Greklands strategi för digital omvandling 2020–2025, även kallad ”digital bibel”, är det viktigaste strategiska dokumentet med prioriteringar för landets digitala omställning samt mål för att utveckla det grekiska samhällets digitala färdigheter – på alla nivåer och i alla åldrar. Den grekiska bibeln beskriver de vägledande principerna, strategiska axlarna och insatserna på horisontell och vertikal nivå som syftar till att stärka och stödja den digitala omvandlingen av det grekiska samhället och den grekiska ekonomin. I den grekiska strategin betonas 7 primära mål samt stödåtgärder på särskilda områden, såsom initiativ som riktar sig till medborgarna eller utbildningssektorn.

Huvudmål

 1. Säker, snabb och tillförlitlig tillgång till internet för alla.
 2. En digital stat som erbjuder bättre digitala tjänster till medborgarna för alla livshändelser.
 3. Utveckling av digitala färdigheter för alla medborgare.
 4. Underlätta och stödja omvandlingen av företag och små och medelstora företag till digitala företag.
 5. Stärka och förbättra den digitala innovationen.
 6. Använda data från den offentliga förvaltningen på ett produktivt sätt.
 7. Införliva digital teknik i alla ekonomiska sektorer.

Digitala färdigheter för medborgarna

När det gäller digitala färdigheter för medborgarna har strategin följande mål:

 • Förbättra integreringen av innovativ teknik i utbildningsprocessen inom grundskole- och gymnasieutbildningen.
 • Institutionalisering av veckovisa IT-timmar i alla klasser av högstadie- och gymnasieutbildning.
 • Integrera kurser i digitala färdigheter i alla läroplaner vid högre utbildningsanstalter.
 • Inrätta en digital medborgarakademi för att erbjuda kurser på nätet om digitala färdigheter via en användarvänlig onlineplattform.
 • Lansera utbildningsprogram för alla åldrar, sociala bakgrunder och yrkesverksamma från en rad olika sektorer genom en strategi för livslångt lärande.
 • Införa en gemensam och systematisk certifieringsmekanism för program för digital kompetens och anpassa dem till föränderliga behov på arbetsmarknaden.

I strategin fastställs också mål för att tillhandahålla utbildningsprogram i digitala färdigheter för entreprenörer i syfte att underlätta den digitala omvandlingen av deras sektorer och företag. Ett annat starkt fokus för Greklands digitala bibel ligger på pelaren för digitala färdigheter, som omfattar ytterligare 3 strategiska mål och understryker verksamheter och prioriteringar.

Kompetenshöjningsmål – pelaren för digitala färdigheter

Mål # 1 Digitala investeringar i landets mänskliga resurser

 • Upprättande av en referensram för utveckling och kategorisering för certifiering av utbildningsprogram.
 • Inleda åtgärder som syftar till att förbättra den digitala kompetensen hos tjänstemän och anställda inom lokala och regionala myndigheter och offentliga förvaltningar.
 • Främja och utveckla digitala färdigheter hos elever, studenter och lärare på alla utbildningsnivåer.
 • Stödja utvecklingen av digitala färdigheter för entreprenörskap och innovation.
 • Inleda en rad åtgärder för att bidra till att förbättra både grundläggande och avancerade digitala färdigheter.
 • Hjälpa medborgarna att skaffa sig digital medborgarskapskompetens.
 • Inrättande av en ny, ekologisk enhet – det nationella centrumet för utveckling av digitala färdigheter – NCDDS – som ska verka inom ramen för det nationella nätverket för teknik- och forskningsinfrastruktur (GRNET SA).

Mål # 2 Medborgarnas digitala akademi – den nationella portalen för digital kapacitet i Grekland

 • Öka tillgången till och tillgängligheten till utbildningsprogram för att förvärva digitala färdigheter för hela den grekiska befolkningen – på grundläggande nivå, mellannivå och avancerad nivå.
 • Strategisk planering för utbildning, baserad på bästa praxis och allmänt använda utbildningsmodeller och standarder, som samlats in från hela Europa.
 • Tillgodose individuella behov genom att skapa en mekanism för självbedömning för att fastställa olika nivåer av digital kompetens och fastställa en individanpassad inlärningsväg.
 • Utveckla en enhetlig homogeniseringsmekanism för certifiering av utbildningsprogram för digitala färdigheter på nationell nivå.
 • Erbjuda en rad olika utbildningsprogram både på nätet (genom modern och asynkronisk utbildning) och på plats.
 • Skapa en samarbetsplattform som ska fungera som central knutpunkt för samarbete mellan offentliga och privata leverantörer av digital utbildning.

Mål # 3 Nationella koalitionen för digital kompetens och sysselsättning

 • Spridning av initiativ om digitala färdigheter i Grekland, som är anpassade till den senaste EU-politiken och som vägleder samarbetet mellan medlemsländerna när det gäller informationssamhället och förvärvande och utveckling av digitala färdigheter.
 • Inleda åtgärder för att stärka den digitala kompetensen och ta itu med den digitala klyftan i alla sektorer av den grekiska ekonomin och det grekiska samhället.
 • Upprätta en handlingsplan med fokus på utbildning av arbetslösa, kompetenshöjning och omskolning av arbetskraften, förvärv och uppgradering av digital kompetens hos studenter och lärare samt aktivering av ungdomar för karriärer inom informations- och kommunikationstekniksektorn (IKT).
INFORMATION
Geografiskt område Grekland
Ämne Cybersäkerhet, Big Data, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Språk Grekiska
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Organisation Ministry of Digital Governance of Greece,
Budget

Den grekiska strategin för digital omvandling (2020–2025) kommer att finansieras genom en kombination av nationell och europeisk finansiering.

Intressenternas engagemang -