praktikutbildning. En student skulle kunna få 500 timmars praktik vid ett företag och arbeta i upp till 3 företag under programmet. Praktikanter får arbeta högst 20 timmar per vecka under den omsorgsfulla perioden och högst 40 timmar per vecka under andra perioder. Internernas löner finansierades genom projektet upp till den garanterade minimilönen i Ungern. Programmet

innehåller ett viktigt ytterligare inslag, ”Utveckling av Mentor’s Competences”, som är en utbildning för företagsföreträdare som kommer att arbeta med Internen. Kompetensen överläts till mentorerna under en 16-timmarsutbildning, vilket hjälper IKT-personalen att förbereda sig för att arbeta som mentorer med gästerna. Under utbildningen fick mentorerna kunskaper och kompetens som gjorde det möjligt för mentorerna att sätta upp mål som var viktiga även för praktiktjänstgöringen och företaget, att hantera konflikter effektivt, att delegera uppgifter och att inrätta övervaknings- och utvärderingsprocesser.

De viktigaste resultaten av genomförda verksamheter

Programmet genomfördes av ett förmedlande företag (som valdes ut genom offentlig upphandling på grund av värdprojektets karaktär), som genomförde insatsen i enlighet med den metod som utarbetats av IVSZ och dess partner. För att se till att projektet ger flera konkreta lösningar på denna utmaning räknades olika praktikprogram och arbetsmetoder för olika byråer som arbetar med studenter. Omkring 20 intervjuer med IKT-företag genomfördes för att undersöka deras interna utbildningsalternativ, praktikprogram, behov, svårigheter m.fl. 

Det slutliga konceptet återspeglar företagens behov och det mest effektiva och enklaste sättet att anställa studenter. En viktig faktor för att underlätta för företagen att hantera de komplicerade administrativa förfarandena vid offentlig upphandling genom att bland annat definiera arbetsuppgifterna för studentrådgivningscentren, dvs. 

  • Rekrytering av universitetsstudenter. 
  • Hitta praktikplatser vid IKT-företag. 
  • Genomföra alla anställningsförfaranden från intervjuer till Onboarding, från utarbetande av närvarolistan till lönehandlingar. 
  • Ingå avtal om tjänster med företag och i samarbetsavtal med studenter

De viktigaste resultaten av de 2 praktikprogram som genomförts: 

  • 230 IKT-företag hade helt finansierat IT-studenter under sammanlagt 240 timmar (i genomsnitt) av praktiktjänstgöring. 
  • 760 universitetsstudenter hade möjlighet till praktik. 

Initiativet förvaltas av Ungerns it-förening (IVSZ) som en del av koden för ditt framtida projekt som samordnas av den statliga byrån för informationsteknikutveckling. IVSz är den gemensamma plattformen för sektorerna för informationsteknik, telekommunikation och elektronik i Ungern, det organ som företräder sektoriella och samhälleliga intressen och frågor som ligger över de direkta affärsintressena.

INFORMATION
Geografiskt område Ungern
Ämne Big Data, Molnbaserad databehandling, 5G, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning.
Typ av finanisering Offentlig
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare