I takt med att kompetensbehoven utvecklas snabbt i Europa måste sektorn för högre utbildning anpassas, eftersom den har en unik möjlighet att hjälpa Europa att bli mer digitalt och inkluderande. Därför har Europeiska unionen tagit två initiativ i denna riktning: en europeisk strategi för universitet och ett förslag från kommissionen till rådets rekommendation om att bygga broar för ett effektivt europeiskt samarbete inom högre utbildning.

 

Den högre utbildningens nyckelroll

Den gröna och digitala omställningen kommer att kräva en tillväxt inom utbildning, forskning och innovation, och därför kommer de högre utbildningsanstalterna att spela en nyckelroll i denna process, bland annat följande:

 • att förverkliga det europeiska området för utbildning och det europeiska forskningsområdet senast 2025
 • Utforma hållbara och motståndskraftiga ekonomier och göra vårt samhälle grönare, mer inkluderande och mer digitalt
 • ge högkvalificerade européer utmärkta utsikter till anställning och engagerade medborgare som deltar i det demokratiska livet – 80 % av de nyutexaminerade från högre utbildning i EU får jobb på mindre än 3 månader efter examen.
   

Den europeiska strategin för universitet

I det digitala decenniet fastställs ambitiösa mål för att 80 % av alla människor med minst grundläggande digitala färdigheter och 20 miljoner IKT-specialister ska vara anställda senast 2030.

Denna strategi syftar till att stödja de europeiska högre utbildningsanstalterna (över 5,000 i Europa) för att bidra till att dessa ambitiösa mål uppnås. I strategin fastställs fyra huvudmål:

 • Att stärka den europeiska dimensionen inom högre utbildning och forskning
 • Stödja universiteten som fyrar över vår europeiska livsstil
 • Stärka universiteten som aktörer i den gröna och digitala omställningen
 • Stärkta universitet som drivkrafter för Europas globala roll och ledarskap

För att fullt ut stödja utvecklingen av strategin har EU dessutom planerat fyra flaggskeppsinitiativ:

 1. Utvidgning av initiativet Europauniversitet till 60 Europauniversitet med över 500 universitet i mitten av 2024.
 2. Arbeta för att upprätta en rättslig stadga för allianser mellan institutioner för högre utbildning, så att de kan slå samman resurser, kompetens och kapacitet.
 3. Undersöka alternativen och det nödvändiga arbetet mot en gemensam europeisk examen senast i mitten av 2024.
 4. Utöka det europeiska studentkortet genom att införa en unik europeisk studentidentifieringskod som är tillgänglig för alla utbytesstudenter under 2022 och för alla studenter vid universitet i Europa senast i mitten av 2024.
   

Bygga broar för ett effektivt europeiskt samarbete inom högre utbildning

Kommissionen utarbetar därför ett förslag till rådets rekommendation som syftar till att göra det möjligt för europeiska högre utbildningsanstalter att samarbeta närmare och underlätta inrättandet av gemensamma transnationella program eller gemensamma examina. Huvudsyftet med förslaget är att uppmuntra medlemsstaterna att stödja tillhandahållandet av högkvalitativa möjligheter till livslångt lärande för alla för att underlätta kompetenshöjning och omskolning, med fokus på de mest efterfrågade områdena.

Rekommendationen syftar till att anpassa det transnationella samarbetet till en ny kvalitetsnivå och omfattning och att direkt gynna studenterna så att de kan förbättra sina färdigheter och sin anställbarhet genom att få enkel tillgång till moderna och innovativa gränsöverskridande campus, till rörlighet utomlands och till tvärvetenskapligt lärande.

INFORMATION
Geografiskt område Slovakien
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Internet of Things, Big Data, Blockkedja, Augmented Reality, Maskininlärning, Molnbaserad databehandling, 5G, Mjukvara, Webbutveckling, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Industri Utbildning som inte vidare definieras