Maltas nationella strategi för e-kompetens 2022–2025 syftar till att uppnå och tillgängliggöra digitala färdigheter, nu och i framtiden, samtidigt som man håller i åtanke de nationella, sektoriella och specialiserade strategier och initiativ som påverkar området digitala färdigheter. Syftet är att bygga vidare på den tidigare nationella strategin för e-kompetens och utvärdera de möjligheter och utmaningar som Malta för närvarande står inför när det gäller digitala färdigheter och digital kompetens. Strategin är dessutom anpassad till Europeiska unionens färdväg för det digitala decenniet, och belyser de mål som alla medlemsstater ska uppnå senast 2030.

Strategin omfattar flera principer, bland annat en övergripande och inkluderande strategi för alla grupper av samhället och ekonomin, åtföljd av utbildning, medvetenhet, flerpartsengagemang och anpassning till relevant strategisk riktning. Strategin har en fyrdimensionell modell som omfattar mål, resultat, strategiska pelare och gemensamma förutsättningar för styrning.

Strategiska pelare och mål

De strategiska pelarna är desamma som i den tidigare strategin, som också motsvarar dem som fastställts av den europeiska koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen, nämligen utbildning, samhälle, arbetskraft och yrkesverksamma inom IKT, samtidigt som man strävar efter att uppnå följande mål:

  • Att ytterligare förbättra den digitala kapaciteten.
  • Främja en inkluderande, etisk och ansvarsfull användning av digital teknik.
  • Främja en lovande karriär på det digitala området.
  • Ett positivt bidrag till den digitala ekonomin genom ökad tillgång till nödvändig nuvarande och framtida kompetens.

Förväntade resultat

Genom dessa mål kommer den nationella strategin för e-kompetens 2022–2025 att påverka följande resultat:

  • Samhället får mer digital medvetenhet och blir allt mer övertygat om en produktiv användning av digital teknik.
  • Den offentliga förvaltningen fortsätter sin digitala omvandling och tillhandahåller offentliga tjänster på nätet i linje med strategin för offentliga tjänster.
  • Företagen blir allt mer villiga och kapabla att anta den digitala omvandlingen som ett sätt för dem att blomstra i en alltmer konkurrenskraftig digital värld.
  • Utbildningssystemet utvecklas ytterligare på alla nivåer för att säkerställa beredskap för nuvarande och framtida digitala färdigheter.
  • Fler IKT-anställda på den lokala arbetsmarknaden.

De fyra strategiska pelarna har flera gemensamma förutsättningar för styrning som behövs för att säkerställa strategins effektivitet och dess genomförande.  De rör samarbete, ledarskap och delat ansvar, riktmärkning, finansiering och fokuserad strategisk anpassning.

I var och en av de strategiska pelarna, och eventuellt vissa av styrningsåtgärderna, identifierades olika åtgärder och rekommendationer för genomförandet av strategin.  I förekommande fall hänvisar flera åtgärder till dem som redan föreslagits i andra befintliga strategier för att säkerställa samordning, anpassning och undvikande av dubbelarbete från de olika berörda parternas sida.  De föreslagna åtgärderna eller rekommendationerna är dock inte slutgiltiga eftersom de kan behöva ses över ytterligare, beroende på aktuella förändringar i den sociala, ekonomiska och tekniska utvecklingen.

Den nationella strategin för e-kompetens 2022–2025 är den nuvarande strategin och bygger på den fasta grunden i den tidigare nationella strategin för e-kompetens 2019–2021.

INFORMATION
Geografiskt område Malta
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Budget

Genomförandet av strategin kommer att finansieras genom statsbudgeten och om möjligt kompletteras med EU-finansiering.

Intressenternas engagemang -