Tekniken kommer att fortsätta att spela en allt viktigare roll i vårt samhälle och i våra liv. Tack vare övervakningsmekanismen fastställer det digitala decenniet nu konkreta mål för att få den digitala tekniken att fungera för alla människor och företag. Digital teknik ger nya sätt att lära, underhålla, arbeta och upptäcka. De medför också nya rättigheter och skyldigheter och tillåter oss att överskrida gränserna för våra fysiska samhällen och geografiska platser. En politisk överenskommelse har nåtts mellan EU-institutionerna och medlemsstaterna om digitala färdigheter, digitalisering av företag och offentliga tjänster på nätet.

Målen för strategin för det digitala decenniet

Senast 2030 kommer EU:s medlemsstater, i samarbete med Europaparlamentet, rådet och kommissionen, att utforma sin digitala politik för att uppnå sina mål på följande fyra områden:

  • Förbättra medborgarnas grundläggande och avancerade digitala färdigheter.
  • Förbättra användningen av ny teknik i EU:s företag, såsom artificiell intelligens, molnsystem och andra.
  • Utveckling av EU:s konnektivitets-, data- och datainfrastruktur.
  • Göra offentliga tjänster och offentlig förvaltning tillgängliga online.

Vägen till det digitala decenniet

I policyprogrammet för det digitala decenniet 2030 fastställs en årlig samarbetscykel för att uppnå gemensamma mål.

Samarbetsmekanismen ska bestå av följande:

  • Ett strukturerat, transparent och gemensamt övervakningssystem baserat på indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) för att mäta framstegen mot individuella mål för 2030.
  • En årlig rapport där kommissionen bedömer framstegen och lämnar rekommendationer för genomförandet av åtgärderna. Den första lägesrapporten om det digitala decenniet offentliggjordes i september 2023.
  • vartannat år, reviderade strategiska planer för det digitala decenniet, där medlemsstaterna anger vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att uppnå målen för 2030. Medlemsstaterna ska lämna in sina första nationella strategiska planer senast den 9 oktober 2023.

Den första lägesrapporten om det digitala decenniet, som offentliggjordes tidigare i veckan, ger en övergripande bild av framstegen mot en digital omställning för att stärka EU:s digitala suveränitet, resiliens och konkurrenskraft. Du kan läsa hela texten här: Första lägesrapporten om det digitala decenniet efterlyser kollektiva åtgärder för att forma den digitala omställningen

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert, Avancerad, Medelsvår, Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska, Slovakiska
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Budget

Ej tillämpligt

Intressenternas engagemang -