Den digitala klyftan är också generationsövergripande, och Nordplus-projektet i Finland, Sverige, Litauen och Norge är inriktat på att undersöka hur äldre i de nordiska och baltiska länderna förvärvar digitala färdigheter.

Det här initiativet samlar 2 projekt: en ägde rum mellan september 2020 och augusti 2021 och en annan inleddes 2021 och avslutades i december 2023. Båda projekten samordnas av Jyväskylä sommaruniversitet och stöds av Sveriges Distansutbildningsförbund (SE), Medardas Cobotas tredje åldershögskola i Litauen och Seniornett i Norge.

Syften och mål

En viktig uppgift för projektet är att stärka samarbetsområdena mellan de nordiska och baltiska länderna när det gäller livslångt lärande för äldre och uppmuntra kunskapsutbyte och fritt flöde av idéer om undervisning i digitala färdigheter för äldre. Syftet med projektet är att utbyta god praxis om digitala färdigheter för äldre i de nordiska och baltiska regionerna och bedöma hur digitalisering och livslångt lärande ses i olika länder. Projektets två faser är uppdelade på följande sätt:

  • Under projektets första fas 1 förbättrade deltagarna sina kunskaper om befintliga nätverk och mekanismer för att stödja utvecklingen av digital kompetens för äldre. Presentationerna omfattade olika ämnen, bland annat digitalisering och kontinuerligt lärande i de berörda europeiska länderna. Idéer och kunskaper anpassades och överfördes till en lokal nivå och integrerades i organisationspolitiken.
  • Den andra fasen av projektet omfattar utveckling av en onlinedatabas med god praxis när det gäller att undervisa äldre i digitala färdigheter. Portalen är gratis och kan vara användbar för alla yrkesutövare eller utbildningsanordnare inom vuxenutbildning i de baltiska och nordiska länderna.

Varför är detta en god praxis?

Projektet lyckades sprida olika perspektiv på vuxenutbildning genom att ta fram specifika rekommendationer om att involvera äldre i utbildning i digital kompetens i Sverige, Litauen och Finland. Man lyfteockså fram exempel på exempel och bästa praxis när det gäller att undervisa äldre i digitala färdigheter och engagerade en bred grupp människor: från pedagogisk personal till företrädare för vuxna studenter eller frivilliga (äldre) från varje organisation.

Projektet underlättade flera möten och seminarier i vart och ett av de deltagande länderna och visade upp bästa praxis i vart och ett av dem. Alla möten omfattade expertpresentationer och diskussioner om olika metoder och metoder för att stödja och främja äldre medborgares digitala kompetens.

Denna bästa praxis kopierades sedan i de deltagande länderna, anpassades och tillämpades i olika sammanhang, t.ex. med olika program för inbördes handledning. Information och material från projektet har också spridits inom och av de organiserande institutionerna, och under hela projektet har mötespraxis utvecklats med kontinuerlig utvärdering samt insamling och spridning av återkoppling från deltagarna.

Detta samarbete utökas och fortsätter i den nya upplagan av projektet fram till 2023, som fokuserar på att ta fram riktlinjer för utbildare som arbetar med äldre i ett digitalt kompetenssammanhang, som erbjuder en rad resurser och verktyg för att göra vardagslivet enklare i den digitala världen. 

INFORMATION
Geografiskt område Norge
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Organisation University of Jyväskylä, Finland,
Industri Datoranvändning