Den nationella strategin för it-säkerhet 2022–2024 antogs av den danska regeringen i december 2021. Strategin är inriktad på att bidra till att stärka den tekniska motståndskraften. säkerställande av skyddet av viktiga IKT-system inom offentlig förvaltning. samt att förbättra invånarnas, företagens och myndigheternas kunskaper och färdigheter.

Strategins fyra mål:

1. Gediget skydd av viktiga samhällsfunktioner

2. Förbättra och prioritera kompetens- och ledningsnivåer

3. Stärkt samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn

4. Aktivt deltagande i den internationella kampen mot cyberhotet

Strategin syftar till att öka medborgarnas kunskaper och färdigheter när det gäller digitalt beteende och säkerhet med initiativ som motiverar och engagerar sig, främjar ökad kunskap och intresse samt utvecklar sunda och säkra digitala vanor bland medborgarna.

De viktigaste målen inom pelaren digitala färdigheter och digital kompetens är följande:

  • It-säkerhet och informationssäkerhet måste integreras i den högsta ledningen och kompetensen måste stärkas. Detta gäller en översikt över tillgångar, sårbarheter och kunskap om potentiella hot.
  • Privatpersoner, företag och statliga organ måste veta hur de kan skydda sig själva och hålla sig säkra digitalt.
  • Efterfrågan på kompetens inom cybersäkerhet och informationssäkerhet måste tillgodoses genom att fler specialister utbildas och att större kapacitet byggs upp i hela samhället.

Planerade initiativ för att öka digitala färdigheter och digital kompetens:

  • Ökade insatser när det gäller kunskap, medvetenhet och uppförande för högsta ledning och regeringsledare.
  • Offentliganställda behöver bättre kompetens inom it-säkerhet och informationssäkerhet.
  • Kompetens inom it-säkerhet för barn, ungdomar och vuxna.
  • Kompetensuppbyggnad inom it-säkerhet och informationssäkerhet genom högre utbildning.
  • Kunskapsutbyte och it-säkerhet och informationssäkerhet inom forskning och utbildning.
  • Stärkta informationsinsatser för medborgare, myndigheter och företag och förstärkning av portalen Sikkerdigital.dk.

Strategin kommer att stärka de befintliga insatserna med ett antal initiativ som kommer att koppla samman dem.

INFORMATION
Geografiskt område Danmark
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Danska, Engelska
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Budget

För att genomföra strategin har regeringen anslagit totalt 270 miljoner danska kronor (36 miljoner euro) till 34 initiativ som löper från 2022 till 2024 för att utrusta Danmark för att hålla cyberhoten vid bukt – även i framtiden.

Intressenternas engagemang -