OdigO: Projektet ”The Skills Tutors of Adults” och Aging Population Digital Competences to Lappland i Lappland samordnas av Lapplands universitet med stöd av Lapplands universitet. Projektet ”Kompetent Tutor of Adults ’and Aging Population’ Digital Competences to Lappland (OdigO)” finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och Norra Österbottens centrum för ekonomisk utveckling, transport och miljö (ELY) (2021–2023).

Olika berörda parter har också möjliggjort detta initiativ – från yrkesverksamma inom mediekompetens och medieutbildning till personer som arbetar inom vuxenutbildning, medlemmar från den offentliga sektorn, icke-statliga organisationer och föreningar. Projektet syftar till att främja en miljö med åldersanpassad medieutbildning, förbättra Finlands digitala omvandlingsprocess och hitta lösningar för dem som släpar efter i den digitala utvecklingen.

Bakgrund och mål 

Projektet syftar också till att öka Lapplands invånares medvetenhet om att stödja vuxnas och åldrande befolkningars digitala färdigheter. Den innehåller 3 mål och åtgärder för detta: utforma en webbaserad studiemodul som genomförs gemensamt av de 2 deltagande universiteten för att fokusera på vägledning när det gäller digitala färdigheter för vuxna. Genom projektet inrättades också en rad webbinarier och korta videoklipp som alla kan se och som kan användas av utbildningsanordnare i sitt eget innehåll, samt för personer som arbetar med vuxna eller åldrande befolkningsgrupper inom den offentliga/kulturella sektorn. 

Finland får 1:a poäng i humankapital i Desi 2022: men den digitala integrationen av äldre är fortfarande en stor utmaning. Personer över 74 år ingår inte i Eurostats statistik. Oron över integreringen av äldre i en alltmer digital värld delas av statliga organ på olika nivåer i Finland, leverantörer av internettjänster, universitet, organisationer i det civila samhället och icke-statliga organisationer. 

Varför är detta en god praxis? 

OdigO: De kompetenta vuxenutbildarna och den digitala kompetensen hos befolkningen i Lappland är i praktiken en sektorsövergripande strategi mellan universitet i Finland, som genomförs i samarbete med olika experter och icke-statliga organisationer. Onlineprogrammet för äldre bygger på väl underbyggd forskning som härrör från det framgångsrika samarbetet och är tillgängligt för alla som är intresserade av ämnet. Kurseningår i flera moduler i studieprogrammet och är öppen för alla studenter i vidareutbildning och icke-formell utbildning. 

Det ökade samarbetet mellan aktiva intressenter och partner stödde också flera program som syftar till att utbilda den digitala kompetensen hos dem som arbetar inom utbildning, kultur, sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster. Projektet bygger på tanken att det är lärarna och arbetstagarna på dessa områden som har nyckelpositioner för att utveckla den digitala kompetensen hos de människor de arbetar med. 

Projektets resultat har återanvänts och anpassats för att passa det aktuella utbildningsmaterialet och kan lätt kopieras, överföras och modifieras för att passa andra målgrupper och sammanhang. Vid Lapplands universitet har utbildningsmaterialet integrerats i lärarnas pedagogiska studier och i fortbildningsutbudet. Vid Lapplands universitet för tillämpad vetenskap genomförs online-studiemodulen som en del av social- och hälsoprofilering och frivilliga studier och som en del av den praktiska utbildningen inom äldreomsorgen. 

INFORMATION
Geografiskt område Finland
Ämne Mjukvara, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Typ av finanisering Offentlig
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare