Sloveniens framtid beror till stor del på hur väl våra företag, anställda, den offentliga förvaltningen och samhället kommer att anpassa sig till kraven från avancerad digital teknik och dess användning i ekonomin och samhället.

En strategi för digital omvandling av ekonomin (nedan kallad strategi) vi tar itu med den bredare integreringen av avancerad digital teknik i företagen, utmaningarna i samband med dynamiken i användningen av avancerad digital teknik, särskilt när det gäller de färdigheter och den digitala kompetens som krävs för att genomföra denna teknik så snabbt som möjligt i affärsprocesser. På grund av behovet av att införa intensiva förändringar i ekonomin använder vi termen ”omvandling” i stället för ”omvandling” här. Det bygger också på ”Europas digitala decennium”, som fastställer mål för 2030 på fyra områden, när det gäller kompetens, tillgänglighet till digital infrastruktur, tillgänglighet till digitala offentliga tjänster och en omfattande digital omställning av företag som är direkt kopplade till viktiga områden i ekonomins digitala omställning.

Strategin omfattar perioden 2021–2030. Den utarbetades parallellt med de processer för digitalisering, datorisering och EU:s digitala inre marknad som redan inletts. Strategin lyfter fram dagens avancerade digitala teknik som artificiell intelligens (AI), sakernas internet, stordatabehandlingsteknik (stordata), datatekniker (BC), högpresterande datorsystem (HPC), kvantdatorteknik och 5G-teknik som kommer att driva på ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft.

I strategin för digital omvandling av ekonomin beskrivs hur Slovenien kommer att säkerställa övergången till en modern digital ekonomi under det kommande årtiondet. Den bygger på befintlig digital teknik och digitala initiativ, på resultaten av Europeiska kommissionens rekommendationer och på de indikatorer som uppnåtts på digitaliseringsområdet, tillsammans med europeisk och global statistik (OECD).

INFORMATION
Geografiskt område Slovenien
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Språk Slovenska
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Budget

.

Intressenternas engagemang -