Rundabordssamtalet var framgångsrikt när det gällde att föra samman ett brett spektrum av berörda parter. I partnerskap med företrädare för den privata sektorn höll DNA Bulgarien ett rundabordssamtal med stängda dörrar där lokala beslutsfattare, företrädare för små och medelstora företag, experter inom den digitala industrin, e-handel, företrädare för högre utbildning och finansiella mellanhänder diskuterade möjligheterna och hindren för digitaliseringen av bulgariska små och medelstora företag i samband med och efter covid-19-pandemin.

Rundabordssamtalethandlade om särskilda frågor på nationell nivå, med beaktande av EU-omfattande utmaningar och svar på pandemin för att rationalisera digitaliseringen av små och medelstora företag och deras processer.

Covid-19-pandemin förvärrade ytterligare behovet av att digitalisera små och medelstora företag och säkerställa att de skyddas från cyberattacker. Onlineverktyg har varit en livlina för många under pandemin och är en katalysator för den ekonomiska återhämtningen.  Under de senaste två åren har införandet av teknik påskyndats dramatiskt och skapat en ”teknikslänkning” som har brutit gamla yrken och byggt upp bättre yrken: när det gäller kompetens, jobb och företag. Pandemin har därför ökat de befintliga klyftorna, särskilt när det gäller våra jobb och ekonomier. Digitalt savvy-företag och privatpersoner visade sig vara mycket mer motståndskraftiga under pandemin, medan de som kämpade för att införa teknik utsattes för större ekonomiska risker.  

De viktigaste trenderna och utmaningarna för digitaliseringen av små och medelstora företag i Bulgarien och Europa

Maksim Belitski, professor i innovation och entreprenörskap, presenterade en rapport som beskrev de viktigaste tendenserna i digitaliseringen av små och medelstora företag i Europeiska unionen under covid-19-pandemin och betonade behovet av att digitala verktyg blir en topprioritering för små och medelstora företag med tanke på de små och medelstora företagens potential för mervärde för hållbarhet – nu och i framtiden.

Rundabordssamtalet var avgörande för att belysa skillnaderna mellan Bulgarien och andra EU-medlemsstater när det gäller digitaliseringsnivåer. Till exempel har handeln på nätet i Europa ökat kraftigt, men Bulgarien ligger fortfarande under EU-genomsnittet. Det finns därför hinder för digitalisering som är specifika för små och medelstora företag. Trots att 90 % av de små och medelstora företagen tror på digitala verktyg har de gjort det möjligt för dem att fortsätta sin verksamhet under pandemin. Över hälften av de små och medelstora företag som inte använder teknik leds av vd över 45 år – ett åldershinder för digitaliseringen. Användningen av digitala verktyg ökar i genomsnitt intäkterna med 1.6 gånger, förbättrar behållandet av kunder med 1.4 gånger och leder till att 3.3 gånger fler personer anställs.

Faktor som avgör användningen av digitala verktyg, inbegripet tillgången till information om användningen av sådana verktyg, kostnaderna för att genomföra dem. arbetstagarnas digitala färdigheter, höghastighetsanslutning till internet. tidpunkten för införandet av sådana instrument. Digitala verktyg bör vara en topprioritering för små och medelstora företag på grund av det betydande mervärde de har för hållbarhet under en pandemi. Vid rundabordssamtalet diskuterades mjuka åtgärder såsom utbildning, begriplig information och tillgång till finansiering för att hjälpa små och medelstora företag i digitaliseringen, som ska införas av offentliga myndigheter.

I den avslutande delen av diskussionen döljde man bristen på elektroniska administrativa tjänster i Bulgarien som ett stort problem i kommunikationen mellan små och medelstora företag och staten. För att framgångsrikt digitalisera små och medelstora företag måste det finnas hörbarhet för effektiv kommunikation med statliga institutioner. Deltagarna i diskussionen beskrev följande åtgärder som viktiga för en framgångsrik digitalisering av företagen: (1) uppmuntra investeringar för ett smidigt införande av digitala verktyg i små och medelstora företags affärsmodell och (2) förvärvande av digitala färdigheter genom läroplansreformer

Varför är detta en god praxis?

Att säkerställa en bekväma (slutna) miljö för ett öppet och produktivt samtal mellan företrädare för näringslivet, regeringen och den akademiska världen är en god praxis som kan spridas även i andra sammanhang. 

Eftersom rundabordssamtalet anordnades i en mer privat miljö öppnade det dörren för små och medelstora företag och företrädare att öppet dela med sig av god praxis och diskutera frågor och utmaningar och hur de kan övervinnas. Små och medelstora företags framgångsrika digitalisering är ett ämne som kan diskuteras i liknande format av andra EU-medlemsstater.

INFORMATION
Geografiskt område Bulgarien
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Typ av finanisering Offentlig-privat
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare