Strategin för den digitala omvandlingen av ekonomin antogs av Republiken Sloveniens regering i januari 2022. Det är en del av återhämtnings- och resiliensplaneninom ramen för den digitala omvandlingen av företag.

Strategin är inriktad på digitaliseringsprocesserna, informationsprocesserna och EU:s digitala inre marknad, och lyfter bland annat fram avancerad digital teknik som artificiell intelligens, sakernas internet, stordatabehandlingsteknik och dataviteknik som kommer att driva på ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft. Den bygger på befintlig digital teknik och befintliga digitala initiativ, resultaten av Europeiska kommissionens rekommendationer och de indikatorer som uppnåtts på digitaliseringsområdet och som tagits fram av europeisk och global statistik (OECD).

Strategin är inriktad på tre huvudmål:

  1. avancerad digital teknik som möjliggör en digital omvandling av ekonomin.
  2. ett effektivt ekosystem för en konkurrenskraftig ekonomi.
  3. ett öppet och hållbart samhälle som en grund för den digitala ekonomins tillväxt.

De viktigaste målen inom pelaren digitala färdigheter och digital kompetens är följande:

  • förvärvande av kunskap och digital kompetens vid den lämpligaste tidpunkten och på relativt kort tid.
  • anpassning av systemen för livslångt lärande med en kontinuerlig ökning av digital kompetens, personalkapacitet och digital kompetens för den digitala omvandlingen av ekonomin.
  • stärka kunskaperna och den digitala kompetensen hos personal som arbetar med IKT och utveckling och stöd till begåvningar på området avancerad digital teknik.

Avancerad digital teknik kräver också mer avancerad digital kompetens hos människor inom alla ekonomiska sektorer. Detta kräver en hög utbildningsnivå och ett starkt samarbete mellan myndigheter, arbetsgivare och entreprenörer.

INFORMATION
Geografiskt område Slovenien
Ämne Artificiell intelligens, Internet of Things, Big Data, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Språk Slovenska
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Budget

Den primära finansieringen för genomförandet av strategin kommer att tillhandahållas inom ramen för den nationella återhämtnings- och resiliensplanen, dvs. 56.5 miljoner euro. Ytterligare finansiering inom ramen för den fleråriga budgetramen 2021–2027 och andra EU-program (Horisont Europa, InvestEU osv.).

Intressenternas engagemang -