År 2017 proklamerade Europarådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som innehåller 20 centrala principer och rättigheter som är väsentliga för att bygga ett rättvisare och mer inkluderande EU, baserat på välfungerande och rättvisa arbetsmarknader och system för socialt skydd. I handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter beskrivs de åtgärder som ska vidtas för att omvandla principerna till konkreta åtgärder som gynnar EU-medborgarna.

 

Överbrygga den digitala kompetensklyftan

För att uppnå målen att förbättra anställbarheten, främja innovation och säkerställa social rättvisa lade handlingsplanen stor vikt vid att förbättra medborgarnas digitala färdigheter, först och främst genom att öka vuxnas deltagande i utbildning i digitala färdigheter och ny teknik. En kvalificerad arbetskraft är motorn i en blomstrande grön och digital ekonomi som drivs av innovativa idéer och produkter samt teknisk utveckling. Därför är en av planens huvudpelare att investera i kompetens och utbildning för att skapa nya möjligheter för alla.

I detta avseende går initiativet hand i hand med planen för digital utbildning 2021–2027, som syftar till att stödja utvecklingen av ett högpresterande digitalt utbildningsekosystem i Europa och förbättra digitala färdigheter och digital kompetens för att hantera den digitala omvandlingen för alla.

Den påskyndade digitaliseringen av arbetsplatser sätter också fokus på frågor som rör övervakning, användning av data och tillämpning av verktyg för algoritmisk hantering. Därför uppmuntras länder och arbetsmarknadens parter i handlingsplanen att undersöka åtgärder för att säkerställa rättvisa villkor för distansarbete och främja innovativa lösningar – särskilt digitala – som kan underlätta medborgarnas fysiska och virtuella rörlighet och stödja möjligheten att överföra socialförsäkringsrättigheter.

 

Handlingsplanen

Att genomföra planen är en gemensam insats som görs av EU-institutionerna, nationella, regionala och lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter och det civila samhället. I handlingsplanen föreslås tre EU-mål för att fastställa de mål som ska uppnås senast 2030:

  • Minst 78 % av befolkningen i åldrarna 20–64 år bör ha ett arbete senast 2030: för att uppnå detta mål måste Europa åtminstone halvera sysselsättningsklyftan mellan könen (jämfört med 2019), öka tillhandahållandet av formell förskoleverksamhet och barnomsorg och minska andelen unga som varken arbetar eller studerar från 12,6 % (2019) till 9 %.
  • Minst 60 % av alla vuxna bör delta i utbildning varje år: i synnerhet bör minst 80 % av befolkningen i åldern 16–74 år ha grundläggande digitala färdigheter. Detta anses vara en förutsättning för att öka integrationen och deltagandet på arbetsmarknaden. Därför bör antalet elever som lämnar skolan i förtid minskas ytterligare.
  • Antalet personer som riskerar fattigdom eller social utestängning bör minskas med minst 15 miljoner fram till 2030: av de 15 miljoner personerna bör minst 5 miljoner vara barn.

Dessa tre ambitiösa mål syftar till att skapa en kvalificerad innovativ arbetskraft som kan forma och anpassa sig till den gröna och digitala omställning som beskrivs i EU:s strategier.

 

Genomförande av principerna för den sociala pelaren

Handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter syftar till att fullt ut genomföra principerna i den sociala pelaren. För det första genom att skapa arbetstillfällen i den reala ekonomin, särskilt för att underlätta övergången från arbete till arbete mot den gröna och digitala sektorn. Därefter, genom att anpassa arbetsstandarderna till framtidens arbete i EU och hålla jämna steg med de snabba förändringar som digitaliseringen medför.

 

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för alla