Dendigitala omvandlingen förändrar bibliotekens och bibliotekens roll, så digitala färdigheter och andra färdigheter på arbetsmarknaden är viktigare för biblioteken än någonsin tidigare. I februari i år inledde över 40 bibliotekarier från alla Lettland pilotutbildning som en del av BIBLIO-projektets specialiseringskurs för att utveckla sin digitala, entreprenörsmässiga och övergripande kompetens.

Specialiseringskursen planeras äga rum från februari till november i år, med genomförande av följande:

 • Blandad utbildning:
  • 20 timmars personliga seminarier
  • 160 timmars online-studier och oberoende studier
  • 40 timmars projektbaserat lärande
  • Bedömning under 20 timmar
 • Lärande på arbetsplatsen – 165 timmar

Projektdeltagarna har börjat utveckla projektidéer parallellt med blandat lärande, i samarbete med utbildare och projektledare, och planerar aktiviteter för att underlätta överföringen av lärande från utbildningen till ett praktiskt resultat. Bibliotekarierna representerar 28 bibliotek från hela Lettland. Den interaktiva kartan kan förväxlas med šeit.

Redan i detta skede väljs mentorer ut – en kollega från sitt eget regionala bibliotek eller förbindelseorgan, som i samarbete med utbildare och moderatorer kommer att stödja varje projektdeltagare individuellt i syfte att genomföra alla projektidéer som utvecklats på deras arbetsplatser och som planeras från slutet av sommaren i cirka 2 månader (165 timmar).

Några av deltagarnas projektidéer för att förbättra sitt dagliga arbete och sina kollegers arbete:

 • Utveckling av bibliotekets digitala utvecklings- och säkerhetsstrategi
 • Digitalisering av ledande forskningsmaterial och tillgängliggörande för allmänheten
 • Förbättra bibliotekets webbplats och främja publicitet
 • Utveckling av en marknadsföringsstrategi för sociala medier
 • Inrättande av en digital kalender och underlättande av samarbete
 • Utarbetande av en tidshanteringsplan m.m.

Varje bibliotek utvecklar sin kompetens och utvecklar projektidéer i en av de två specialiseringskurser som utvecklats särskilt för de rollprofiler som skapats för yrkesverksamma inom biblioteket:

Tjänsteman med ansvar för offentligt engagemang och kommunikation (CECO)

Facilitator för digital omvandling (DIGY)

Informationsmaterial:

Broschyr om projektet BIBLIO

BIBLIO Specialiseringskurs Booklet

Broschyr om specialkurs i BIBLIO

Fullständig beskrivning av specialkursen BIBLIO (CECO)

Fullständig beskrivning av specialkursen BIBLIO (DIGY)

Pilotutbildning genomförs i fyra medlemsstater i BIBLIO-projektet – Lettland, Bulgarien, Grekland och Italien. Projektet genomförs i Lettland av SIA DMG och centrumet för kulturinformationssystem (KISC).

För ytterligare information, se https://www.biblio-project.eu. Du uppmanas att följa Twitter (@digital_biblio) och Facebook (@DigitalBiblio) för att följa BIBLIO-projektet.

#DigitalBiblio

Projektet har fått ekonomiskt stöd av Europeiska kommissionen. Denna publikation återspeglar endast författarens åsikt, och oavsett hur informationen i den används tar Europeiska kommissionen inget ansvar för den. Kontrakt nr: 608964-EPP-1–2019–1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

INFORMATION
Geografiskt område Lettland
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för alla
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Organisation Data Media Group, Culture Information Systems Centre ,
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare