Vid Linnéuniversitetet i södra Sverige pågår ett projekt i syfte att stärka tillverkningsindustrins konkurrenskraft ur ett globalt och nationellt perspektiv. Syftet är att projektet ska leda till utvecklandet av kurser på avancerad nivå kopplat till Smart Industri utifrån näringslivets kompetensbehov.

Bakgrund 

För att möta kompetensbehovet inom Smart Industri så har projektet “Smart Industri, steg 2” som målsättning att utveckla kurser, men också att utveckla flexibla metoder för kursutveckling, genomförande, antagningsprocess etc. Kurserna ska vara på avancerad nivå och utgå från företags faktiska kompetensbehov, därför kommer projektet att ta avstamp i ett nära samarbete med företag från industrin för att få relevanta inspel och upplysningar. Det övergripande syftet är att upprätthålla och stärka den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft både ur ett globalt och nationellt perspektiv.

Smart Industri – olika teman

Smart industri innehåller flera olika delområden. För att möta kompetensbehovet ute på marknaden så kommer projektet samarbeta nära företag som är verksamma inom smart industri. I samråd med medverkande organisationer så har projektet identifierat sex olika delområden där kurser kommer att utvecklas:

  • Material- och strukturkarakterisering
  • Modellering och simulering
  • Produktion och produktionsstyrning
  • Smart underhåll
  • Data management
  • Hållbarhet och energieffektivisering

Utöver ovan nämnda områden kommer det även fokuseras på kurser riktade till ledare och chefer som kommer kunna täcka flera tematiska områdena. Projektet tar emot chefer och ledare som är yrkesverksamma och som vill kompetensutveckla sig inom områden kopplade till smart indutri.

Material- och strukturkarakterisering

Detta tema handlar om att utveckla kurser som ska ge en ökad förståelse för hur man kan värdera olika material och strukturer med experimentella metoder. Samtidigt som metoderna fortfarande måste en hög prestanda och precisionsförmåga. I förläggningen kan det resultera i produkter som får ökad kvalitet och längre livslängd. Temat täcker flera branscher kopplat till Smart Industri, allt ifrån byggsektorn till rymdteknik.

Modellering och simulering

Temat innefattar att med simuleringar utvärdera olika scenarier för produktionsprocessen. Det kan exempelvis handla om att göra analyser av strukturer och funktioner inom produktionskedjan. Syftet är att förbättra produktionsprocessen.

Produktion och produktionsstyrning (operation management)

Temat är kopplat till att med olika tekniker kunna analysera och optimera flödet av produktionskedjan. Det är nödvändigt då produktion och operation management är viktigt i utvecklingen av smarta fabriker och andra typer av verksamheter.

Smart underhåll

Detta tema syftar till att utveckla kurser som ge en fördjupad förståelse för hur man kan använda olika metoder och tekniker för att hantera, analysera och i slutändan nyttja stora mängder insamlade data. Här undersöks flera olika teknikerna och omfattar allt ifrån data mining till IT-säkerhet.

Data management

Detta tema syftar till att utveckla kurser som ge en fördjupad förståelse för hur man kan använda olika metoder och tekniker för att hantera, analysera och i slutändan nyttja stora mängder insamlad data. Här undersöks flera olika teknikerna och omfattar allt ifrån data mining till IT-säkerhet.

Hållbarhet och energieffektivisering

Detta tema handlar om att ta fram kurser som syftar till att stötta tillverkningsindustrin i sin resa mot ökad hållbarhet i verksamheten. Framtidens konkurrenskraftiga industri kräver ett utökat fokus på hållbarhet, energiförbrukning och resursanvändning.

Kurser för chefer och ledare inom Smart industri

Det är ytterst viktigt att chefer och ledare har rätt sorts kunskap för att kunna leda verksamheter inom smart industri. Chefer och ledare behöver ha relevant kunskap om arbetssätt, metoder och tekniker kopplade till smart industri såsom exempelvis automation, data mining, maskininlärning och IoT. Genom att chefer och ledare får möjlighet att kompetensutveckla sig inom smart industri så kan deras ledarskap bli mer effektivt som i förlängningen kan få hela verksamheten att nå större framgångar.

Projektets målgrupp

Målet är att utveckla kurser som ska minska bristen på efterfrågad kompetens i industrin, därmed är projektets målgrupp yrkesverksamma företag och organisationer. Det inkluderar flera olika branscher och såväl underleverantörer som företag som både utvecklar och tillverkar egna produkter. Även andra typer av företag och organisationer är även välkomna att delta. Projektet kommer att föra en nära dialog med företagen och organisationerna för att kurserna som tas fram ska vara relevanta. Kompetensbehovet inom Smart Industri är i ständig utveckling, därför är man inom projektet öppen för att områdena som identifierats kan komma att ändras under projektets gång. Projektet är en fortsättning på Projekt: Smart Industri, steg 1.

Delta i projektet för Smart Industri

Deltagande kan gå till på flera sätt. Dels att bistå med medverkan i utvecklingen av kurserna samt kursmaterialet, dels med experimentuppställningar och slutligen genom att själv gå kurserna. Man kan läsa mer och hitta kontaktuppgifter på projektets hemsida.

Tanken med upplägget är att yrkesverksamma ska kunna kombinera kurserna med sitt arbete. Kurserna kommer innehålla föreläsningar på distans samt kombineras med fysiska träffar inklusive labbmomenten som utförs på plats.

Varför är detta ett gott exempel? 

Det är enormt viktigt att dagens utbildningsutbud matchar det faktiska kompetensbehovet ute på arbetsmarknaden. Dels bidrar det till att nyexaminerade studenter blir mer attraktiva på arbetsmarknaden. Dels bidrar det samtidigt till att företag kan fortsätta ta stora kliv på sin utvecklingsresa och öka företagets konkurrenskraft. Ur nationellt perspektiv så kommer studenterna som tar examen med efterfrågad kompetens kunna bidra till den Smarta industrins framväxt i Sverige. Det kan även öka bolagens innovationsförmåga. Det finns flera fördelar med denna typ av projekt som samarbetar nära arbetsmarknaden för att utveckla framtidens utbildningsutbud. Projektets modell går att applicera på flera olika områden och branscher.

Fakta om projektet

Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Epic – Innovation & Technology Center, Micropower Group, Epiroc, Strezia AB, Combitech, Scania, Solutions for tomorrow, SwePart Transmission AB, Virtual Manufacturing AB, Acoustic Agree AB, Zenta AB, Andritz AB, Volvo Construction Equipment AB, AB SKF, Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB, Campus Ljungby, Digital Manufacturing Cluster (RISE), DigIT Hub Sweden (Mobile Heights)

Finansiär
KK-stiftelsen (Expertkompetens Steg 2)

Tidsplan
2022-09-01 – 2026-08-31

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig-privat
Organisation Linnéuniversitet
Industri Tvärvetenskapliga program och kvalifikationer som inbegriper utbildning