”Code your future!” är ett omfattande program bestående av flera initiativ som bidrar till att stödja arbetsmarknaden på it-området i Ungern. Initiativet ”Trainers ’pool” är inriktat på att tillhandahålla toppmoderna kunskaper för universitetsstudenter, som också är kopplade till arbetsmarknadens behov i landet.

Det storskaliga nationella projektet ”Code your future!” syftar till att öka antalet studenter på IT-området under de kommande åren och därigenom bidra till att åtgärda den nuvarande bristen på it-personal, som blir allt viktigare för den nationella ekonomin. Huvudsyftet med projektet är att stödja utvecklingen av utbildning i it-kompetens inom den högre utbildningen, så att utbildningssystemet ger marknadsmässiga kunskaper som tillgodoser de ekonomiska aktörernas behov. Projektet hjälper universitetsstudenter att lära sig mer om den teknik som IKT-företag använder.

Projektet finansieras genom Europeiska socialfonden och genomförs av KIFÜ, den statliga byrån för utveckling av informationsteknologi och den ungerska IKT-föreningen (IVSZ), som bland annat tog en ledande roll i genomförandet av det så kallade konceptet och tjänsten ”Trainers ’pool”.

Initiativet ”Trainers ’pool” syftar till att se till att de kunskaper som universitetsstudenter förvärvar som en del av kurserna vid universitetet är aktuella, praktiska och härrör från branschen så att de när de väl har tagit examen har de färdigheter och kunskaper som krävs av marknadsaktörerna.

Syftet med initiativet är att utvidga det befintliga samarbetet eller att upprätta ett nytt samarbete mellan högskolor och IKT-företag, som är verksamma i deras närhet, för att involvera marknadsarbetare från dessa företag i den praktiska utbildningen vid universiteten. Ett viktigt mål är att integrera företagens praktiska kunskaper och erfarenheter i de högre utbildningsprogrammen för att ge studenterna praktiska, tekniska och affärsmässiga kunskaper och kompetenser utöver de teoretiska kunskaper som de skaffar sig under studierna. Detta projekt stöder upprättandet av ett samarbete mellan de båda parterna och ger praktiskt stöd till det konkreta utbildningssamarbetet.

De externa experter som bidrar är högt uppsatta anställda i ledande marknadsföretag. De viktigaste kompetensområdena är flexibilitet, DevOps, AI, molnet, datavetenskap, testsäkerhet, lågkodade plattformar, inbäddad systemteknik och 5G.

Hur fungerar den i praktiken?

Ett förmedlande företag väljs ut för att genomföra utbildarnas pooltjänst genom ett upphandlingsförfarande.

Universiteten kan definiera sitt behov av utbildare i början av läsåret (t.ex. har de en AI-kurs, men de har inte någon utbildare för det). Universitetet kan skicka en begäran om utbildare till det förmedlande företag som genomför detta. Universitetet kan ha en konkret idealisk utbildare i åtanke som de skulle vilja bjuda in eller vända sig till detta förmedlande företag utan att ha någon konkret person i åtanke. Om universitetet inte har några förslag, gör förmedlande sökningar bland tidigare utbildare (lärarpoolen) eller, om det inte finns någon person som uppfyller de fastställda sökkriterierna, söker den efter en lämplig person i sin it-företagsdatabas. Den berörda utbildaren kommer att bli medlem i poolen direkt efter sin första utbildning. Databasen (poolen) tillhör projektet.

För att säkerställa kvaliteten på utbildarnas strikta förfaranden genomförs en kontroll. Möjligheten att involvera externa utbildare från marknaden offentliggörs tillräckligt tidigt för universiteten, som måste lämna in sina behov innan universitetstermin inleds. Utbildarna och universitetet ska tillsammans lämna in en beskrivning av den planerade kursen till en ”styrelse” (bestående av 3 personer) som kontrollerar om kursen omfattar stödberättigade områden (områden där det för närvarande råder brist på kunskaper på arbetsmarknaden). En ämnesbeskrivning kan avvisas om den inte ger marknadskunskaper (t.ex. Introduction in basics of datavetenskap), om ämnet inte krävs för att tillgodose behoven på arbetsmarknaden. Två av styrelseledamöterna är IT-specialister och en är arbetsmarknadsexpert. Varje expert lämnar sina egna synpunkter, motiveringar och fattar beslut i samförstånd. Utbildning med inriktning på utveckling av mjuka färdigheter främjades också, eftersom företag ofta påpekar att unga akademiker saknar och behöver mjuka färdigheter.

När en ämnesbeskrivning har godkänts förbereder utbildaren kursen och ger föreläsningen. Det kan vara en enda lektion, eller en hel kurs.

Av skäl som rör den allmänna dataskyddsförordningen offentliggörs inte förteckningen över utbildare (inte heller förteckningen över företag där de externa utbildarna arbetar), utan endast information om vilken typ av utbildning som genomförts och utbildningsprogrammens fokusområden.

Effekter och fördelar

Den största fördelen med utbildningspoolens verksamhet för företagen är att de kan förmedla verklig marknadskunskap till universiteten, vilket de senare i praktiken kommer att kräva av de anställda. Dessutom kan det underlätta rekryteringen avsevärt, eftersom dessa kurser ger dem en plattform för att träffa studenter, filtrera ut begåvade studenter som senare kan anställas av sitt företag, antingen som praktikant eller heltid. Poolen är viktig även för universiteten, eftersom det är vanligt att universiteten har svårt att tillhandahålla praktiska kunskaper.

Hittills har poolmetoden genomförts 4 gånger, under de senaste 4 läsåren, och det pågående projektet pågår fortfarande.

INFORMATION
Geografiskt område Ungern
Ämne Big Data, Molnbaserad databehandling, 5G, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Organisation KIFÜ - Governmental Information-Technology Development Agency, IVSZ- ICT association of Hungary,
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare