Den nationella digitaliseringsstrategin för skolsystemet i Sverige är en integrerad del av den nationella digitaliseringsstrategin, med fokus på aspekter som rör utbildningssektorn.

Huvudsyftet med den svenska strategin är att skapa ytterligare möjligheter till digitalisering, uppnå en hög nivå av digital kompetens (särskilt när det gäller barn, studenter och ungdomar) och främja utvecklingen av kunskap, lika möjligheter och tillgång till teknik. Den nationella digitaliseringsstrategin för skolsystemet i Sverige bygger på 3 fokusområden som vart och ett åtföljs av en uppsättning delmål.

Digital kompetens för alla

Alla barn och studenter måste utveckla lämpliga digitala färdigheter: 

  • Barn och elever i grund- och gymnasieutbildning bör ges de förutsättningar som krävs för att kunna utveckla digital kompetens.
  • Förskoleledare, rektorer och skolledare måste ha förmåga att strategiskt leda den digitala utvecklingen i sina organisationer.
  • Personal som arbetar med barn och studenter måste ha kompetens att identifiera, välja och använda digitala verktyg i utbildningen.

Lika tillgång och användning

Barn, studenter och personal måste ha god och lika tillgång till digitala verktyg och resurser för att förbättra utbildningsverksamheten.

  • Barn, studenter och personal måste ha tillgång till relevanta digitala verktyg som bygger på deras behov och är anpassade till deras villkor.
  • Det måste finnas lämplig infrastruktur samt tekniskt och pedagogiskt stöd.
  • De digitala lärresurser som används i undervisningen måste vara lämpliga och teknikmöjligheterna bör utnyttjas effektivt.
  • Personalundervisning och administrativt arbete bör finnas tillgängligt i digitalt format för att bidra till politisk analys och genomförande.

Forskning och uppföljning av digitaliseringens möjligheter

  • Forskningen om digitaliseringens inverkan på undervisning och lärande bör stärkas och stödjas.
  • Uppföljningen av digitaliseringsarbetet i skolsystemet ska genomföras och stödja utvecklingen av framtida verksamheter och initiativ.

Den fullständiga texten till strategin finns på svenska.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Svenska
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Budget

Okänd budget.

Intressenternas engagemang -