Det strategiska initiativet för digitalisering av utbildningen i Rumänien SMART-Edu 2021–2027 utvecklades och gick in i det offentliga samrådet 2020. Syftet är att minska de digitala klyftorna och öka den socioekonomiska inkluderingen genom att öka den digitala kompetensen och internetanvändningen bland befolkningen i allmänhet och missgynnade grupper och genom att anordna utbildningar som är anpassade till varje samhälles behov. Genomförandet av det strategiska initiativet samordnas av utbildnings- och forskningsministeriet.

Strategin är inriktad på följande pelare:

 • Utveckling av digitala färdigheter på alla nivåer av kursöverskridande utbildning, genom specialiserade ämnen, genom formell och icke-formell verksamhet.
 • Stödja grundläggande och kontinuerlig digital utbildning av lärare.
 • Förbättra den digitala infrastrukturen för att minska konnektivitetsklyftorna (anslutning till internet, skapande av interna nät, tillhandahållande av utrustning, tillhandahållande av tekniskt stöd).
 • Stimulera utbildningsenheter och utbildningsinstitutioner med specialiseringar och digitala kvalifikationer som lämpar sig för framtidens jobb.
 • Skapa digitala utbildningsverktyg, uppmuntra innovation för att anpassa kreativa, interaktiva och studentcentrerade utbildningslösningar.
 • Skapa attraktiva öppna utbildningsresurser.
 • Utveckla och mångfaldiga offentlig-privata partnerskap genom att delta i digitala nätverk, bland annat med europeiska och internationella organ.
 • Utbyte av bästa praxis om lokala, nationella utbildningsplattformar för e-lärande på internationella plattformar (Selfie, e-Twinning, s.a.).
 • Uppmuntra och främja initiativ om nätsäkerhet, dataskydd, it-hygien och it-etik.
 • Utveckla den strategiska framsynsramen för den gröna ekonomin och anpassa sig till framtidens arbetstillfällen.

De mål som föreslås i det strategiska initiativet är följande:

 • 90 % av den rumänska befolkningen ska ha digital kompetens.
 • utbildning för 82 % av befolkningen mellan 20 och 34 år för nya arbetstillfällen, för att framgångsrikt komma in på arbetsmarknaden.
 • utrusta alla utbildningsenheter i Rumänien med infrastruktur och tekniska resurser som är anpassade till permanenta förändringar.

Digital utbildning är ett viktigt mål för högkvalitativ, tillgänglig och inkluderande bedömning av undervisning och lärande, samt behovet av ett strategiskt tillvägagångssätt för förvärv av digitala färdigheter på alla utbildningsnivåer.

INFORMATION
Geografiskt område Rumänien
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Språk Rumänska
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Budget

Okänd budget.

Intressenternas engagemang -