DigComp tillhandahåller en gemensam ram för att hjälpa europeiska medborgare och arbetstagare att själva bedöma sina färdigheter, fastställa lärandemål, identifiera utbildningsmöjligheter och nå fler och bättre karriärmöjligheter.

Ramen för digital kompetens har inspirerat mer än 20 verktyg i olika EU-länder, i olika målgrupper i samhället. DigComp 2.0 definierar digitala nyckelkompetenser inom 5 områden: 

Informations- och datakunskaper: 

  • Förmåga att förklara informationsbehov. lokalisera, hämta, lagra och hantera digitala data, digitalt innehåll och digital information. 
  • Förmågan att bedöma källans relevans och innehållets giltighet.

Kommunikation och samarbete

  • Förmåga att interagera, kommunicera och samarbeta med andra genom användning av digital teknik, med beaktande av kulturell mångfald och generationsmångfald. 
  • Förmåga att hantera digital identitet och rykte på nätet och delta i samhället genom användning av digitala offentliga och privata tjänster. 

Skapande av digitalt innehåll

  • Förmåga att skapa, redigera och förbättra digitalt innehåll och respektera licensiering och upphovsrätt. 
  • Förmåga att revidera och integrera information och ge instruktioner till ett datasystem eller en enhet. 

Säkerhet

  • Förmåga att säkerställa att personliga enheter och arbetsenheter skyddas, inbegripet personuppgifter och arbetsrelaterade uppgifter och känslig information i digitala miljöer. 
  • Förmåga att förstå hur tekniken påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet och en allmän medvetenhet om den digitala teknikens miljöpåverkan. 

Problemlösning

  • Förmåga att identifiera behov och problem och lösa dem i olika digitala miljöer. 
  • Förmåga att använda digitala verktyg för att förbättra processer, tjänster och produkter och hålla sig à jour med den tekniska utvecklingen. 

DigComp lanserades för första gången 2013 av Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) och riktar sig till intressenter inom digital kompetens på hela den europeiska arbetsmarknaden. DigComp är också ett värdefullt verktyg för beslutsfattare, eftersom det kan hjälpa dem att kontrollera var medborgarna står när det gäller digitala färdigheter på nationell nivå. Därför kan ramen användas på ett effektivt sätt för att planera och utforma utbildningsutbudet på europeisk nivå. Ett exempel på kopplingen mellan denna ram och andra initiativ på europeisk nivå är indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi), som innehåller en innovativ indikator för digitala färdigheter som använder DigComp.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för alla
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare