Digitalisering är inte ett mål i sig, utan snarare ett medel för att uppnå högkvalitativ och jämlik vård och skola, en effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess samt en serviceinriktad och tillgänglig förvaltning. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en strategi för att säkerställa arbetet som krävs för att nå dessa mål.

För att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut måste vissa förutsättningar finnas på plats. Det handlar om ledarskap, juridik, datadriven innovation, gemensam infrastruktur och digitala funktioner. Dessa grundläggande förutsättningar utgör basen för kommuners och regioners utvecklingsarbete.

Strategin

Strategin “Utveckling i en digital tid” ersätter “Handlingsplan 2017-2025: Förutsättningar för digital utveckling i kommuner och regioner”. Syftet med den nya strategin är att skapa en gemensam riktning för kommuner, regioner och SKR, Adda (tidigare SKL Kommentus) och Inera gällande grundläggande förutsättningar för utveckling i en digital tid. Genom att samarbeta och följa denna strategi kan aktörerna gemensamt bidra till att stärka den digitala utvecklingen i Sverige och möta framtidens utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt.

Bakgrund

Sveriges medborgare förväntar sig en smart, tillgänglig och kvalitativ välfärd med ökad tillgång till teknologi som ger snabb och sammanhållen service. En av fyra invånare är nöjda med den digitala servicen från kommuner och regioner. Lyhördhet för invånarnas behov och krav på välfärdsleveransen är en framgångsfaktor för att klara den digitala omställningen.

Sverige har tidigare genomgått omställningar, som exempelvis moderniseringen av jord- och skogsbruket under 1950-talet. Denna omställning ledde till att en stor mängd arbetstillfällen försvann, men tack vare ny teknik levererar jord- och skogsbruket idag mer med en bråkdel av arbetskraften. Sverige har traditionellt sett omfamnat ny teknik, vilket har bidragit till utvecklingen av välfärden.

Som vid tidigare omställningar har staten en nyckelroll i att forma förutsättningarna för förändring. De konkreta lösningarna måste dock lämnas till de som har nödvändiga detaljerade kunskaper – kommuner, regioner och privata entreprenörer i samverkan.

Möjliggörande lagstiftning och säkert informationsutbyte är exempel på nödvändiga förutsättningar för digital transformation. Trots att många statligt initierade reformer syftar till samverkan mellan olika offentligt finansierade aktörer, skapar lagstiftningen hinder för samverkan, automatiserat beslutsfattande och informationsdelning mellan privat och offentlig sektor samt mellan kommuner och regioner. Det är endast staten som kan modernisera lagstiftningen.

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid och påverkar hela samhället. Digitalisering innebär att arbetssätt, processer och beteenden förändras i snabb takt med stöd av, eller på grund av, ny teknik och datadriven utveckling. Det medför även möjligheter för individer, verksamheter och system att inhämta, utbyta och analysera information på helt nya sätt.

Fyra målområden

I strategin presenteras 16 mål som är uppdelade i fyra målområden.

  • Det första målområdet fokuserar på ledning, styrning och organisation för att säkerställa rätt prioriteringar, utveckla nya kompetenser och involvera invånare och medarbetare i förändringsarbetet. Detta stärker förnyelsekraften och säkerställer att man drar nytta av insatserna. Dessutom möjliggör det juridiska förutsättningar för utveckling med hjälp av framväxande teknologi.
  • Det andra målområdet betonar vikten av gemensamma ramverk för arkitektur och säkerhet som används vid utveckling och förvaltning av digitala välfärdstjänster. Det skapar en gemensam grund och stärker samverkansförmågan när planering, utveckling och förvaltning av gemensamma lösningar hålls samman.
  • Det tredje målområdet handlar om informationsförsörjning och digital infrastruktur. Här beskrivs vikten av att säkerställa att rätt information finns tillgänglig och kan utbytas på ett effektivt sätt.
  • Det fjärde målområdet fokuserar på en sammanhållen digital service som bygger på samverkande processer och gemensamma lösningar. Detta innebär att välfärden kan erbjuda tjänster som utgår från användarnas behov och livshändelser. Genom att uppnå dessa mål kan kommuner, regioner och andra aktörer samverka för att skapa en mer effektiv och anpassad välfärd som möter dagens och framtidens digitala utmaningar.

För att lyckas med strategin

Att uppnå de effektmål som strategin för digital utveckling inom kommuner och regioner sätter upp kräver en välorganiserad samverkan och medskapande där alla aktörer inom sektorn deltar och tar en aktiv roll. Genom att dra nytta av den gemensamma expertis och erfarenhet som finns inom kommuner, regioner och andra organisationer, kan sektorn driva på utvecklingen och säkerställa att digitaliseringen sker på ett effektivt och hållbart sätt.

Kommuner och regioner kan ta vägledning av SKR-koncernen där det är lämpligt och samverka sinsemellan på det mest effektiva sättet för att driva utvecklingen framåt. Det är viktigt att utnyttja befintliga nätverk och forum för samverkan i första hand, men nya ändamålsenliga kanaler för samverkan och medskapande kan behöva skapas för att stödja en framgångsrik digital transformation.

Det är viktigt att komma ihåg att utvecklingen av förutsättningar för digitalisering inte sker isolerat inom kommuner och regioner, utan måste förhålla sig till samhället i stort. Därför blir samverkan med övrig offentlig sektor, näringsliv och akademi en avgörande framgångsfaktor. Genom att samarbeta över gränserna kan sektorn dra nytta av den samlade kunskapen och erfarenheten hos alla inblandade aktörer, vilket i sin tur underlättar en mer framgångsrik och hållbar digital omvandling.

 

Principerna i Svenskt ramverk för digital samverkan

Strategin för digital utveckling inom kommuner och regioner är kopplad till de 13 grundläggande principerna i Svenskt ramverk för digital samverkan. Dessa principer utgår i sin tur från de riktlinjer som anges i EU:s ramverk för samverkan, European Interoperability Framework (EIF).

Svenskt ramverk för digital samverkan syftar till att främja effektiv och säker digital samverkan mellan offentliga organisationer och mellan offentlig och privat sektor. Genom att följa dessa principer säkerställs en gemensam grund och en hög kvalitet i den digitala samverkan.

SKR ger stöd, service och tillhandahåller fakta

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder stöd och service samt bidrar till medlemmarnas förändringsarbete inom respektive verksamhetsområde. Detta görs genom att tillhandahålla fakta och jämförelser, metoder, kompetenshöjande insatser samt nätverk och plattformar för erfarenhetsutbyte. SKR:s syfte är att stärka medlemmarnas förmåga att anpassa sig till och utnyttja den digitala omställningen.

För att underlätta denna process bedriver SKR även ett proaktivt påverkansarbete. Detta arbete syftar bland annat till att snabba på processen att riva rättsliga hinder för digitalisering och att skapa en mer gynnsam lagstiftning för digital transformation. Genom att påverka beslutsfattare och lagstiftare kan SKR bidra till att skapa bättre förutsättningar för digitalisering inom kommuner och regioner.

Utöver detta har SKR ansvaret för koordineringen av koncernens gemensamma digitaliseringssatsning. Det innebär att SKR samordnar och styr insatser och resurser för att säkerställa att digitaliseringsarbetet bedrivs effektivt och i linje med övergripande mål. Genom detta arbete säkerställer SKR att kommuner och regioner kan dra nytta av de möjligheter som den digitala omställningen erbjuder och att de kan möta invånarnas förväntningar på en smart, tillgänglig och kvalitativ välfärd.

Ladda ner eller läs hela dokumentet

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Digital Expert, Avancerad, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för alla
Språk Svenska
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Tidslinje -
Senaste uppdateringen av strategi 20/01/2023
Budget

Intressenternas engagemang -
Dokument Utveckling i en digital tid layout 20190620