I maj 2021 godkände regeringen en strategi och handlingsplan för att förbättra Slovakiens ställning i Desi senast 2025. Den strategi som utarbetats av Slovakiens ministerium för investeringar, regional utveckling och informationsteknik (MIRRI), med beaktande av den pågående stagnationstrenden i utvärderingen av Slovakien i Desi, inom vilken Slovakien svänger runt 20:e plats under lång tid. Framstegen går framåt varje år, men framstegen är inte tillräckligt snabba jämfört med andra EU-länder och räcker inte för att komma ikapp de mer digitalt avancerade EU-länderna som gör framsteg och växer mycket snabbare.

Det huvudsakliga målet med strategin är att flytta Slovakien från den sista tredjedelen av Desi-rankningen till sitt centrum inom fem år och därmed nå åtminstone EU-genomsnittet. Strategin innehåller i synnerhet fem strategiska mål som bygger på Desi-initiativets olika områden. Målen avser följande områden:

  • Konnektivitetsdimensionen – det viktigaste strategiska målet är att öka den totala användningen av fast bredband med mellan en och två procentenheter per år, så att EU-genomsnittet i Desi 2025 kan uppnås.
  • Humankapitaldimensionen syftar främst till att stödja studier inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik på alla utbildningsnivåer eller främja livslångt lärande, med fokus på utbildning av särskilda befolkningsgrupper som saknar mest digitala färdigheter (t.ex. äldre, låginkomstgrupper i arbetsför ålder som är mest utsatta för automatisering av sina yrken osv.).
  • Dimensionen av användningen av internettjänster, som är nära kopplad till de två föregående dimensionerna (tillgång till internetkonnektivitet och befolkningens adekvata digitala färdigheter), i syfte att öka antalet regelbundna internetanvändare främst genom aktiv och effektiv kommunikation och popularisering av internets fördelar och möjligheter.
  • Den digitala integrationsdimensionen syftar både till att stödja spridningen av innovation på små och medelstora företagsnivå (t.ex. genom verktyg såsom stödordningar för små och medelstora företag som syftar till att ersätta kostnaderna i samband med införandet av online-teknik), men också till att främja medvetenheten om möjligheterna att använda digital teknik eller bygga upp digitala färdigheter särskilt för entreprenörer (t.ex. genom de europeiska digitala innovationsknutpunkterna).
  • Målet för digitala offentliga tjänster är att öka antalet digitaliserade tjänster genom att öka kvaliteten på användarupplevelsen av elektroniska tjänster, genom att effektivisera vidareutnyttjandet av data som redan finns i statens besittning, genom att öka sammankopplingen av centrala register, genom att förbättra funktionaliteten hos portalen för öppna data osv.).

Strategin och handlingsplanen för att förbättra Slovakiens ställning i Desi senast 2025 innehåller konkreta befintliga och planerade åtgärder eller föreslår nya. Vi har utarbetat en översättning av detta dokument till engelska för att informera Slovakien om dessa strategiska mål utomlands.

INFORMATION
Geografiskt område Slovakien
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för alla, Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Engelska, Slovakiska
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Budget

Ej tillämpligt

Intressenternas engagemang -