Cedefops evenemang ” Kraft till den europeiska digitala omställningen – Vad kan vi lära oss av Cedefops 2:a europeiska undersökning av färdigheter och arbetstillfällen?” kommer att äga rum online den 9–14 december.

Huvudsyftet med konferensen är att med EU:s politik och experter, arbetsmarknadens parter och en bredare grupp av berörda parter och deltagare diskutera de viktigaste resultaten av Cedefops 2:a europeiska strategi för europeisk statistik om digitalisering och kompetensglapp i Europa. Cedefop kommer att sträva efter att involvera experter och andra deltagare för att reflektera över konsekvenserna av resultaten för kompetenshöjning och omskolning, yrkesutbildning och kompetensutveckling.

Vid konferensen kommer Cedefop att

  • Lansera Cedefops nya ESJS2-indikator online och Cedefops förbättrade webbverktyg för matchning.
  • Samla in återkoppling från deltagarna om ESJS2-resultaten som de anser vara mest relevanta ur ett politiskt perspektiv,
  • Tillsammans med berörda parter inom sektorn reflektera över digitaliseringens konsekvenser för förändrade kompetensbehov och yrkesutbildningspolitiken i sektorer,
  • Lägga fram resultat från forskning och analyser som undersöker digitaliseringens konsekvenser för kompetensglapp,
  • Visa upp god praxis inom yrkesutbildnings- och kompetenspolitik som syftar till utveckling av digitala färdigheter och/eller kompetensmatchning.

Bakgrund

Tekniska förändringar och digitalisering, särskilt ny intelligent automatisering eller Industri 4.0-teknik (t.ex. avancerad robotteknik, artificiell intelligens, 3D-utskrifter), har blivit en megatrend omformning av arbetsmarknads- och kompetenstrender i Europa. Cedefops europeiska undersökning av kompetens och arbetstillfällen (ESJS) visade redan i sin första våg att omkring 14 % av arbetstillfällena i EU sannolikt var helt automatiserade. En sådan automatisering riskerar att i oproportionerligt hög grad påverka lågutbildade personer i rutinarbeten som erbjuder liten, om ens någon, yrkesutbildning. Covid-19-pandemin, som har påskyndat spridningen av digitalt arbete och digitalt lärande, har accentuerat dessa trender.

Digitaliseringen har blivit banbrytande och dess roll i utformningen av framtidens arbete, kompetens och lärande toppar nu EU:s och medlemsstaternas politiska dagordningar. Men evidensbaserat beslutsfattande som ska åtfölja och forma de förändringar som den digitala tekniken medför, de utmaningar som är kopplade till pandemin och den pågående gröna omställningen kräver vetenskapligt välgrundade uppgifter och analyser.

Under sommaren 2021 i alla EU27-medlemsstater och Norge/Island (EU +) samlade Cedefop in information från ett representativt urval av cirka 46 000 vuxna arbetstagare om hur digitaliseringen påverkar dem, deras kompetens motsvarar deras arbete och deras beredskap att investera i fortbildning för att anpassa sig till tekniska förändringar.

© Cedefop

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Virtuellt live
Tidszon Europe/Brussels
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare