Kreativa samhällen för digital integration är en strategi för att främja digital integration och tillgodose människors och deras samhällens behov.

Digital utestängning kan utgöra ett hinder för olika former av deltagande, självständighet och kommunikation, vilket påverkar utövandet av medborgarskap. De mest utsatta befolkningsgrupperna kräver konkreta åtgärder för att främja inkludering och digital kompetens, särskilt äldre, ungdomar i riskzonen, personer med kulturell och språklig mångfald, personer med särskilda behov, låginkomsttagare, arbetslösa eller otrygga anställningar osv.

Dessa grupper avser att öka allmänhetens medvetenhet om vikten av digital teknik genom att diagnostisera befolkningens digitala färdigheter och definiera olika kunskapsnivåer. Genom initiativet utbildas även tekniker som deltar i samordningen och utvecklingen av KI-grupperna och mentorer för digital inkludering av olika utsatta målgrupper (studenter inom högre utbildning, barn och ungdomar samt andra personer från det civila samhället). Slutligen utvecklar den också pedagogiska resurser och innehåll för utbildning och skapar teknik för att stödja åtgärder för digital inkludering och utbildning för digital kompetens hos den utsatta befolkningen.

Målen för CCDI-initiativet

De viktigaste målen för CCDI är följande:

  • Öka den digitala kompetensen mellan utsatta befolkningsgrupper i Portugal
  • Öka de sociala banden, solidariteten och medborgarskapet,
  • Främja utvecklingen av band mellan generationerna,
  • Bättre användning av digitala tjänster och verktyg.
  • Främjande av mer motståndskraftiga samhällen
  • Utveckling av kulturell kompetens (på personlig nivå, berörda organisationer och samhället) genom en samarbetsstrategi som sammanför olika perspektiv.
  • Öka ungdomars deltagande och uppmuntra positiva attityder till deltagande (mentorer)

Under 2019 inrättades 10 pilotprogram i Portugal och en rapport utarbetades om projektets inverkan på samhället. Vissa av dessa samhällen är fortfarande i drift, närmare bestämt i norra delen av landet, i den norra delen av landet och i Guimarães.

CCID håller på att utvecklas inom ramen för inkluderingsdelen, som samordnas av Sofia Marques da Silva. Inkluderingsdelen är en av huvuddelarna i det nationella initiativet för digital kompetens 2030 (INCoDe.2030), som omfattar fyra andra delar: Utbildning, kvalifikationer, specialisering och forskning.

INFORMATION
Geografiskt område Portugal
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig-privat
Hemsida https://comunidadescriativas.pt/
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare