Under 2019 lanserade Lettlands ministerium för miljöskydd och regional utveckling (MoEPRD) projektet Digital Transformation of Business Environment (Digi BEST), som genomför de europeiska struktur- och investeringsfondernas mål för territoriellt samarbete (Interreg EUROPE – Interregionalt samarbetsprogram 2014–2020). Sju partner från sex länder/regioner deltar i projektet: Österrike, Italien, Lettland, Norge, Portugal och Spanien (partnerländer). Lettlands universitet deltar i projektet som rådgivningspartner.

Initiativet syftar till att främja och stödja små och medelstora företags konkurrenskraft och erbjuda lösningar för den digitala omvandlingen av små och medelstora företag i Europas landsbygdsområden, med hjälp av modern teknik och nya innovativa affärsmetoder, och främja hållbar tillväxt för alla i Europa och dess regioner.

I den första fasen, från augusti 2019 till juli 2022, utvärderades läget för små och medelstora företags digitala omvandlingsprocess för varje partnerland, även för att öka medvetenheten och utbyta erfarenheter om utmaningar och behov och stödja en interregional inlärningsprocess kring dessa frågor. Som ett resultat av den första fasen utarbetade varje projektpartner en handlingsplan för sitt valda politiska instrument för att stärka den digitala omvandlingen i näringslivet. Projektets andra fas kommer att genomföras från augusti 2022 till juli 2023 för att genomföra den fastställda handlingsplanen.

Den totala finansieringen av projektet uppgår till mer än 1.5 miljoner euro.

DigiBEST-projektet i Lettland

Genom initiativet inrättades en arbetsgrupp med företrädare för ekonomiministeriet, utbildnings- och vetenskapsministeriet, ministeriet för miljöskydd och regional utveckling, den statliga arbetsförmedlingen, Sammanslutningen för lokala myndigheter i Lettland, Vidzeme, Kurzeme, Riga och Zemgale, kommunen Jelgava, Zemgale Region Competence Development Center, regionen Jelgava, Lettlands informations- och kommunikationsteknikförening, lettiska it-kluster, Lettlands handels- och industrikammare, lettiska arbetsgivarförbundet, Lettlands sammanslutning för öppen teknik, Ventspils Digital Center och Lettlands investerings- och utvecklingsbyrå.

I riktlinjerna för digital omvandling för 2021–2027 beskrivs hur lettiska företag ännu inte till fullo utnyttjar sin digitaliseringspotential (lettiska företag ligger under EU-genomsnittet och inga betydande framsteg har gjorts när det gäller att integrera digital teknik i företag). Lettiska företag utnyttjar fortfarande inte potentialen hos onlineförsäljning av varor och tjänster, och ligger betydligt under EU-genomsnittet när det gäller andelen små och medelstora företags intäkter från e-handel. Endast 11 % av de små och medelstora företagen säljer varor på nätet, vilket är under EU-genomsnittet på 17,5 %. Andelen små och medelstora företag som bedriver gränsöverskridande handel ligger fortfarande under EU-genomsnittet. Endast 6,6 % av alla små och medelstora företag jämfört med 8,4 % i EU som helhet, och i genomsnitt 5,3 % av de små och medelstora företagens intäkter kommer från onlinesegmentet. Företagen har begränsad användning av elektroniskt informationsutbyte, e-molntjänster och sociala medier, och endast 7,7 % av företagen använder stordata.

DigiBEST-initiativet har tagit itu med dessa utmaningar genom olika nationella åtgärder.

En regional studie om den digitala omvandlingen och dess inverkan på små och medelstora företag, inklusive enkäter med entreprenörer och chefer, genomfördes, följt av en sakkunnigbedömning med experter från Norge och Österrike för att bedöma lettiska små och medelstora företags digitala omvandling och ge slutsatser och rekommendationer om hur den kan främjas i Lettland och även förbättra effekten av politiska instrument (Eruf och faciliteten för återhämtning och resiliens). Under genomförandet av projektet identifierades också exempel på god praxis – både i Lettland och i partnerländerna – för att främja utbyte av erfarenheter och kunskapsöverföring. Slutligen anordnades 6 arbetsgruppsmöten och 15 enskilda möten med berörda parter för att aktivt involvera dem i verksamheten, eftersom berörda parter spelar en viktig roll i genomförandet.

Som ett resultat av denna verksamhet utarbetades en digital färdplan för företag (färdplan) som ett verktyg för att underlätta beslutsfattandet för att bygga upp handlingsplanen. Till följd av rekommendationerna fastställdes dessutom en regional handlingsplan för 2022–2023, som omfattar olika åtgärder: en enda plattform för små och medelstora företags digitala omvandling, kunskapsbank med användbara resurser för företagare och ett test av den digitala mognaden för små och medelstora företag för att tillhandahålla individuella samråd och utbildningar. Denna verksamhet genomförs av Lettlands investerings- och utvecklingsbyrå och det lettiska it-klustret.

@DigiBEST projekt

INFORMATION
Geografiskt område Lettland
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Typ av finanisering Offentlig-privat
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare