I dag lanserades National Resource Hub, en sökbar samling öppna utbildningsresurser för undervisning och lärande från hela den irländska sektorn för högre utbildning. Utvecklingen av det nationella resurscentrumet leddes av det nationella forumet i samråd med sektorn och utgör det fortsatta genomförandet av det nationella forumets övergripande åtagande om öppna utbildningsmetoder som kommer att möjliggöra fortsatt delning av undervisnings- och läranderesurser på ett hållbart sätt.

Den akademiskt ledda styrelsen för det nationella forumet ger forumet strategisk vägledning, tillsyn och ledarskap för att fullfölja sin vision och sitt uppdrag. Den består av företrädare för det breda spektrumet av intressenter inom den irländska högre utbildningen, däribland studenter, akademiker, högre chefer, beslutsfattare och representativa organ.

Alla resurser som utvecklas inom ramen för nationella forumfinansierade initiativ måste vara öppet licensierade för att underlätta delning och återanvändning. För att stödja denna öppna praxis har det nationella forumet utvecklat verktygslådan för öppna licenser (2019), How to Choose an Open Licence Guide (2020) och online-resursen ”Using OER and OEP in Teaching and Learning (2021), som alla finns tillgängliga på lärar- och lärande.ie. Det nationella forumet syftar också till att utforma öppen praxis genom att öppet dela alla nationella forumets resurser (med hjälp av Creative Commons CC BY-licenser).

Resursknutpunkten kommer att göra det möjligt att dela de resurser som utvecklats genom fonden för undervisning och inlärning av strategisk anpassning 2019 och 2020 inom sektorn. Centrumet kommer också att underlätta utbytet av öppna utbildningsresurser inom den irländska högre utbildningen så att god praxis och resurser som utvecklats av ett initiativ kan anpassas och delas av andra.

INFORMATION
Geografiskt område Irland
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår, Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Industri Utbildning som inte är klassificerad någon annanstans